حامد نوید

همخونی تاریخی اقوام برادر وبرابر افغانستان

ازآنجایکه این موضوع نهایت پراهمیت و دلچسپ است خواستم آنرا با هموطنان نهایت گرامی شریک نمایم

مطالعهٔ DNA اقوام افغانستان از ۲۷ ولایت افغانستان ثابت میسازد که همه افغانها کروموزم ورثاتی Y را مشترک دارند برعلاوهٔ حقایق تاریخی ویافته های مبرهن ومسجل علم زبانشناسی ازنگاه دانش ایتومالوجی Etymology در مورد ریشه یابی واژهٔ افغان بمعنی سوارکار ، آنچه ازنگاه علم جینیالوجی (تبارشناسی) درمورد نهایت دلچسپ میباشد موجودیت کروموزم مشترک وراثتیY درمیان تمام قبایل ونژاد های افغانستان است که مردم مارا همخونی تاریخی میبخشد.

میان سال های ۱۹۸۹ و۱۹۹۰ ، لویس دوپری باستان شناس و انتروپالوجست مشهور امریکایی ، مؤلف کتاب « افغانستان» هنگامیکه از کمپ های مهاجرین افعان در پاکستان دیدن مینمود متوجه گردید که تمام مهاجرین افغان ، شامل اقوام ، ازبک، پشتون ، تاجیک ، هزاره ، نورستانی ، ترکمن ، بلوچ و ایماق با وصف زبانهای متفاوت و چهره های مختلف ، همه از نگاه رفتار وکردار وطرز پیش آمد، یعنی مهمان نوازی، شجاعت، احترام ورزی، ناموس داری وداشتن غرور وعزت نفس یک خوی وعادت دارند. با آنکه درطی این سالها حکومت پاکستان میکوشید تا پناهندگان افغان را به اساس قومی درکمپ های جداگانه مسکن گزین سازد؛ اما با آنهم افغانها ازهم دوری نمیجستند وباهم داد وستدهای زیادی داشتند. روی این اصل لویس دوپری تصمیم گرفت تا ازاقوام مختلف افغانستان بصورت رضاکارانه نمونهٔ خون بگیرد وآنرا برای مطالعهٔ (دی .ان. اDNA ) افغان ها به لابراتوار تعین وراثت به امریکا بفرستد. گرچه لویس دوپری چند سال بعد جهان فانی را وداع گفت واین تحقیق نا مکمل ماند، اما درسال ۲۰۱۲ این تحقیق از سرگرفته شد ونتجیهٔ آزمایش نمونه های خون افغانها از ۲۷ ولایت افغانستان ثابت ساخت که همه افغانها کروموزم ورثاتی Y را مشترک دارند. پس ازاین تحقیق انتروپالوجیست ها (انسانشناسان ) وجامعه شناسان بدین نتیجهٔ علمی رسیده اند که از دورهٔ زراعتی (نیولتیک صیقل سنگ ) وعصرمفرغ یعنی آغاز زندگانی شهری باشندگان افغانستان از گذشته های بسیار دور یعنی ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ سال پیش این اشتراک تاریخی را داشته اند.

منابع درینمورد:

Afghans Share Unique Genetic Heritage, DNA analysis, 
Since Daily 
March 27, 2012Source: National Geographic Society

National Geographic Society Summary:
“A study by the Genographic Project has found that the majority of all known ethnic Afghans share a unique genetic heritage derived from a common ancestral population that most likely emerged during the Neolithic revolution and the formation of early farming communities. Through detailed DNA analysis of samples from 27 provinces, the Genographic team found the inter-Afghan genetic variability to be mostly attributed to the formation of the first civilizations in the region during the Bronze Age. “

Credit: Haber et al. Afghanistan's Ethnic Groups Share a Y-Chromosomal Heritage
Structured by Historical Events, Published by Journal PLoS ONE, 2012; 7 (3): e34288 DOI: 10.1371/journal.pone.0034288

ازگذشته های دورراه ورسم سوارکارن یعنی رسم عیاری وجوانمردی با مفهوم افغانیت مترادف بوده وشامل حال همه کسانی میگشت که خودرا افغان خطاب میکردند.

امروزبا وصف آنکه در اثر مداخلات اجانب و درنتیجهٔ رقابت های ناسالم جهانی میهن ما به میدان نبرد قدرتهای بیرونی مبدل گشته ومردم افغانستان قربانی دستهای نامرئی میگردند، ولی ملت کهنسالیکه حد اقل بیش از ۵۰۰۰ سال باهم و در کنارهم زیسته اند، به این آسانی مضمحل نمیگردند. این حقیقت زمانی برما مبرهن میگردد که به شهرها و روستاهای وطن سفرکنیم ،به چهره های مطمئن وبشاش هموطنان خود نظرکنیم و باچشم سر دریابیم که باوصف همه ناملایمات روزگار هم میهنان ما درین شرایط ناگوارچه روحیه قوی ومصممی دارند.

با ابراز حرمت و مهر بی پایان

حامد نوید