ف.بری

راه خــــــدا

فکر انسانی بیابد وحدت و حمد خدا

راه یزدان کی بود محدود کیش و انبیا

زینت عقل بر دمد آن بینش و رخشندگی

تا بیابی مصلحت اندر طریق اعتلا

ماجرای کفر و ایمان کی بود منظور حق

در عداوت کی دهد دست پرتو فکر رسا

پایبند هر تعـــــــلق میزید در بردگی

میشود از خود برون در غفلت و در ماجرا

در ادای حق و باطل دایما اندر ستیز

جوی خون جاری شده از کینه و مکر و دغا

هر که او آزاد گشت از ماجرای کفر و دین

عشق انسان بر فروزد در دلش صدق و صفا

گر شویم آزاد از بند همچو مولانای بلخ

در درون خویش می یابیم بری راه خدا

1/9 /2017

البرت سلوند دنمارک