یادداشت و تذکر ضروری کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن
مورخ
۱۴ ثور سال ۱۳۹۷

بتاریخ هشتم حمل سال روان مطلبی از آدرس رهبری کمیته انسجام حزب وطن از طریق شبکه ی مجازی فیسبوکی به نشر رسیده بود که در مغایرت با اسناد توافق شده کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن تلقی می شد که به همین منظور به محترم کابل خان تدبیر عضو کمیته مشترک ازجانب این کمیته وظیفه سپرده شده تا موضوع را با محترم عبدالجبار قهرمان در میان گذاشته و از نتیجه آن به کمیته مشترک گزارش ارائه نمایند.

محترم کابل خان تدبیر بعد از صحبت با محترم عبدالجبار قهرمان ، از نام ایشان به کمیته مشترک اطمینان دادند که مطلب منتشره به محترم قهرمان صاحب ربط نداشته و شخصی که به چنین کار مبادرت ورزیده بود توبیخ شده است.

کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن