مواضع حزب وطن در بـارۀ اصول و میکانیزم تـامین نقش فعال نیروهای «همفکر»

دراشکال و سطوح متفاوت همگرایی و همکاری

مصوب هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

درک آرأ و آرمانهای حزب وطن به رهبری شهید دوکتور نجیب الله و اعتقاد به حقانیت و درستی این آرمانها که در اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی انعکاس یافته ، بر «کنار آمدن ها»ی نیروهای سیاسی و «نه کنار رفتن ها»ی آنان از همدیگر تأکید دارد که می باید بر محور تامین، حفظ و گسترش منافع ملی صورت گیرد.

طرح «کنار آمدن ها»ی نیروهای سیاسی کشور از جانب شهید دوکتور نجیب الله در شرایط بحرانی افغانستانِ مصاب به جنگ، طیف های مختلفی از نیروهای اثرگذار سیاسی، ـ نظامی و اجتماعی را بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بخصوص اثرگذار بر وضعیت جنگ و صلح را احتوأ مینمود و هم اکنون نیز حزب وطن بمثابه نیروی سیاسی معتقد به تداوم و تحقق ان راه و آرمانها، با توجه به مطالبات شرایط موجود بحرانی و جنگ زدۀ افغانستان بر طرح متذکره تأکید نموده و مسئله کنار آمدن نیروهای سیاسی و اجتماعی را جهت مبارزۀ مشترک سازمانیافته بخاطر ختم جنک، تامین صلح و ثبات و سوق کشور بسوی ترقی اجتماعی ـ اقتصادی در سه سطح ذیل مطرح نموده و مینماید:

1 ـ کنار آمدن تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی دارای گرایش ترقیخواهانه، ضد جنگ و مدافع ترقی اجتماعی ـ اقتصادی و صلح و ثبات را در یک جبهۀ وسیع و سراسری ملی.

2 ـ کنار آمدن تمام نیروهای سیاسی همسو در اعتقاد بر ارزشهای مدنی معاصر، بر اساس پلاتفورم مشترک در یک ایتلاف واحد سیاسی.

3 ـ کنار آمدن تمام نیروهای همفکر در یک حزب واحد سیاسی و از این میان کنار آمدن تمام احزاب، سازمانها، محافل، حلقات و شخصیت های نا متشکل معتقد به راه و آرمانهای حزب وطن و رهبر شهید ان دوکتور نجیب الله (اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی) در یک ساختار واحد حزب وطن.

حزب وطن با درک مسوولیت های تاریخی خویش در قبال اوضاع فاجعه بار کنونی کشور، بارها مواضع و دیدگاه های خویش را در موارد کنار آمدن نیروهای سیاسی و اجتماعی افغانستان در سطوح سه گانۀ فوق الذکر نه تنها اعلام نموده؛ بلکۀ عملاً در زمینه تلاش بعمل آورده و به نتایج مشهودی نیز دست یافته است.

واضح و مشهود است که همفکران و همرزمان نزدیکِ شهید دوکتور نجیب الله، از همان فردای تحقق توطئه ذوجوانب سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان و فروپاشی حزب وطن در حمل 1371، انسجام مجدد اعضای حزب وطن را مبرمترین مسوولیت و وظیفۀ تاریخی شان تشخیص و عملاً به تلاش هدفمند بخاطر ایجاد مجدد حلقات اعضای حزب وطن پرداختند. در نتیجۀ این تلاش، بعداً و با مرور زمان، آنان کمسیون انسجام اعضای حزب وطن را در سال 2004، تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن را در 2008 تشکیل و سرانجام در 27 سپتمبر 2012 (پنجم میزان 1391) درست به مناسبت شانزدهمین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله بود که با تدویر مجمع عمومی حزب وطن در شهر کابل، تصویب مرامنامه و اساسنامه و انتخاب رهبری جدید، حضور مجدد حزب وطن را در وضعیت سیاسی کشور اعلام نمودند که علی الرغم مخالفت شدید محافل حاکم دولتی جهت راجستر حزب وطن، این حزب به فعالیت خود ادامه داده و شبکه های تشکیلاتی خویش را در مرکز، ولایات و ولسوالی های مختلف کشور و در میان افغانهای مقیم خارج ایجاد و گسترش داده و طی این مدت نه تنها به تبلغ و ترویج اهداف و آرمانهای حزب وطن و رهبر شهید آن پرداخته؛ بلکه علیه انواع و طیف های مختلف دشمنان فکری و سیاسی حزب وطن مبارزۀ دوامدار و مؤثری را پیش برده و پیش میبرد. در نتیجه این مبارزه و تلاش، به مرور زمان تلاشهای غرض آلود این دشمنان خنثی و در نتیجه اعتبار و جاذبه گسترش یابندۀ حزب وطن و رهبر شهید آن همه گیر و باعث تبارز سازمانها، حلقات و محافل جدید سیاسی و اجتماعی با محوریت جوانان مستعد علاقمند به سیاست و یا شخصیت هایی گردیده و میگردد که با حزب وطن قبل از توطئه فروپاشی آن پیوند سیاسی ـ تشکیلاتی داشته اند.

بدین ملحوظ ایجاب مینماید و ضرور دانسته شد تا حزب وطن یکبار دیگر در پروسۀ آمادگی های مقدماتی برا ی تدارک و تدویر مجمع عمومی بعدی خود، مواضع و دیدگاه های خویش را در مورد اصول و میکانیزم «کنار آمدن» مجموع نیروهای سیاسی و اجتماعی معتقد به راه و آرمانهای حزب وطن و رهبر شهید آن در یک حزب واحد تصریح نماید:

وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی اصولاً می باید میان نیروهای «همفکر» صورت گیرد. حزب وطن تمام نیروهای سیاسی قادر به درک مضمون و محتوی اهداف و ارمانهای حزب ٬ از آنجمله و بخصوص اندیشۀ سیاسی مصالحۀ ملی و معتقد به حقانیت و کارایی آنرا جهت حل منازعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی موجود کشور، نیروهای سیاسی «همفکر» خود دانسته و مبتنی بر این پایۀ اندیشه یی ـ سیاسی، اصول کنار آمدن همۀ این نیروها را دریک حزب واحد سیاسی مطرح مینماید.

بر بنیاد اعتقاد حزب وطن، اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی، رهنمای فکری ـ سیاسی بیرون رفت کشور از جنگ و منازعات کنونی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق سیاسی و صلح آمیز مبتنی بر حفظ منافع ملی کشور بوده و بر مبارزه علیه مجموع گرایشهایی تأکید مینماید که حل این منازعات را از طریق توسل به زور و اسلحه توصیه مینمایند. بدین ملحوظ اندیشۀ سیاسی مصالحه ملی، سیاست های عملی حزب را طی پروسۀ مبارزه بخاطر تامین صلح، حفظ صلح و اعمار صلح استقامت بخشیده، که با تعمیل این سیاست ها نه تنها علل و عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جنگ می باید ریشه کن گردند؛ بلکه صلح و ثبات در کشور تامین و زمینه های عملی رفاه اجتماعی تدارک دیده می شود.

اعتقاد فکری ـ سیاسی فوق، بنیاد اصولی وحدت سیاسی اعضای حزب وطن را تشکیل میدهد که می باید این «کنار آمدن ها» در عرصۀ فکری ـ سیاسی با «کنار آمدن ها» در یک تشکیلات واحد حزبی تکمیل و در نتیجه «وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی» آنان تحقق یابد. حزب وطن مکانیزم کنار آمدن همه نیروهای معتقد به راه و آرمانهای مذکور را در تشکیلات واحد حزب وطن، بربنیاد میکانیزم ذیل مطرح و بر رعایت عملی آن تأکید مینماید:

