بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز

جنگ بی امان تروریزم و حامیان ان بطور بی سابقه شدت یافته است ، اوضاع در کشور نسبت به هر وقت دیگر حساس وشکننده است . چرخه ی خشونت بلاوقفه وپی در پی با اشکال و مظاهر گوناگون ان ثبات سیاسی نیم بند و متکی بر حمایت های بین المللی را نیز به هرج ومرج مزمن مبدل ساخته است ۰

همزمانی تشدید بیسابقه جنایات ترورستان با نزدیک شدن پروسه کابل گواه خشم ودست پاچه گی انها محسوب میگردد۰

مواضع بین المللی درمورد تروریزم در منطقه و بصورت اخص خاستگاه وپرورشگاه ان (پاکستان ) در حال تغییر اشکا ر است . بعید از امکان نیست که پروسه ی کابل بتواند مواضع وسیاست جهانی در مورد تروریزم راباهم تقرب داده تعریف واحدی بدست دهد . این امکان یکی از عوامل خشم تروریزم را سبب گردیده که در افغانستان به خونین ترین نحو فرصت عمل یافته است . جنایات هولناک تروریستی در کشور و ازانجمله رویداد های فاجعه بار چهارراهی زنبق، اتش گشودن بر تظاهرات و انفجارات درنماز جنازه اهدافی خاصی را دنبال مینماید که با حضوریکتعداد مزدوران اشکار بیگانه گان در خیمه های تحصن با اقدامات سیاسی تکمیل میگردد۰

ما درحالیکه اعمال تروریستی اخیر درکشور رابا شدت تقبیح نموده وبر عاملین ان لعنت میفرستیم ، خواهان آنیم تا دولت بمردم توضیح دهد که اوضاع در تظاهرات مشروع مردم در نتیجه حضور هدفمند و سواستفاده گرانه ای یکعده گماشته گان بیگانه واقعا به چنان سمتی انکشاف یافته بود که راهی غیر از سرکوب خونین و اتش گشودن بر تظاهرکننده گان باقی نگذاشت ؟ در غیر ان اتش گشودن بر تظاهرات بخش تکمیلی اهداف تروریزم جهت تحقق اهداف ستراتیژیک استخبارات خارجی معطوف به بی ثباتی کامل اوضاع سیاسی کشور در شرایط فوق العاده حساس محسوب میگردد۰

جریان تظاهرات نشان داد که در کمین نشسته گان مزدور با تلاش برای انحراف تظاهرات از اهداف اصلی ان وظیفه وطن ستیزانه ی خود را تا سرحد ایجاد فاجعه خونین شهادت هموطنان ما موفقانه به انجام رسانیده و اینک در تلاش تکمیل ان با اقدامات سیاسی اند. دولت مکلفیت دارد تا مواضع خود را در رابطه به انان عملا وضاحت دهد۰

ما از دولت به نحو جدی می طلبیم که نتایج کارتمام کمسیونهای حقیقت یاب را که در گذشته توظیف نموده با مردم شریک و در مورد عملکرد خویش گزارش ارایه دارد . استمرار فرهنگ معافیت کشور را به نابودی کامل میکشاند۰

درین شرایط حساس و اوضاع سریعا تغییر یابنده که حداقل فرصت ها نیز در حال ضایع شدن است از تمام نیرو های وطندوست ، ملی و ترقی پسند صمیمانه می طلبیم تا در یک اتحاد عمل شجاعانه بدون در نظر داشت تاثرات گذشته ناشی از روابط ذات البینی در برابر تعرض اشکار افراطیت که تروریزم یکی ازمظاهرانست به پا خیزند وبه هرگونه حرکات نفاق افگنانه نه بگویند۰