تدویر جلسه اعضای هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

مقیم خارج کشور

F

بتاریخ ۱۰ ماه سپتامبر ۲۰۱۸ جلسه اعضای هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن در خارج  دایر گردید۰در اغاز ،بعد از بحث  و تصویب اجندای پیشنهادی که قبلا در اختیار رفقا قرار گرفته بود رفیق  عبدالبشیر پیوستون مسول سازمانهای حزبی حزب وطن در خارج  از کشور،از تحقق تصامیم اتخاذ شده  درجلسه مورخ ۲۷ ما اگست سالجاری  و جریان صحبت ها و نظریات اعضای رهبری حزب وطن در داخل و تعداد از کادر ها و مسوولین شورا های بیرون مرزی گزارش مفصل ارایه نمود۰

اعضای جلسه پیشنهادات مطرح شده از جانب محترم میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن را در مورد اجندای نشست کامل اعضای هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن که در اینده های نزدیک در شهر کابل تدویر خواهد یافت مورد بحث قرار  داده ،  با طرح اجندای پیشنهادی توافق نمود و برای گروپ کاری تحت سر پرستی محترم نور اکبر پایش وظیفه سپرد تا سند  واحد از پیشنهادات رفقا را بزودترین فرصت ممکن تهیه و به رفقا ی رهبری حزب ارسال نماید، جلسه همچنان پیشنهادات  ارایه شده  پیرامون اقدامات  حزب وطن در مورد بیست و دومین سال شهادت، شهید داکتر نجیب الله را به اتفاق ارا تاید  کرد۰

درین نشست یکبار دیگر مسله کار مشترک با  کمیسون تفاهم اعضای حزب وطن در خارج مورد بررسی قرارگرفت۰  اعضای محترم هیات اجراییه ضمن تایید و تاکید مواضع اعلام شده قبلی خویش متفقا باور داشتند که:

مبتنی بر اسناد مصوب حزب وطن ،برای ما وحدت  میان ساختار ها و اعضای حزب وطن نه یک تفنن ؛ بلکه  اصول اساسی اعتقاد و تعهد ما مبتنی بر اندیشۀ سیاسی حزب و راه و روش شهید دوکتور نجیب الله  است و درین راستا مانند یک حزب سیاسی  بر تعهدات خود عمل خواهیم کرد در عین حال با در ک و اگاهی کامل از رسالت تاریخی و ملی خویش اقدامات را که تحت عنوان وحدت خواهی ها از  نام حزب وطن ، تفکر مصالحه ملی و شهید نجیب الله صورت میگرد  مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهیم۰

ما معتقدیم که  امتیاز طلبی ها و برخورد های اپراتیفی با مسله وحدت افتراق و همزدایی همفکران را نهادینه میسازد و تلاشها برای ایجاد تشکیلات موازی در بهترین حالات میتواند به تاسیس ساختار و تشکل جدید منجر شودولی نمیتواند به وحدت سیاسی ــ  تشکیلاتی احزاب ٬ سازمانها ٬ حلقات و شخصیت های معتقد و متعهد به حزب وطن بیانجامد۰

جلسه گزارشات  ارایه شده در مورد چگونگی  کار سازمانی در ساختار های برون مرزی حزب وطن را به بررسی گرفته تصمیم اتخاذ کرد تا همه رفقای محترم هیات اجراییه در ایجاد تحرک بیشتر، گزارش دهی و گزارش گیری امور حزبی با سازمانها و اعضای حزب همکاری لازم نماید۰