کابل – افغانستان

۱۸ /جوزا /۱۳۹۷

اعلامیه مشترک

کمیته مشترک تفاهم آعضای حزب وطن و حزب ترقی افغانستان

با مسرت به اطلاع رسانیده میشود که بالاثر مذاکرات فیمابین نماینده گان با صلاحیت کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن و هیئت رهبری حزب ترقی

افغانستان به رهبری محترم پوهاند دوکتور نجیب الله امر خیل باورمند به اصول بنیادی حزب وطن ، با تائید و رعایت کامل مواد مندرج اعلامیه و

طرزالعمل مصوب ۱۵ جدی ۱۳۹۶ کمیته مشترک تفاهم که به تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۶ از طریق شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است با کلیه تشکیلات

خود شامل پروسه تفاهم اعضای حزب وطن گردیده که نماینده گان با صلاحیت شان در ترکیب اعضای کمیته مشترک پذیرفته شده و در اجلاس امروزی نیز

اشتراک ورزیده اند ، کمیته   مشتر ک در حالیکه این دست آورد را به همه همرزمان شامل پروسه تفاهم تبریک می گوید آنرا گام ارزشمند دیګر در جهت

تحکیم هر چه بیشتر وحدت و همبستگی اعضای حزب وطن می پندارند .