F

 F

اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تدویر گردید !

F

۹ سنبله ۱۳۹۷

F

بتاریخ ۹ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۳۱ اگست ۲۰۱۸ میلادی اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر گردید .                       

دراجلاس مقدم بر همه روی اوضاع جاری کشور ، صف بندیهای سیاسی ، کشمکش های انتخاباتی  

تلاشها برای صلح در سطح کشور، منطقه وفرامنطقه وبرخی مسائل ضروری دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به تعقیب آن روی مطالب شامل آجندا و سفارشات اجلاس قبلی در رابطه به تدویر جلسه مشترک دومی تبادل نظر اعضا و هواداران حزب  و اماده گی ها برای تجلیل ښایسته از ۲۲ مین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق کشور و رئیس حزب وطن تبادل نظر نمودند که در نتیجه فیصله بعمل آمد تا تدویر جلسه مشترک در فاصله زمانی ده روز آینده سازماندهی و برای سه تن از اعضای کمیته سراسری وظیفه سپردند تا در زمینه آماده گیهای لازم قبلی را اتخاذ و تحقق بخشند ، و همچنان برای تجلیل از سالروز شهادت شاد روان دوکتور نجیب الله کمسیونی تحت رهبری محترم غلام حیدر احمدزی عضو کمیته سراسری تفاهم توظیف گردید تا کلیه تدابیر لازم و ضروری را برای تجلیل در نظر گرفته و از اماده گیهای خویش الی ۲۵ ماه سنبله به اجلاس کمیته سراسری گزارش ارایه نماید .                                                                                             

اشتراک کننده گان اجلاس همچنان برای رفع برخی سو تفاهمات و تعبیرات نا سالم که پروسه تفاهم و توافقات مشترک را خدشه دار میسازد فیصله بعمل اوردند تا به استناد مواد مندرج اعلامیه مصوب تاریخی ۱۵ چدی سال ۱۳۹۶ و نیز پیام تاریخی ۱۳ دلو ۱۳۹۶ کمیته مشترک ( سراسری ) تفاهم اعضای حزب وطن ، مطالب چند غرض اطمنان و اگاهی بیشتر رفقا تکرارأ در متن خبر اجلاس ۹ سنبله ۱۳۹۶ گنجانیده و به شرح ذیل انعکاس داده شود .                                                    

در پاراگراف دوم اعلامیه کمیته مشترک چنین آمده است :                                                   

( . . . کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن به حیث ادرس واحد و مشترک محسوب گردیده که تصامیم و فیصله های آن از طرف کلیه اعضای حزب شامل پروسه قابل اعتبار دانسته شده و آنرا رعایت مینمایند . خاطر نشان باید ساخت که اعضای کمیته من بعد خودها را فقط و فقط اعضای متعهد به اصول بنیادی حزب وطن منجمله (مصالحه ملی ) دانسته ، چون تن واحد به خاطر تأمین حضور قانونی حزب طور یکسان می اندیشند ) .                                                                     

و هم چنان در پاراگراف چهارم اعلامیه چنین تذکر بعمل آمده است.                                      

( شاملین اجلاس کمیته مشترک تفاهم خود را مکلف میدانند تا کلیه فعالتها و اقدامات خویش را در چوکات طرزالعمل توافق شده تنظیم نموده و زمینه را برای مشارکت سریع ، شفاف و دموکراتیک همه اعضا و هواداران حزب بر مبنای اصل شایستگی و تخصص بدون اینکه تجارب ناکام سهمیه بندی گذشته را تکرار نمایند با حقوق برابردرداخل و خارج ازکشور تامین وترکیب کمیته را با مشارکت کادرهای مجرب حزبی تکمیل نمایند ) .                                                                         

در پاراگراف دوم پیام تاریخی ۱۳ دلو ۱۳۹۶ کمیته مشترک چنین تذکر رفته است .

