ف.بری

تیکه داران جهاد

آنچه می بینم نه احکام خداست

ذات او حاکم نه بر ریب و ریاست

میکنند با نام دین صد فتنه ساز

عالمی بنشسته در سوز و گداز

دم زنند از مهربانی ذات او

خیره سر باشند و دایم تند خو

عدل و انصاف است دستور خدا

گوش کر دارند به داد بینوا

میکَشند افکار خلق درانحصار

میزیند در حلقه قوم و تبار

قتل و غارت کی بود راه خدا

میکنند با نام دین صد ماجرا

فخر میدارند با نام جهاد

آتش افروختند ز تبعیض و عناد

هر چه می بینم ززشتی و خفت

فتنهء جهد است نبود معرفت

دیده های عقل گر بینا شوند

تیکه داران جهاد رسوا شوند

با تو میگوید بری ای هموطن

چشم بینایی گشا بر این فتن

ف.بری