دوکتور نوراحمد خالدی

 

 

اگر من رییس جمهور باشم!

جمعه, 11 اگست 2017

۱. باتعدیل قانون خدمات اداره ملکی، سازمان ادارهء دولت افغانستان را با ارتقای کارمندان مسلکی غیر تنظیمی و با استخدام فارغان موسسات تعلیمات عالی در کشور، از مقام معیین تا پیاده، به یک سازمان مسلکی غیر حزبی و غیر سیاسی مبدل خواهم کرد، مانند پابلک سرویس در آسترالیا و انگلستان و امریکا تا سازمان ادارهء ملکی دولت خدمتگذار مردم بوده از هرگونه فعالیت سیاسی کارمندان دولت در وقت تصدی وظیفه جلوگیری بعمل آید؛

۲. با تعدیل قانون خدمات نظامی و امنیتی، اردوی ملی و پولیس ملی و امنیت ملی را، به استثنای مقامهای وزیر دفاع و وزیر داخله که مقامات سیاسی اند، با ارتقای کارمندان و پرسونل مسلکی غیر تنظیمی وبا استخدام فارغان موسسات تعلیمات نظامی و پولیسی در کشوراز مقام لوی درستیز و معیین داخله و رییس امنیت ملی تا پیاده، به سازمان های مسلکی غیر حزبی و سیاسی مبدل خواهم کرد، مانند سازمانهای امنیتی در استرالیا و انگلستان؛

۳. کمسیون مستقل انتخابات را از رییس تا پیاده به یک سازمان مسلکی غیر حزبی و غیر سیاسی و تنظیمی مبدل خواهم کرد، مانند کمسیونهای مشابه در آسترالیا، انگلستان و امریکا؛

۴. با تعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه، نظام ریاستی را با ایجاد مقام صدراعظم اجرایی گسترش خواهم کرد تا رهبری طرح و اجرای سیاستهای اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، تعلیمی، زیربنایی، و انکشافی حکومت را عهده دار شود؛

۵. صدراعظم اجرایی شخصی خواهد بود که با طرح سیاستهای اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، تعلیمی، زیربنایی، و انکشافی حکومت به مشورهء رییس جمهور قادر باشد از ولسی جرگه رآی اعتماد بگیرد؛

۶. با تعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه و برای جلوگیری از فساد در ولسی جرگه و جلوگیری از مداخلات روزانهء وکلا در امور وزارت خانه ها، صلاحیت رآی اعتماد ولسی جرگه را به خط مشئ حکومت و کابینهء پیشنهادی در کل محدود خواهم کرد و وزرآ مجبور به گرفتن رآی اعتماد انفرادی از ولسی جرگه نخواهند بود؛

۷. با تعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه، به رییس جمهور در حالات اضطراری، صلاحیت عزل پارلمان و اعلان انتخابات جدید پارلمانی را در ظرف شش ماه بعد از آن، خواهم داد؛

۸. وزرآ و هئیات کابینهء مقامات سیاسی بوده از کسانیکه از نظر سیاسی با پالیسیهای اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، تعلیمی، زیربنایی، و انکشافی رییس جمهور و صدراعظم اجرایی توافق کامل داشته باشند، تعیین شده به ولسی جرگه معرفی خواهند شد؛

۹. درمقام رییس جمهور تمام سیاستهای امنیتی، دفاعی و خارجی کشور توسط وزرای مربوطه مستقیمآ توسط رییس جمهور اداره خواهد شد؛

۱۰. به کمک دوستان بین المللی در صدد خشک کردن تمام چشمه های تمویل و عایدات تروریستها و تجرید بین المللی دولتهای حامی از تروریزم خواهم بود؛

۱۱. با طرح و تطبیق قانون مبارزه با تروریزم به تعریف تروریزم، عمل تروریستی، تروریست و اعمال دفاع و حمایت از تروریزم، از نظر مالی، تبلیعاتی، رسانه یی و غیره خواهم پرداخت تا صفوف مردم از تروریستها و حامیان آنها جدا گردد؛

۱۲. با طرح و تطبیق قانون "تعلیم و تربیه و تبلیغات مذهبی" مقام ملاء را ارتقآ داده، از اشاعهء عقاید تروریستی در مساجد جلوگیری کرده، برای ملآی مسجد از مساجد قریه تا مولوی در مساجد جمعه و عیدگاه سلسله مراتب تعیین نموده شامل بودجهء وزارت "حج ، اوقاف و تعلیمات دینی" خواهم کرد؛

۱۳. شرایط ملآ شدن را داشتن تعلیمات عمومی تا ختم صنف نهم (دورهء ثانوی) از مکاتب عمومی قبل از پیگیری تعلیمات دینی در مدارس عالی دینی بالاتر از صنف نهم تعیین خواهم کرد؛

۱۴ ملاهای فارغ از مدارس دینی پاکستان را اجازه ورود به مساجد افغانستان نخواهم داد؛

۱۵. انتخابات پارلمانی را با تکت حزبی و تکت مستقل، تحت نظر مستقیم کمسیون مستقل، مسلکی و غیر حزبی انتخابات اجرآ خواهم کرد تا در پارلمان صفوف احزاب طرفدار حکومت و مخالف حکومت (اپوزِسیون دولت) مشخص گردند؛

۱۶. آزادی مطبوعات، رسانه ها و حرکات مدنی را در چوکات معیارهای منافع ملی، استقلال ملی، امنیت ملی، و حفاظت از هویت ملی کشور طوریکه در قانون اساسی تعریف و تصریح شده تنظیم و رهبری خواهم کرد؛

۱۷. با تعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه به ولایات در انتخاب رییس اجراییهء و هیآت اجراییهء ولایت از میان اعضای شورای ولایتی برای اجرای پالیسیها و پروژه های اداری و انکشافی ولایتی صلاحیت خواهم داد، در حالیکه انتصاب والیها و قوماندانهای امنیه را برای تآمین پالیسیهای امنیتی در حدود صلاحیتهای رییس جمهور حفظ خواهم کرد؛

۱۸. با هرگونه فساد اداری سرسختانه مبارزه خواهم کرد و هرگونه عمل فساد، اختلاس، غضب داراییهای عامه و زمینهای دولتی، را که در 16 سال اخیر صورت گرفته با قاطعیت تعقیب و از طریق ایجاد یک محکمهء باصلاحیت خاص قانونآ محاسبه خواهم کرد؛

۱۹. با هرگونه تمرد در داخل دولت با قاطعیت برخورد خواهم کرد.

(دوکتور نوراحمد خالدی)