مصوبه

                                                                                                              

ریاست هیئات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

 

کابل - مورخ : ۳۰ .۴ . ۱۳۹۶ 

ریاست هیئات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن جلسه خویشرا طبق تقویم مصوب ، تحت ریاست محترم میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن دایر نمود .

ریاست هیئات اجرائیه خاطر نشان میسازد که حزب وطن به تاسی از فیصله های پنجمین اجلاس نوبتی شورای سراسری خویش متعهد گردیده بود تا به منظورتدویرموفقانه مجمع عمومی حزب وطن و تامین وحدت سیاسی ـــ تشکیلاتی میان احزاب ٬ سازمانها ٬ حلقات و محافل سیاسی همفکر ( معتقد و متعهد به اندیشه سیاسی مصالحه ملی )ګامهای عملی و موثر بر دارد . به تاسی ازین تعهد کمسیون اختصاصی تحت رهبری محترم فقیرمحمد ودان عضو هئات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ایجادگردید که طی مدت بیش از پانزده ماه با ۲۳ نهاد ، حزب و ساختار سیاسی و همچنان با بیش از ۶۰ تن از چهره های سرشناس غیر متشکل و اعضای رهبری و فعالین سابق حزبی ، به مذاکره و تبادل نظر پرداخته است. .

حزب وطن به امید دستیابی به چنین یک هدفی ، با از خود گذری وتواضع صادقانه وحدت سیاسی و تشکیلاتی را با طرح پیشنهادات سازنده ، مبتنی بر دریافت راه عملی و مناسب مطرح نمود که مطابق به آن ا ز همه نهاد های مورد مذاکره دعوت بعمل آمد تا بدون امتیاز نسبت به همدیگر ، با حقوق و مسوولیت های با هم برابر در پروسه تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن شرکت نمایند .خوشبختانه در پاسخ به این تقاضا تعدادی از نهاد های سیاسی و اجتماعی همفکر ، به اصل وحدت سیاسی ــ تشکیلاتی کامل درساختار های واحد حزب وطن به توافق رسیدند.

اکنون به مرحله ای نزدیک شده ایم تا بربنیاد موادمندرج مصوبه مورخ ۱۷ . ۱ . ۱۳۹۶ ... هئیات اجرائیه حزب وطن ، امادګی های مقدماتی برای ایجاد کمسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن را اغاز نمایم . ما از همه نیرو های سیاسی طرفدار رفتن به مجمع عمومی حزب وطن تقاضا میکنیم که در تحقق این برنامه سهم ودین ملی و وطنی خود را ادا نمایند . کمیسون تفاهم و همګرایی حزب وطن وظیفه ګرفته است تا تماس های لازم وضروری را با این نهاد ها اغاز نموده ، شیوه های کار مشترک و تشریک مساعی را در تفاهم با هم مورد برسی قرار داده و نتایج مشخص ان را به هئیات اجرائیه حزب ګزارش دهد . هدف حزب وطن تامین نقش فعال و وطندوستانه ای همه نیرو های همسودر کار اماده ګی های مقدماتی برای تدویر مجمع عمومی وشرکت فعال انها در کار کمیسون تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن است. حزب وطن یکبار دیګر تاکید میکند که در پروسه اماده ګی ها و تدویر مجمع عمومی حزب وطن همه اشتراک کنندګان دارای مسوولیت ها و حقوق مساوی خواهند بود.