( . . . . و به همین منظور یکبار دیگر از کلیه اعضا و هوا خواهان حزب مصرانه توقع دارد تا به منظور تحقق وجیبه مشترک فوق الذکر دست بدست هم داده کلیه امکانات فردی ، گروهی و سازمانی خویش را بدون آنکه به تعلقیت ساختاری دیروز مراجعه شود در چوکات محور و مکانیزم واحد با هم شریک ساخته و فرصتهای ضایع شده قبلی را با اقدامات مشترک عملی در کوتاه ترین فر صت ممکن زمانی تلافی نمایند ) .                                                                                             

در پاراگراف چهارم پیام کمیته مشترک چنین میخوانیم :                                                    

( . . . و تقاضا دارد تا همه ما اعتبار از همین لحظه از هر نوع تلاشها  ، اقدامات ، فعالیتهای جداگانه و تعبیرات سو تحت هر نام و عناوینیکه تصامیم و فیصله های کمیته مشترک را خدشه دار میسازد جلوکیری نموده  ، ذهنیتها ، سلیقه ها و فواصل دیروزی را به گذشته و تاریخ سپرده و در تمام اقدامات بعدی سیاسی ، تشکیلاتی و تبلیغاتی چون تن واحد عمل نموده و از وحدت ارگانیک اعضای حزب چون مردمک چشم حفاظت نمائیم و نه گذاریم تا سمپتیها و انتی پتیهای شخصی و گروپی تبلیغ ، ترویج و اشاعه گردد ) .                                                                                                   

از انجائیکه اسناد توافقات مشترک در نتیجه مذاکرات و تفاهمات طولانی چند ماهه میان نماینده کان با صلاحیت ساختارها و شخصیتهای منفرد  متعهد و باورمند به اصول بنیادی حزب وطن با دقت کامل ترتیب و تکمیل گردیده اند که تحقق عاملانه و بلا انحراف آن بدون تردید  حضور قانونی و نیرومند حزب را در صحنه سیاسی کشور ضمانت میکند ، روی همین ملحوظ کمیته سراسری تفاهم از کلیه اعضای حزب ( شامل پروسه تفاهم ) در داخل و خارج کشور صمیمانه می طلبد تا در عمل به توافقات مشترک که در حقیقت توافقات همه ماست پابند بوده ذهنیت ها و تعلقات ساختاری دیروزی را به تاریخ و گذشته سپرده و فقط و فقط بحیث اعضای حزب واحد وطن سهم خود را در پروسه تفاهم ادا نمایند .

شاملین اجلاس نخستین نشست موفقانه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور که با سهمگیری فعال هر یک از اعضای کمیته و مدیریت خلاق رفیق فقیرمحمد ودان سازماندهی و تدویر گردیده بود انرا گام ارزشمند دیگری در جهت تأمین حضور قانونی و نیرومند حزب در صحنه سیاسی کشور ارزیابی نمودند .                                                                                         

اشتراک کننده گان اجلاس در بخش پایانی کار ، خبر تدویر نشست تاریخی ۳ سنبله سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۵ اگست سال ۲۰۱۸ میلادی نماینده گان برخی از احزاب ، ساختارها وشخصیتهای سیاسی منجمله کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن که به منظور تفاهمات و جستجوی راه ها برای برخی اقدامات و اتخاذ مواضع مشترک با درنظرداشت منافع ملی کشور در شهر کابل سازماندهی گردیده بود   به بحث گرفته ودر کل ازین اقدام استقبال نمودند اما انعکاس چگونگی جریان جلسه از طریق شبکه های اجتماعی بدون مشوره با شرکت کننده گان اجلاس و آنهم بصورت غیر دقیق و عمدتأ خلاف دیدگاهای مطرح شده در اجلاس را اقدام دور از انتظار و اشتباه آمیز تلقی کردند .                                   

کار اجلاس با دعائیه خیر و سعادت کشور در فضای همبستگی کامل به پايان رسید .                  

ومن الله توفیق