کابل – افغانستان

۱۸ جوزای ۱۳۹۷

مصوبهء کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن

به منظور تأمین هر چه زودتر حضور قانونی و نیرومند حزب وطن در صحنه سیاسی کشور ، رفع سوء تفاهمات و بی باوری ها ، تأمین وحدت و یکپارچگی اعضای حزب در عمل ، ادغام تشکیلاتی وایجاد شوراهای واحد حزب در داخل و خارج از کشور ، اجرای کلیه فعالیتها و اقدامات از ادرس واحد طوریکه در اعلامیه تاریخی ۲۲ جدی ۱۳۹۶ کمیته مشترک تفاهم بآن اشاره و تاکید شده است و نیز بادرنظرداشت توافقات آخر یکه با محترم عبدالجبار قهرمان صورت گرفته است ،  کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در اجلاس تاریخی  ۱۸/ جوزا / ۱۳۹۷خویش مطالب آتی را به تصویب رسانید.                                                                                            

۱– تحقق عاملانه و بلا انحراف کلیه مواد مندرج اعلامیه و طرزالعمل کمیته مشترک ضامن تدویر مجمع عمومی فوق العاده و حضور قانونی و نیرومند حزب وطن در صحنه سیاسی کشور میباشد.                                                                             

۲ – از آنجائیکه محترم رفیق عبدالجبار قهرما ن نماینده مردم در ولسی جرگه در پهلوی سائرنهادها و شخصیتهای شامل پروسه تفاهم ، در انسجام و تشکل مجدد اعضای حزب وایجاد کمیته مشترک تفاهم نقش ارزنده داشته که میتوان از نام ، اعتبار و امکانات شان در اقدامات مشترک بعدی نیز استفاده موثر صورت گیرد و به همین منظور فیصله بعمل آمد تا موصوف الی تدویر جلسه وسیع کادرها وفعالین حزب که بعد از ادغام تشکیلاتی و ایجاد شوراهای واحد حزب در داخل و خارج از کشور در نظر گرفته شده است با رعایت توافقات مشترک در جلب وجذب و انسجام بیشتر و وسیعتر اعضا و هواخواهان حزب از ادرس کمیته انسجام عمل نموده و معرف فعالیتها و اقدامات مشترک اعضای حزب در رسانه های اجتماعی و محافل سیاسی کشور باشد.                                

۳ – به آنعده رفقائیکه قبلأ از ادرس کمیته انسجام به پروسه تفاهم معرفی وفعلأ در ترکیب کمیته مشترک شامل میباشند وظیفه سپرده میشود تا هم آهنگی اقدامات کمیته مشترک تفاهم و کمیته انسجام را در روشنی توافقات مشترک تأمین نمایند.                

۴ – پیشبرد امور مربوط به ادغام تشکیلاتی ، راجستر و ایجاد شوراهای واحد حزب در مرکز و ولایات مربوط شعبه تشکیلات کمیته مشترک تفاهم بوده که از ترکیب نماینده گان ساختارها و اعضای منفرد شامل پروسه تفاهم ایجاد گردیده و وظایف محوله را بر بنیاد طرزالعمل توافق شده و لایحه وظایف داخلی تحت سر پرستی محترم انجینر نظرمحمد به پیش میبرد .                                                                                     

۵ – کلیه ساختارها و نهادهای شامل پروسه تفاهم مکلف میباشند تا لست اعضای حزب شامل تشکیل خود را به اسرع وقت با شهرت مختصر به شعبه تشکیلات تسلیم و شعبه تشکیلات بدون اتلاف وقت به ادغام تشکیلاتی ، راجستر و ایجاد شوراهای واحد  طبق طرزالعمل کمیته مشترک اقدام مینماید.                                                         

قرار شرح فوق مصوبه کمیته مشترک تفاهم در قید پنج ماده صادر و شعبه تشکیلات از چگونگی تحقق آن در اجلاس بعدی گزارش ارایه میدارد.

                                               ومن الله توفیق