سوم می ٢٠١٨ م

روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی میداریم

مطابق به فیصله مجمع عمومی ملل متحد در سال ( ١٩٩٣ م ) از سوم می بحیث روز جهانی مطبوعات تجلیل میگردد.

آزادی مطبوعات و رسانه ها از اصول بنیادی حقوق بین المللی معاصر محسوب میگردد كه اساسات ان در منشور ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده نزدهم ) مسجل گردیده و قطعنامه (١٩٤٦ م ) آزادی اطلاعات را بمثابه حق بنیادی تسجیل و مكلفیت دولت ها را در زمینه مشخص ساخته است .

سومین كنگره یونسكو بر حق ازادی عقیده و بیان و دسترسی به اطلاعات از طریق مطبوعات و رسانه ها ، در قرن ( ٢١ ) تاٌكید و تحقق آنرا در رشد مطبوعات ، رسانه و گسترش روزنامه ها و جراید ازاد و مستقل ، ممكن خوانده است .

سابقه مطبوعات در افغانستان و با نشر ( شمس النهار- ١٨٧٣ م ) به حدود یك و نیم قرن میرسد و طَی این دوران مد و جذر های داشته است و در یك دهه اخیر ما شاهد رشد بیسابقه كمی آن میباشیم و متاسفانه در مقیاس جهان و در بین ( ١٨٠ ) كشور مقام ( ١١٨ ) را حایز میباشد . ( البته در مورد نقش كیفی ، تعهد و اثر گذاری آن سوالات زیاد مطرح است )

اهمیت مطبوعات آزاد كه در ماده ( ٣٤ ) قانون أساسی افغانستان نیز بر آن تاكید گردیده است ، بمثابه ركن چهارم قدرت و مظهر دیموكراسی ، باید استقرار حاكمیت قانون را حراست و شفافیت را پاس دارد و حق دسترسی اشخاص حقیقی و حكمی را به اطلاعات ممكن بسازند و با راه اندازی ژورنالیزیم تحقیقی بر علیه فساد مبارزه و مفسدان را افشا نماید .

تبجیل ازین روز ازین جهت نیز اهمیت استثنائی كسب مینماید كه ذهنیت تكفیری ، تكفیریان و اربابان جهالت ، آزادی بیان را آماج حملات شان قرار داده و تروریستان طالب و داعش حملات هدفمند و از قبل پلان شده را بر ضد خبرنگاران و اهل مطبوعات و رسانه ها انجام میدهند ، چنانچه در هفته اخیر در قند هار و خوست خبرنگاران را ترور ودر دوشنبه خونین و سیاه در کابل تا نه تن از این عزیزان را به شهادت رسانیدند كه روح شانرا شاد میخواهیم . ( در هفده سال اخیر صد تن از همكاران مطبوعات و رسانه ها به شهادت رسیده و تا هزاروپنجصد حادثه خشونت علیه آنان به ثبت رسیده است )

اظهر من الشمس است كه حمله بر ازادی مطبوعات به هدف ناكامی افغانستان و محروم ساختن ان از شاهراه صلح و ترقی ، انجام میابد و تعرض بر هر شهروند افغان و بشریت متمدن پنداشته میشود.

حمله به اهل مطبوعات و رسانه ها و عاملین آن بر طبق اصول حقوق بین المللی در ردیف جرایم ضدبشری و جنگی باید به محكمه جزای بین المللی ( ای سی سی ) ارجاع گردد و باید څارنوال موظف آن محكمه این حوادث هولناك را تحقیق نماید .

دولت باید مطابق به اسناد بین المللی كه تعهد به تحقق آن دارد و منجمله بر طبق اعلامیه های یونسكو ( ١٩٩٧ م و ٢٠٠٧ م ) بخاطر امنیت و مصونیت اهل مطبوعات و رسانه ها تدابیر اضافی را اتخاذ نماید

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از پیشنهاد سازمان ( نی ) كه دهم ثور بحیث روز دفاع از حقوق قربانیان و دادخواهی بخاطر افشا و به محاكمه كشانیدن تروریستان جنایتكار ، مسمی گردد ، جانبداری مینماید .

با احترام

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

www.hoqooq.eu