جلسه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن دایر شد

کابل ـ۲۶دلو سال ۱۳۹۶

جلسه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن که یگانه ارگان مشترک هماهنگ کننده و سمت دهنده تمامی اقدامات و فعالیت های اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن در پروسه واحد سیاسی – تشکیلاتی بوده امروز مؤرخ ۲۶ دلو ۱۳۹۶ تحت ریاست محترم انجنیر نظر محمد دایرگردید.

جلسه در پیرامون طرح متن گرامیداشت از ۲۶ دلو "روز نجات ملی افغانستان" و سایر موضوعات کاری شامل اجندا بحث و تبادل نظر همه جانبه نموده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

اعضای کمیته ضمن اینکه از این روز خجسته ملی گرامی داشت بعمل آوردند، با استفاده از فرصت بهترین شادباش های خودرا به کافه هموطنان دلیر و وطندوست تقدیم میدارند.

جلسه در فضای همبستگی کامل و رفیقانه با تصویب یادداشت از گرامی داشت از این روز تاریخی (یاداشت ضمیمه است) بکار خود پایان بخشید.

و من الله توفیق