انجنیرعبدالصبورصافی

جنگِ مدیریت آب بازیِی پاکستان!

اخیراً طالبان بالای ولایت فراهٔ حمله کرده  قسمتهای ازاین ولایت را تصرف کردند که با شهامت، رشادت و قربانی جوانان قهرمان قوای مسلح کشورعقب زده شدند، دراین عقب نشینی طالبان  تلفات سنگین ازخود بجا گذاشتند، اکنون وضعیت در ولایت فراهٔ دوباره به حالت عادی برگشته است، امروز۱۹ می ۲۰۱۸ محترم طارق شاه بهرامی وزیر دفاع کشور یک جا با وزیر محترم داخله و رئیس محترم امنیت ملی عازم ولایت فراه شدند تا اوضاع را از نزدیک بررسی نمایند محترم بهرامی طی صحبت گفتندکه:

جنگ فراه  جنگ «مدیریت آب» است به خصوص زمانیکه  بند سلما ساخته شد و کاربند بخش آباد آغاز گردید، وزیر دفاع کشور، پس از شنیدن انتقادها و شکایت‌های اهالی فراه، نیز افزودند "جنگ در افغانستان ابعاد بزرگ دارد... هر دو همسایه ما به قوت تمام این جنگ را حمایت می‌کنند و شرکای منطقه‌ای دیگرِ هم دارند، اکنون در پانزده ولایت افغانستان جنگ‌های شدید جریان دارد."

دراین جای شک نیست که همسایه ها در جنگ افغانستان دست بالا دارد وایران همواره از ساخت بند برق سلما و بخش آباد دل خوش نداشته است، باوجود اینکه آقای روحانی رئیس جمهور جمهوری ایران چندی پیش گفتند که در مورد آب و ساخت بند ها درافغانستان نمیتواند بی تفاوت باشند ولی تصورنمی شود که ایران بخواهد این بی تفاوتی را با راه اندازی جنگ جبران نماید چون که مسئلهٔ آب مسئلهٔ یک روز ویکسال نیست بلکه  دایمی است درحالیکه جنگ نمیتواند دومدارباشد،  اخند های ایرانی این قدر عاقل اند ومی دانند که تقسیم و سهم بندی آب مطابق نورم ها و قوانین بین المللی تنظیم میگردد نه باجنگ نیابتی، این راهم خوب میدانند که دراین شرایط اساس نباید به بدست امریکا بهانهٔ دیگربدهند تا خورد وخمیرشوند.

البته دراین هم شک نیست که پاکستان با بی شرمانه ترین شکل در تشدید جنگ در افغانستان ملوث است وایران هم در جنگ و تهاجم  فرهنگی وحمایت از گروه های مشخص درافغانستان دست بالا دارد، با تمام احترام که به هرسه مسئول  ارگان های دفاعی وامنیتی کشوردارم میخواهد به یک نقط اشاره نمایم با احتمال قوی میتوان گفت که جنگ فراهٔ  بازی زیرکانهٔ از جانب پاکستان است که استخبارات کشورما را گول زده اتهام جنگ فراه را به گردن ایران انداخته، تا مناسبات افغانستان وایران روبه وخامت گراید، زیرا سه سال قبل تجارت ما با پاکستان به بیش از ۲،۵ میلیارد دالرمیرسید درحالیکه ازیک یک ونیم سال به این طرف این تجارت به ۵میلیون دالر پائین آمده و هرروز کمترشده میرود، اکنون افغانستان با هندوستان تجارت بزرگ را از طریق بندرچابهار براه انداخته که این مراوده تجاری بین هند و افغانستان برای پاکستان آزار دهنده است ،  ازطرف دیگر بندر چابهار دراین شرایط برای افغانستان ارزش حیاتی دارد روابط ایران و امریکا بعد از کناررفتن امریکااز برجام وخیم شده واین را پاکستان میداند پس بهترین راه برای پاکستان این است تا روابط افغانستان و ایران را درچنین وضعیت اساس مغشوش سازد، تا افغانستان دوباره احتیاج بندرکراچی شود بناً پاکستان با استفاده ازموقع بازی فعال برای خرابی بیشتر روابط فی مابین کابل و تهران را در فراهٔ تدارک کرد تا یک تیر و دو فاخته شود، به نظربنده رهبری و اکمال جنگ از پاکستان صورت گرفته ولی برای ریاست امنیت ملی افغانستان و قطعات کشف وزارت دفاع که به یقین درهردو ارگان مهره های خود را دارد حتی اگر مهره نداشته باشد بازهم امکاناتی دیگر است که میشود چنین ذهنیت داده شود، که گویا جنگ از ایران سازماندهی گردیده است.

به عقیده من بهتراین میبود پیش از اینکه اتهام وارد شود بررسی دقیق صورت  میگرفت هنوز هم سروقت است تا گند ماجرا را ریاست امنیت ملی و کشف وزارت دفاع بدست آورند واین کاردشوار نیست بعد درمورد ادعا کنند تا ازیک طرف مایه‌ٔ شرمساری نگردد واز طرف دیگردشمن نابکارشناسائي گردد.

                                           به امیدتوفیق بیشتر