1 ـ طرف های همفکر به توافق رسیده، نخست با ترکیب قبول شده، کمسیون ادغام اعضا وساختار ها در شورا های واحد حزب وطن را تشکیل میدهند . این کمسیون پروسۀ ادغام تشکیلاتی اعضای ساختارها و شخصیت های تا کنون نا متشکل را در ساختار های واحد حزب وطن به روئیت فهرست اراېه شده از جانب طرفهای به توافق رسیده و انجام انتخابات برای ایجاد مقامات رهبری کننده محلی ( واحد های اولیه حزبی٬ شورا های ولسوالی ها ٬ ولایات ٬ شهر ها و نواحی شهر و معادل آن در داخل و خارج کشور ) را به انجام رسانیده و پروسه تشکیل کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن را از میان اعضای حزب وطن متشکل در شورا های واحد حزبی تکمیل ٬ انحلال خود را اعلام و تمام صلاحیت ها غرض تدارک و تدویر مجمع عمومی و فوق العاده حزب وطن را بشمول تعین راهکار های انتخابات نمایندگان برای مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن و سازماندهی آمادگی های لازم و ضرور برای تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن را به آن ارجاع مینماید ..

اعضای مدغم شدۀ متذکره در تشکیلات واحد حزب وطن، بدون ابراز وابستگی گذشتۀ تشکیلاتی خویش و مواضع فرکسیونی تحت تاثیر آن، عضو حزب وطن محسوب و در حیات حزبی با حقوق و مسوولیت های مساوی نقش خویش را ادا مینمایند.

کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی و فوق العاده حزب وطن جهت پیشبرد وظایف محوله کمیته های کاری ذیل را ایجاد و توظیف مینماید :

الف ــ کمیتۀ کارِ سازماندهی و اجرای انتخابات: این کمیته مؤظف میگردد تا بر بنیاد ارقامِ اعضا و ساختارهای حزبی منتج از ادغام تشکیلاتی، پروسۀ انتخاب نمایندگانِ اعضای حزب به مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن را با درنظرداشت ارزشهای دموکراتیک یک فرد یک رای، سازماندهی و به انجام رسانیده، از چگونگی اجراآت خود به کمسیون عالی گزارش می دهد.

ب ــ کمیتۀ کار تسوید اسناد اساسی مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن: این کمیته مؤظف میگردد مسودۀ مرامنامۀ و اساسنامۀ جدید حزب، گزارش اساسی کمسیون فوق العادۀ تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن به مجمع مذکور و سایر اسناد اساسی لازم و ضرور برای اجلاس مجمع عمومی را تهیه و پروسۀ نظرخواهی اعضای حزب بر اسناد متذکره را سازماندهی نماید و در نهایت متن مسودۀ اسناد متذکره را ضمیمۀ گزارش از چگونگی اجراآت خویش، به کمسیون عالی ارایه نماید.

ج ــ کمیتۀ تبلیغات و نشرات: این کمیته مجموع امور تبلیغاتی را پیرامون چگونگی تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن از طریق سایت انترنتی «راه ما» ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن، سایر رسانه های جمعی و اجتماعی، نشر اوراق و غیره سازماندهی و انجام داده و از چگونگی اجراآت خود به کمسیون عالی گزارش دهد.

د ــ کمیتۀ مالی و تدارکاتی تدویر اجلاس مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن: این کمیته منابع مالی و سایر تدارکات برای تدویر اجلاس متذکره (تعیین، تزئین و آماده نمودن سالون، مسایل معیشتی اعضأ و سایر مدعوئین و غیره امور) را تدارک و از چگونگی اجراآت خود به کمسیون عالی گزارش میدهد.

و ـ کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عمومی و فوق العادۀ حزب وطن میتواند بنابر ضرورت کمیته های کار را در عرصه های دیگر مورد نیاز نیز تشکیل دهد.

3 ـ کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن با آغاز اجلاس مجمع عمومی و فوق العادۀ حزب وطن و انتخاب ارگانهای رهبری کنندۀ آن، گزارش اساسی را در مورد چگونگی اجراآت خویش و سایر مسایل مربوط به حیات سیاسی و تشکیلاتی حزب وطن و اوضاع کشور به مجمع عمومی ارایه و انحلال خود را اعلام میدارد ولی جهت انتظام امور٬ کمیته های کاری آن در جنب ارگانهای مجمع عمومی به اجرای وظایف محولۀ خویش، الی ختم کار مجمع عمومی ادامه میدهد.

