حمایت و پشتیبانی هیات اجرائیه شورای اروپایی حزب وطن

از تشکیل و اقدامات « کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن »

شنبه مورخ ۱۳ جنوری ۲۰۱۸ جلسه هیات اجرائیه شورای اروپایی حزب وطن به نسبت مشکلات تخنیکی ( عدم تامین ارتباط محترم عبدالمبین مبین رئیس این شورا با جلسه ) تحت ریاست محترم محبوب جان احمدزاده تحت اجندای حمایت از تشکیل و اقدامات « کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن » در حالی دایر گردید که عده یی از اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور نیز در آن اشتراک ورزیده بودند.

در اغاز محترم عبدالبشیر پیوستون عضو هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن و مسول کمیته تفاهم و همگرایی پیرامون اقدامات ٬ کار و فعالیت موثر و مسولانه هیات نماینده گی حزب به رهبری محترم میرافغان باوری از آغاز تا موفقیت این پروسه گزارش مفصل و مستند ارائه و به سوالات مطروحه پاسخ دادند. 
نشست با سهمگیری فعال همه رفقا و ابراز نظر توسط رفقا نوراکبر پایش ، عبدالمبین مبین ٬محبوب جان احمدزاده ٬ انجنیر محمد اسلم و غلام محمد زارع با ابراز حمایت قاطع از نقش ، کار و فعالیت هیات نماینده گی حزب وطن وتفاهم در مورد تاسیس کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن اعلام داشت :
بتاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۶ اعضا ٬ احزاب ٬ سازمانها و شخصیت های سیاسی معتقد به راه و آرمانهای حزب وطن گام بزرگی در راه وحدت سیاسی ــ تشکیلاتی نیرو های پراگنده حزب وطن برداشتند : رفقا میر افغان باوری٬ عبدالجبار قهرمان و امید وطنیار به نماینده گی از احزاب و ساختار های مربوطه و انجنیر نظرمحمد ( عضو هیات اجرائیه و معاون حزب وطن قبل از فروپاشی تشکیلاتی حزب ) با امضا گذاشتن پای اسناد وحدت (اعلامیه و طرزالعمل) بصورت رسمی ایجاد و آغاز به کار « کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن » را اعلام داشتند . شورای اروپایی حزب وطن بمثابه بخشی ازین حزب با پشتبانی از تصمیم رهبری خویش و استقبال از اشتراک محترم میر افغان باوری و تمام اعضای حزب در ادای سهم فعال در مذاکرات وحدت وتاسیس کمیته مشترک تفاهم به رهبری و مدیریت محترم انجنیر نظر محمد حمایت قاطع خود را اعلام داشته و از کمیته مشترک تقاضا دارد تا هرچه زودتر با اتخاذ تصمیم و صدور هدایت جهت تاسیس شورا های واحد حزب وطن گام موثر و تعین کننده بردارند . به باور ما تنها تاسیس شورا های واحد حزب وطن میتواند نقطه پایانی باشد به آدرسها و نام های گوناگون راهروان این حزب . ما مطمین هستیم رفقای ما چه در شورا های حزب وطن ، چه در ترکیب کمیته کار انسجام مجدد حزب وطن٬ چه در ترکیب سازمان جوانان مبارز و چه در میان کادر ها و اعضای حزب در بیرون از احزاب و ساختار ها ، توانایی آنرا دارند تا بار مسولیت عظیم تاریخی وحدت و همگرایی اعضای حزب وطن را در شورا های واحد حزب روی شانه های ستبر خویش الی منزل مقصود حمل نمایند .
تصمیم اراده و شعار ما : همه با هم ٬ گام به گام و متحد بسوی تاسیس شورا های واحد حزب وطن و تدویر مجمع عمومی آن .