مروری بـر یادداشتهای عبدالـوکیل سـابق عضو هیئت اجـرائیه ی

شورای سراسری حزب وطن و وزیر خارجۀ ج. ا تحت عنوان:

از پـادشـاهی مطلقـه الـی سقوط

جمهوری دموکراتیک افغانستان

نوشته ی محترم فقیرمحمد ودان

از مقدمه تا قسمت پنجاه ودوم

لطفن برای خوانش هرقسمت  اینجا کلیک کنید