F

F

کابل –افغانستان

۱۶ سنبله ۱۳۹۷

قطعنامه

اجلاس مشترک تبادل نظر اعضا و هواخواهان حزب وطن

امروز تاریخ۱۶ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر  با ۷ ماه سپتمبر ۲۰۱۸ میلادی بنا بر دعوت کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن اجلاس تبادل نظر دومین گروپ از اعضا و هواخواهان حزب در شهر کابل تدویر گردید .                                           

اشتراک کننده گان اجلاس که در ترکیب آن تعداد زیادی از کادرها و سابقه داران حزب  ونیز تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان متعهد به آرمانهای حزب وطن و خط فکری شهید دوکتور نجیب الله حضور داشتند ، روی مسائل حاد سیاسی ، اجتماعی و نظامی کشور ، اوضاع و انکشافات درمنطقه و جهان که اثرات مستقیم بر کشور ما میگذارد ،  ضرورت اقدامات مشترک کلیه نیروهای ملی ، دموکرات و تحول طلب کشور در برابر تهدیدات و چالشهای موجود و اتخاذ تدابیر مشخص وعملی برای   تسریع پروسه اغاز شده تفاهم و تکمیل هرچه زودتر مراحل بعدی حضور قانونی و نیرومند حزب وطن در صحنه سیاسی کشور که در شرائط حساس و دشوار کنونی برای هریک از اعضای حزب نه تنها امر حزبی بلکی وجیبه مقدم و تاخیر ناپذیر  وطنی تلقی میگردد بحث و تبادل نظر نمودند که در بخش پایانی نشست قطعنامه ای ازادرس این گردهمائی به شرح ذیل ترتیب و تصویب نمودند .                                                                                            

۱ – اشتراک کنده گان نشست امروزی با سپاس از ابتکار و دعوت کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن ، ضروری میشمارند تا سلسله همچو نشستها که در ترکیب آن جوانان نقش و سهم بیشتری داشته باشند ادامه یابد .                                                       

۲ – ما اشتراک کننده گان اجلاس از کلیه اعضا و هواخواهان حزب شامل پروسه تفاهم صمیمانه تقاضا مینمائیم تا به منظور تحقق وجیبه مشترک تأمین حضور قانونی حزب از طریق تدویر مجمع عمومی فوق العاده آن همه با هم بدون اینکه به تعلقیت ساختاری و ذهنیتهای دیروزی مراجعه نماېیم دست بدست هم داده فقط و فقط بحیث رهروان حزب واحد وطن مساعی و امکانات خود را باهم شریک ساخته و مکلفیت های حزبی و وطنی خویش را با تقویت پروسه تفاهم و جلب و جذب بیشتر ادا نمائیم.                                   

۳ – ما اشتراک کننده گان اجلاس در حالیکه از اقدامات و کار کرد های ارگانهای رهبری پروسه تفاهم اعضای حزب وطن در داخل و خارج ازکشور ابراز قدردانی مینمائیم لازم به تذ کر میدانیم که از امضای اسناد توافقات و تعهدات مشترک مدت زیادی سپری گردیده است میباید ثمربخشی کا ربه مراتب بیشتر از امروز میبود و یالا اقل وظایف پروسه تفاهم وایجاد شوراهای واحد حزب به انجام میرسید  که متاسفانه چنین نشده است ، به همین منظور پیشنهاد مینمائیم تا با اتخاذ تدابیر اضافی موثریت کار و اقدامات مشترک را بیشتر و محسوستر سازد .                                                                               

۴ – ما اشتراک کننده گان اجلاس به این باور هستیم که تا هنوز هم آهنگی لازم و طور شاید و باید در کار مشترک ایجاد نگردیده است و بعضأ در رسانه ها و شبکات اجتماعی چند گانگی ، تعبیرات سو و تخطی از تعهدات و توافقات مشترک به مشاهده میرسد که به یقین پروسه تفاهم را خدشه دار و به وحدت و یکپارچگی اعضای حزب  صدمه جدی میرساند که به عقیده ما ایجاب میکند تا کمیته سراسری غرض رفع هرچه زودتر این نقیصه تدابیر اضافی اتخاذ و عملی نماید .                                                                     

۵ – شاملین اجلاس را عقیده بر آنست که زنان که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میدهد میباید در پروسه تفاهم اعضای حزب وطن نقش و جایگاه ارزنده داشته باشد ، که متاسفانه تاهنوز چنین نیست و به همین منظور بجا و ضروری می پنداریم تا توجه کمیته سر اسری تفاهم را به این امر معطوف ساخته و تقاضا نمائیم تا با تأمین اشتراک آنان در پروسه ، این نقیصه را مرفوع سازند .                                                                                

۶ – با وجودیکه اقدامات و کارکردهای کمیته سراسری از طریق شبکه های اجتماعی انعکاس مییابد اما ساحه پوشش آن بسیار محدود بوده که اکثرأ اعضا و هواخواهان حزب ازان به موقع مطلع نمیگردند وازینرو ما اشتراک کننده گان نشست  مفید ولازمی میشماریم تا مسئولین شعبه تبلیغ و نشرات کمیته سراسری تفاهم برای رفع این نقیصه تدابیر اضافی را اتخاذ و تحقق بخشد .                                                                                                

۷ – از مدت زمانیکه کمیته مشترک (سراسری)ایجاد گردیده است به مظور انسجام ، هم آهنگی ویکپارچگی اعضای حزب تصامیم ارزشمند و امیدوارکننده اتخاذ نموده است که قابل تقدیر پنداشته میشود ، اما به نظر میرسد که تصامیم در بسا موارد  روی کاغذ باقی مانده و عملی نه شده است که این امر به اعتماد و امیدواری اعضا و هوا خواهان حزب صدمه جدی میرساند ، بنأ بحیث حرف آخر اجلاس امروزی به کمیته سراسری پیشنهاد مینمائیم تا با ایجاد ارگان نظارتی در جنب سائر نهادها تحقق تصامیم و فیصله های خویش را به وقت و زمانش یقینی سازد .                                                                      

قرار شرح فوق قطعنامه اجلاس مشترک تبادل نظراعضا و هواخواهان حزب در قید (۷) ماده ترتیب و تصویب گردید ، امیدواریم کمیته سراسری تفاهم به پیشنهادات ارایه شده  رسیده گی نماید .                                                                                          

ومن الله توفیق