F

F

در کشور اطریش محفل گرامی داشت از بیست و دومین سالروز حماسۀ

شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان

و رهبر حزب وطن دایر گردید

FF

کمیتۀ انسجام فعالین و اعضای حزب وطن و انجمن همگرایی فرهنگی افغانها در اطریش، با تدویر محفلی به روز شنبه نهم سپتمبر2018 با تدویر محفلی ، بیست و دومین سالروز حماسۀ شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور سابق و رهبر حزب وطن را گرامی داشتند.

درین محفل که با شرکت اعضا و علاقمندان حزب وطن، نمایندگان برخی از ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانی در اطریش، اعم از خانم ها، آقایان و نمایندگان نسل جوان افغانهای مقیم اتریش شرکت نموده بودند، با قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری فرید سادات و اتحاف دوعا به روح آن شهید بزرگوار و ختم جنگ و برادرکشی در کشورما آغاز گردید و به تعقیب آن حاضرین جلسه به پا ایستاده و با سکوت یک دقیقه ای خاطره شهید دوکتور نجیب الله و همه شهدای گلگون کفن راه صلح، دموکراسی، ترقی و عدالت را گرامی داشتند.

در تداوم محفل و از طریق «آنلاین»، محترم انجنیر نظرمحمد سابق معاون رئیس حزب وطن و رئیس کمیتۀ سراسری تفاهم اعضای حزب وطن از شهر کابل و محترم عبدالجبار قهرمان رئیس کمیتۀ انسجام اعضای حزب وطن و عضو پارلمان افغانستان، سخنرانی نمودند.

محترم انجنیر نظرمحمد ضمن سخنرانی شان از سازماندهندگان محفل امروزی تشکر نموده، خاطرنشان ساختند که:«شهید دوکتور نجیب الله اگرچه در کنار ما حضور فزیکی ندارند؛ ولی اندیشه های صلح آفرین و کارنامه های او مشعل درخشانی است که مبارزۀ وطنپرستانه ما و نسل جوان کشور را در دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقلال سیاسی کشور، تامین وحدت ملی افغانها، صلح، دموکراسی، ترقی و عدالت سمت و استقامت میدهد.»

محترم عبدالجبار قهرمان ضمن سخنرانی شان بعد از تعارفات و گرامیداشت از خاطرۀ شهید دوکتور نجیب الله، اعضا و علاقمندان حزب وطن مقیم خارج را در جریان کارکردهای «کمیتۀ انسجام اعضای حزب وطن» قرار داده و همچنان پشتیبانی عام تام خویش را از «کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج» تحت ریاست محترم فقیرمحمد ودان و تلاش این کمیته جهت وحدت مجدد تشکیلاتی تمام ساختارهای منسوب به حزب وطن در خارج، اعلام داشتند.

در جریان عادی محفل و بعد از قرائت کلام الله مجید، نخست محترم احمدشاه ترین رئیس کمیتۀ انسجام فعالین و اعضای حزب وطن در کشور اطریش و رئیس انجمن همگرایی فرهنگی افغانهای مقیم آن کشور، به حاضرین محفل خوش آمدید گفته و خاطره شهید دوکتور نجیب الله را گرامی داشتند. به تعقیب آن محترم فقیرمحمد ودان رئیس کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج، محترم جمشید پایمرد مشاور ارشد رئیس کمیتۀ انسجام اعضای حزب وطن در امور بین المللی و رئیس کمیتۀ انسجام فعالین و اعضای حزب وطن در خارج، محترم جنرال متقاید عبدالرب ابراهیمی، محترم انجنیر محمد عمر محسن زاده سابق سفیر جمهوری افغانستان در کشور اطریش به نمایندگی از حزب ملی ترقی مردم افغانستان، محترم محسن جمشید رئیس کمیتۀ انسجام فعالین و اعضای حزب وطن در کشور هالیند سخنرانی نموده و محترم محب الله کاکړ عضو هیئت رهبری کمیتۀ انسجام اعضای حزب وطن در خارج پیام آن کمیته را به این مناسبت قرائت نمودند.

سخنرانان هریک، ضمن صحبت های شان روی ابعاد مختلف میراث های اندیشه ای، کارنامه ها و مختصات فردی شهید دوکتور نجیب الله و خاطرات شخصی شان در کار مشترک با این شخصیت بی بدیل تاریخ معاصر کشور، توضیحات ارایه نمودند.

به تعقیب آن به نمایندگی از نسل جوان اعضای حزب وطن در اطریش، محترم علی انصاری، محترم عبدالقیوم مهرابی مربی تیم فوتبال جوانان حزب وطن، محترم مسعود رحیمی، محترم شاه قسیم نوری و محترم فردین عبدالالهی سخنرانی نموده و هریک برداشتهای شان را در مورد افکار و کارنامه های شهید دوکتور نجیب الله بحیث شخصیت تاریخی تاثیرگذار بر نسل جوان و سرمشق برای آنان توضیح گردند و به تعقیب این سخنرانی ها فلم کوتاه مستند روی پرده نشان داده شد که منعکس کنندۀ فعالیت های سپورتی (فوتبال و والیبال) و فرهنگی اعضای جوان حزب وطن در کشور اطریش بود.

در ختم محفل با اهدای تحسین نامه هایی از جانب کمیتۀ سراسری انسجام اعضای حزب وطن، کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن مقیم خارج و کمیتۀ انسجام فعالین و اعضای حزب وطن در خارج به فعالین پیشتاز حزبی و جوانان، از آنان تقدیر به عمل آمد.

محفل یادبود و گرامیداشت از خاطرات و کارنامه های شهید دوکتور نجیب الله که ساعت سه بعد از ظهر آغاز گردیده بود، حوالی ساعت شش و نیم عصر با دعائیه ای بخاطر صلح و ثبات و ختم جنگ در افغانستان به پایان رسید.