ریاست هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با توجه به نکات فوقآ تذکار یافته تصویب مینماید:

۱ــ کادر رهبری حزب وطن عملا موجود با مسوولیت و درایت ٬ متکی بر تجارب غنی خویش که از گذشته ها ی دور بدینسو ، حیات و جوانی پر ارزش خویش را در بالا ترین سطوح حزبی در کنار رهبر بی همتای حزب وطن شهید دوکتور نجیب الله با صداقت و قبول ایثار و فداکاری گذشتانده اند و حال نیز علم پر افتخار حزب و سیاست اشتی ملی را با هوشیاری ، درک و اینده نگری سیاسی برافراشته نگه داشته اند ، بالای ابعادو جنبه های کلی موضوع مورد بحث غور ودقت بیشتر به خرچ داده ، این نکته را جدآدر نظر دارند که آماده گی ها برای تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن قبل از همه به معنی تشخیص ضرورت های مبرم مرحله کنونی با در نظر داشت وضعیت فعلی به بازنگری سیاست ها ، تامین توازن میان خواسته ها و امکانات و تعریف چګونګی حضور فعالتر حزب در عرصه سیاسی است . لذا به گروه از خبره گان سیاسی حزب معتقد به اندیشه سیاسی مشی انسان دوستانه مصالحه ملی تحت ریاست محترم فقیرمحمد ودان عضو هئیات اجرائیه حزب وظیفه سپرده میشود تا پیرامون موضوعات مرتبط به امادګی ها برای تدویر مجمع عمومی حزب به شمول ارایه طرح پیشنهادی ترکیب کمسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن( متشکل از کادر های موثر،فعال و توانای شامل در ساختار تشکیلاتی حزب وطن) و همچنان طرح های مبنی بر چګونګی تامین منابع تدارکاتی و مالی آن را به جلسه آینده هئیات اجرائیه حزب ارایه نمایند . ( ترکیب کمیته ضمیمه است )

۲ــ این نکته نیز قابل یاددهانی است که هیچ حزب سیاسی به شمول حزب وطن نمیتواند صرفآ در محدوده حصار حزبی و تک محوری وظایف و مکلفیت های بزرګ ملی خود را پیروزمندانه بسر رساند و به مثابه ارگانیزم زنده بخاطر اینده ٬ بقای سیاسی و تحقق اهداف خویش ضرورت به تامین روابط فعال با ماحول سیاسی خویش دارد .بنابرین طرح پیشنهادی ارایه شده ای شعبه تبلیغات و مطالعات ستراتیزیک حزب وطن مبتنی بر استقرار روابط و زمینه های کاری گسترده تر از ایتلاف و جبهه که در نتیجه عمل مشترک ،شرایط حضور واحد در یک ساختار حزبی را فراهم آورده بتواند ، مورد حمایت   ریاست هئیات اجرائیه حزب وطن قرار ګرفته به شعبه تبلیغات و مطالعات ستراتیژیک ( محترم نوراکبر پایش ) وظیفه سپرده میشود تا طرح متذکره را در فورم پیشنهاد شده با جزئیات آن تشریح و شیوه تحقق آنرا به جلسه بعدی ریاست هیات اجرائیه ارائه دارد

۳ــ ریاست هئیات اجرائیه توجه آنعده اعضای رهبری حزب را که از نقط نظر کبرسن ، تکالیف صحی ، ناگزیری های خانوادگی ، فشارهای بیش از حد مصروفیت ها وارتباطات دوامدار،خسته کننده بدون مزد و پاداش ، انرژی وفعالیت های شان را متاثر ساخته است ، بدین امر معطوف میدارد که تدویر موفقانه مجمع عمومی حزب وطن با سرنوشت اینده ای پر افتخارحزب وطن ، تاریخ وحیات سیاسی تک تک از قهرمانان، معلولین ، اوار ه گان ، شهدای با نام و گم نام ، کادر ها وصفوف صادق و با ایمان حزب وطن تعلق و بستگی دارد ، بنآ برما است تا با وقف و تلاش های بیشتر تر از گذشته ، با انرژی و بدون خستگی و ناامیدی ، فعال و فعال تر از ګذشته یکجا و در یک سنګر واحد با حزب خویش ، رسالت خود را در برابر نسل های اینده صادقانه و مسولانه ایفا نماییم . ترک مبارزه ونبرد سیاسی ، گریز از مکلفیت های تاریخی به مفهوم ترس از شکست در نبرد است . حماسه شهادت رهبر حزب ، درس بزرگی از مکتب مبارزه ما در سیاست است.