4 ـ مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن تحت رهبری ارگانهای انتخابی و مطابق با آجندای تصویب شدۀ خویش گزارش اساسی را استماع، مسودۀ مرامنامه، اساسنامه و سایر اسناد اساسی ارایه شده را مورد بحث قرار داده و در ارتباط آن مصوبه ای را تصویب و مطابق به اساسنامۀ جدید حزب اعضای شورای سراسری حزب را انتخاب مینماید.

5 ـ اعضای انتخاب شدۀ شورای سراسری حزب مطابق اساسنامۀ جدید، طی اولین اجلاس خویش که بعد از ختم مجمع عمومی فوق العاده دایر مینماید، اعضای هیئت اجرائیه، اعضای ریاست هیئت اجرائیه و رئیس حزب را انتخاب مینماید و در همین اجلاس اختتام وظایف کمیته های کاری کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عمومی و فوق العادۀ حزب وطن ( که قبلا انحلال خود را اعلام داشته ) را تصویب مینماید.

هیئت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با اصرار بر رعایت و تعمیل اصول و میکانیزم دموکراتیک فوق حاضر است در پروسۀ آمادگی برای تدارک و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن با تواضع و از خود گذری نقش خویش را ایفأ و به مسوولیت تاریخی خود در قبال کنار آمدن تمام اعضای حزب وطن بر محور میراث فکری سیاسی شهید دوکتور نجیب الله، بپردازد و در عین حال از تمام ساختارها و شخصیت های منسوب به حزب وطن نیز تقاضا مینمائیم تا درین پروسۀ نقش و سهم شان را با چنین احساس و درک ایفا نمایند.

د وــ

   در وضیعتی که وحدت سیاسی ــــــ تشکیلاتی بنابر هر دلیلی در میان نیروهای فوقآ تذکار یافته عملی و ممکن نباشد :

حزب وطن معتقد است که مبارزه مشترک نیروهای ترقیخواه ووطندوست و از آنجمله نیروهای معتقد و متعهد به راه و آرمانهای حزب وطن در میان خود٬ شرط ضروری مبارزه برای رهایی از بحران کثیرالجوانب جاری در کشور است . حزب وطن متاسف خواهد بود که اوضاع بدان سمت انکشاف نماید که ما برای تشریک مساعی شیوه های دیگر کار غیر از پروسه وحدت سیاسی ـــ تشکیلاتی را هدف قرار دهیم درک ضرورت حیاتی کار مشترک حزب وطن را بدان وا داشته است که برای پیشگیری احتمالی از انکشافات منفی در سطوح و اشکال گوناگون برای نیل به مبارزه مشترک نیرو های ترقیخواه ووطندوست تمرکز ویژه داشته و طرح های را ارائه دارد زیرا تجربه

به تکرار بیانگر این واقعیت تلخ نیز است که واحد های منسجم سیاسی کشور ما مخصوصآ در پیوند با پروسه مذاکرات برای وحدت سیاسی ـــــــــ تشکیلاتی در اکثریت قریب به تمام موارد نه تنها به اهدافی که مد نظر داشت فایق نیامده بلکه تلاشهای وحدت طلبانه معکوسا با ایزاد گروهبندیهای جدید به فاصله های موجود افزوده و فضای شک و بی باوری را تقویت نموده است . این وضیعت از کجا ناشی میشود ٬ دریافت پاسخ به این سوال اسیب شناسی پروسه وحدت را به نیاز مبرم مبدل ساخته است .

بحث ما درین یاداشت به آسیب شناسی پروسه های نا تمام مذاکرات وحدت ــ سیاسی ــــــــ تشکیلاتی در حزب وطن و سازمانهای مماثل ان متمرکز است ٬ نتائیج کار درین عرصه که برای ما از اهمیت بزرگ برخوردار است نشان میدهد که بخشی ممکن و سهل الحصول توسعه عددی حزب را بشکل جبران ناپذیر متاثر ساخته و به بی باوری مزمن در میان اعضای دیروزی حزب وطن دامن زده است .

نگاه گذرا به آسیبهای این پروسه نشان میدهد که کمپلکسی از معضلات در بار آوری این وضیعت نقش و تاثیری از خود بجا گذاشته است از جمله :

از لحاظ تشکیلاتی ٬ نیرو های شامل پروسه مذاکرات وحدت واضحآ نا متجانس و در نتیجه مشکل آفرین اند . نیروهای شامل این پروسه از ساختار منظم تشکیلاتی ( حزب سیاسی ) گرفته تا محافل ٬ حلقات و اشخاص منفرد را احتوا میکند ٬ تا امروز میکانیزمی که بتواند حقوق ٬ صلاحیت ها و جایگاه هریک را در پروسه مذاکرات مشخص سازد وجود ندارد و معلوم نیست که چنین میکانیزمی که مورد توافق همه قرار هم گیرد به اسانی بدست آمده میتواند یا خیر.

فروپاشی تشکیلاتی حزب وطن مهلکترین ضربه به حزب بود٬ این وضع نه تنها مرز بین دوست و دشمن را در درون حزب مغشوش ساخت و در تسلط فضای بی اعتمادی تا سرحد خصومت ید طولا داشت ٬ بلکه پراگنده گی جغرافیایی اعضای حزب نیز به یکی از عوامل فاصله های فکری و سیاسی حزب مبدل گردید ٬ ساحه جذب اختیاری و یا اجباری گرایش های قومی ٬ لسانی و منطقوی فاجعه بار ترین انفجار رابطه را سبب گردید ووضیعت را بحرانی ساخت و اینک امروز ما نیز به عنوان یک حزب سیاسی که تفاهم بین الافغانی شعار اصلی مارا میساخت درین بحران سراسری اجتماعی دست و پا میزنیم .

هیچ شخصیت ٬ محفل ٬ حلقه و حزب ٬ بشمول حزب وطن نتوانسته ستراتیژی رو شن و تعریف شده برای امروز و فردا ارائه دارد . این نا توانی به عامل ناگزیر مراجعه به گذشته (که دیگر گذشته )گردید . این مشکل در حالی به نفس خود ضرب میخورد که هریک از مشترکین پروسه وحدت سیاسی ـــــ تشکیلاتی در تفسیر و تعبیر گذشته نظریات منحصر به خود را دارا اند بلکه انرا صائب و خدشه نا پذیر دانسته عدول از آنرا خیانت به حزب تلقی مینمایند.

در کشور ما مسله کادری متاسفانه اختلاف بر انگیز ترین بخش را تشکیل میدهد ولی بدون استثنا همه از طرح واضح ان اجتناب ورزیده و این خواست خود را در عقب دها « دلیل » خود ساخته و جعلی پنهان مینمایند . بقیه السیف حزب وطن نیز ازین قاعده مستثنی نیستند.

با توجه به دریافتهای فوق و شاید هم دلایل دیگر نیز اعتماد سازی به مقدمه ناگزیر مذاکرات موفق برای وحدت سیاسی ــــــ تشکیلاتی مبدل گردیده و این اعتماد بوجود نمی آید مگر به صداقت یکدیگر باور حاصل نمایم .

این باور مندی به تبلیغات و نصیحت و حتی درک و ضرورت وحدت قابل حصول نیست این یک پروسه است که بمرور زمان در وجود تجارب شخصی در کار مشترک فعال که در عین حال سلب استقلال عمل کسی را هم الی استانه تدویر کنگره تحدید نکند قابل دستیابی است . برای اینکه هم فکتور زمان موثر و کوتاه گردد و هم زمینه کار مشترک تدارک دیده شود موجه خواهد بود که بین تمام شخصیت ها ٬ محافل و حلقات که ادعا اعتقاد به راه و آرمانهای حزب وطن دارند به شمول حزب وطن زمینه های کاری گسترده بوجود اید البته که این همکاری نه در اشکال ائیتلافها ونه جبهات٬ بلکه بشکل بخشی از پروسه وحدت سیاسی ــــــ تشکیلاتی   که در نتیجه عمل مشترک شرایط حضور مشترک دریک ساختار حزبی را فراهم اورده بتواند مطرح میگردد . اشتراک کننده گان این روند از لحاظ ساختاری موجودیت خود را حفظ ٬ از لحاظ سیاسی مواضع خود را مشترک و از لحاظ فکری در مورد همگرایی دیدگاه های تیوریک و اهداف ستراتیژیک در وجود یک میکانیزم توافق شده ٬ فعال و از لحاظ عمل در اتخاذ مواضع سیاسی در مورد مسایل ملی و روند های انتخاباتی در قدمه های جداگانه بر آمد واحد داشته باشند .

بر سوال چه گونه گی تحقق این طرح متمرکز میشویم . مکررا باید یاد آور شد که این طرح برای وضیعتــی ارائه میگردد که اصل مذاکرات وحدت سیاسی ـــــ تشکیلاتی با اشکالاتی مواجه گردد و ناخواسته خطر وسعت فاصله ها را بوجود آورد و یا عده ای مشمولین خط مورد نظر(طرفداران اندیشه سیاسی مصالحه ملی ) بنابر هر دلیلی از روند همگرایی بیرون بمانند .

شورای عالی انسجام :

در وضیعت فوقا تذکار یافته دریافت شکل جدید و قابل قبول همکاری میان اعضای حزب وطن که در ساختار ها ٬ حلقات ٬ محافل و یا بشکل منفرد قرار دارند به حلقه اصلی وصل و محور تشریک مساعی مبدل میگردد . میشود این محور را شورای عالی انسجام نامید . این شورا متشکل از نماینده گان با صلاحیت تمام ساختار ها ٬حلقات و محافل عضو بوده ٬ صرفنظر از تعداد و ساختار واحد های اشتراک کننده دارای حقوق و صلاحیت های مساوی بوده و از چگونه گی تحقق تصامیم اتخاذ شده نظارت مینماید.

درین شورا که به استقلال تشکیلاتی واحد های اشتراک کننده احترام گذاشته میشود و تا استانه کنگره حق حفظ انرا خواهند داشت ٬ تمام تصامیم به اتفاق آرا اتخاذ گردیده و در محدوده تصامیم اتخاذ شده مکلف به رعایت و تطبیق ان میباشند . این بدان معنی است که در متباقی مسایل مطابق برنامه و دیدگاه های سیاسی و اتخاذ تصامیم خویش استقلال عمل دارند مگر انکه تصامیم شان در تقابل و نقض صریح تصامیم مشترکا اتخاذ شده باشد .

عضویت در شورای عالی انسجام مانع تامین روابط متقابل واحد عضو ان با سایر احزاب ٬سازمانهای سیاسی واجتماعی محافل و حلقات دیگر نمی گردد مگر اینکه این روابط در اشکالی قابل تعریف باشند که عضویت در شورای عالی انسجام را که ممثل همگرایی است منتفی میسازد

وضیعت و روابط که عضویت در شورای عالی انسجام را منتفی میسازد:

حمایت و روابط باجریانات تروریستی و افراط گرا

حمایت از جنگ داخلی و یا اشتراک در ان

حمایت و یا تشریک مساعی با ساختار ها و یا گروهبندیهای قومی ٬زبانی و مذهبی که وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را مورد سوال قرار میدهند .

حمایت و یا تشریک مساعی با ساختار ها و گروهبندیهای که در مخالفت و خصومت با ارمانها و اهداف حزب وطن قرار داشته باشند . ویا با تصامیم کمیته انسجام به مخالفت بر خیزند .

از انجائیکه اعضای منفرد نمیتوانند مطابق میکانیزم معین نماینده گان خود را به شورای عالی انسجام بفرستند ٬ ترجیح داده میشود:

۱ ــ نماینده گان اعضای حزب شامل این کته گوری٬ شامل یکی از واحد های اشتراک کننده در شورای عالی انسجام گردند.

۲ ــ و یا محافل و ساختار های خود را بوجود اورند.

۳ ــ ویا با در نظر داشت شهرت و سوابق حزبی توسط شورای عالی انسجام با تعداد معین که مورد توافق قرار میگیرد بر گزیده شوند .

شورای عالی انسجام دارای یک رئیس میباشد که از میان اعضای شناخته شده ووفادار به ارمانهای حزب وطن برگزیده میشود و یک مسول روابط است که فیصله های شورا را ثبت و به اطلاع واحد های عضو رسانیده و در صورت که تصامیم گزارش طلب باشند ٬ گزارشات را جمع آوری و به شورا ارائه میدارد.

شورای عالی انسجام کمیته های مستقل کاری خود را بوجود می اورد که در برابر رئیس و جلسات شورای عالی انسجام گزارش دهنده میباشند از جمله :

کمیته اجرائیه:

این کمیته وظایف آتی را به عهده دارد:

۱ ــ دریافت راه ها ووسایل تحقق فیصله های شورای عالی انسجام .

۲ ــ حضور مشترک در پروسه های انتخاباتی در تمام سطوح .

۳ ــ تعریف مواضع مشترک ٬ عمل و عکس العمل در مورد مسایل با اهمیت ملی و بین المللی

۴ ــ پیشنهاد عرصه های جدید تشریک مساعی ٬ اشکال و شیوه های روابط با دولت و سازماتهای سیاسی و اجتماعی .

کمیته روابط ستراتیژیک و سیاسی :

این کمیته با مسایل فکری و اهداف دورنمایی با توجه به پروسه های سیاسی جهان معاصر مصروف خواهد بودوظایف آتی را به عهده دارد :

۱ ــ تحلیل و ارزیابی سیاست های جاری .

۲ ــ ارائه پیشنهادات در مورد تکامل و انکشاف سیاستهای جاری .

۳ ــ طرح سیاستهای جدید بر مبنی تحلیل و ارزیابی وضیعت کشور و مسایل منطقوی و جهانی مرتبط و یا موثر بر اوضاع کشور.

۴ ــ تبویب اهداف مرامی حزب وطن .

بدین ترتیب تشریک مساعی درین فورمول گذشته را با اینده طوری وصل میکند که در ان قبل از هر چیز عنصر اعتماد متقابل در عمل مشترک شکل گرفته استحکام می یابد ، دیدگاه های مشترک زمینه همسانی تفکر را بوجود اورده و عمل مشترک و منسجم در مساعدت زمینه های تشکل واحد یاری میرساند و در مجموع به حیث یک روند تشریک مساعی رشد یابنده در خدمت هدف از قبل تعین شده ( وحدت سیاسی ــــ تشکیلاتی   ) قرار میگیرد

این پروسه رقابت ها را به رفاقت ٬ بی باوری را به باور و همزدائی را به همگرایی مبدل میسازد . طبیعت این حرکت طوریست که ما در عمل و اعلام ناشده در حزبی متشکل میشویم که از وحدت فکری ، وحدت عمل و حتی « وحدت رهبری » برخوردار بوده ولی برای وحدت ساختاری آن کار صورت میگیرد .

این پروسه در مرورزمان و با رشد و استحکام اعتماد متقابل کادر ها و رهبری خود را تثبیت و از میان کانگره ( مجمع عمومی ) حزب واحد ، فارغ از گروهبندیها و شخص محوریها با تفکر و رهبری واحد بیرون خواهد آمد .

تجربه نشان داده است که پرش از مرحله ناگزیر اعتماد سازی اولا تا تدویر کنگره نمیرسد و اگر تحت تاثیرجاذبه وحدت طلبی چنین هدفی مقدور گردد در حد دستاورد تبلیغاتی قربانی کشمکش های کادری میگردد .