۴ - ریاست هیات اجرائیه دوام فعالیت کمسیون وحدت وهمگرایی را که با موفقیت وظایف و مکلفیت های خود را انجام داده موفق و با ارزش ارزیابی نموده از زحمات دوامدار و خستگی ناپذیر رفقای محترم ،فقیرمحمد ودان محبوب جان احمد زاده و عبد المبین مبین که در راستای انسجام مذاکرات ،موفقانه ، با انعطاف و توام با حوصله مندی عمل نموده اند ، اظهار سپاسگزاری نموده و ترکیب جدید کمسیون وحدت و همگرایی حزب وطن را تحت رهبری محترم عبدالبشیر پیوستون عضو هیت اجرایه شورای سراسری حزب وطن تصویب و توظیف مینماید .( لست اعضای کمیسون ضمیمه است )

۵ــ حزب وطن در بیشتر از یک ونیم سال اخیر با جدیت و صداقت تمام با استفاده از همه امکانات خویش مصروف پروسه مذاکرات و تفاهمات با شخصیت های مطرح حزب پیشین وطن ، منسوبین و رده های اول ودوم احزاب ، ساختار ها و نهاد های سیاسی بوده است. حزب نتایج پرباری را که از کار مسولانه ای همه طرف های مذاکره کننده بدست آمده است با رضایت کامل استقبال مینماید . ما در عمل ثابت ساختیم که حزب ما هرگز در گرداب حلقه های تنگ سیاسی و تشکیلاتی محصور نمانده بلکه همیشه اماده بوده و است که یکجا با احزاب، حلقات، سازمانها ونهادهای سیاسی ــ اجتماعی همسو، بارعایت کامل اصول و موازین قبول شده ی حزبی و با داشتن صلاحیت ها و مسوولیت های مساوی نه تنها در راه رفتن به مجمع عمومی حزب وطن کار مشتر ک خواهیم کرد بلکه حاضر به وحدت عام سیاسی - تشکیلاتی نیز هستیم . وحدت حزب وطن با پنج نهاد سیاسی و دونهاد اجتماعی ، بهترین نمونه و مثالی از ادعای ما است .روی همین ملحوظ است که ریاست هیات اجراییه حزب وطن ایجاد شعبه ای جداگانه سازمان های اجتماعی را تصویب و تعین محترم جمشید پایمرد را به صفت مسوول این شعبه منظور مینماید. شعبه سازمانهای اجتماعی مانند شعبات دیګر حزب وطن شامل ساختار ریاست هیات اجراییه بوده و مسول ان در جلسات این نهاد شرکت میکند.

ریاست هئیات اجرائیه در بخش روابط کاری اجرای وظایف اتی را لازمی میداند :

ــ تمرکز بیشتر امور مربوط به رهبری حزب در وجود ریاست هئیات اجرائیه حزب وطن و شرکت فعال مسولین شعبات مرکزی و کمیسون های مرتبط به حزب وطن در جلسات ریاست هیات اجراییه.

ــ تکمیل فورمه های معیاری ثبت و شمار حزبی بوسیله ساختار های سراسری حزب وطن.

ــ وضع سیستم مناسب جمع اوری حق العضویت های حزبی و نظارت جدی از پروسه جمع اوری آن بوسیله کمیسون تفتیش و نظارت حزب.

ــ طرح جامع طرزالعمل کاری کمیسون تفتیش و نظارت حزب وطن وآغاز پروسه نظارتی نمونه ای در برخی از ساختار های حزبی.

ــ مطالعه و بررسی موضوع توزیع کارت های موقت عضویت در حزب توسط شعبه تشکیلات مرکزی حزب.

ــ مسوولیت کنترول این مصوبه بر عهده کمسیون تفتیش و نظارت حزب وطن گذاشته میشود.

ومن الله التوفیق

میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن