F

اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تدویر گردید

F

۳۰ سنبله ۱۳۹۷

F

بتاریخ ۳۰ سنبله ۱۳۹۷ برابر با ۲۰ سپتمبر ۲۰۱۸ میلادی اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر گردید.

در آغاز ، اجندای جلسه از طرف منشی کمیته محترم امید وطنیار به شرح ذیل به اجلاس پیشنهاد و طرف تائید قرار گرفت. 

۱ – استماع گزارش کمسیون اماده گی تجلیل از ۲۲ مین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس حزب وطن .

۲ – استماع گزارش اجرأت گروپ کاری شعبه تشکیلات کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن .

۳ – اتخاذ  تدابیر غرض اجرا و تحقق مواد مندرج قطعنامه اجلاس مشترک تبادل نظر اعضا و هواخواهان حزب وطن .

۴ – مسائل تشکیلاتی و تدابیر برای ارتقای موثریت کار کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب .

۵ – بحث روی مطالب منتشره  تحت عنوان (در راه تعمیل وحدت طبیعی و اصولی ساختارها واعضای غیر متشکل حزب ) که در برخی از رسانه ها انعکاس یافته است .                          

اشتراک کننده گان اجلاس پیرامون هر کدام از مطالب مندرج آجندا بحث وتبادل نظر نموده و در رابط به بند اول اجندا برعلاوه تدابیر اتخاذ شده از جانب کمسیون مو ظف ، سفارشات اضافی نیز توصیه گردید که میباید طی دو سه روز آینده عملی گردد . اجلاس طرح پیشنهادی گروپ کاری شعبه تشکیلات  برای تعین استقامتهای بعدی کار ومکانیزم ایجاد شوراهای واحد حزب را مثبت ارزیابی نموده وظیفه سپردند تا برای عملی ساختن وظایف تعین شده ، پلان کاری را طوری ترتیب و تنظیم نماید که دران برعلاوه استقامتها ، میعاد اجرا و مسئولین اجراات نیز مشخص شده باشند . شاملین اجلاس همچنان در رابطه به رسیده گی به خواستها و طرح پیشنهادی  اشتراک کننده گان جلسه مشترک اعضا وهواخواهان حزب که در قطعنامه انعکاس یافته است ،  به گروپ کاری شعبه تشکیلات وظیفه سپرد تا در زمینه نیز باجلب همکاری سائر شعبات  تدابیر مشخص وعملی را اتخاذ و از چگونگی اجرات خویش طی مدت یکماه به کمیته سراسری گزارش ارایه نماید .

شاملین اجلاس به منظور موثریت هرچه بیشتر کار کمیته و جوابده بودن هر یک از اعضای کمیته در برابر وظایف سپرده شده ، تصمیم گرفت تا آنعده از اعضای کمیته و شعبات مربوط که بدون معاذیر معقول ویاهم بدون اطلاع قبلی دربیشتر از سه جلسه بطور متواتر اشتراک نه ورزیده باشند برای فعلأ اسمای ایشان از نصاب جلسات کمیته حذف گردند . 

اشتراک کننده گان اجلاس روی مطالب منتشره تحت عنوان ( در راه تعمیل وحدت طبیعی و اصولی ساختارها و اعضای غیر متشکل حزب ) که از ادرس هیئت اجرائیه ساختار قبلی بنام حزب وطن در رسانه های اجتماعی انعکاس یافته است بحث و تبادل نظر نموده ، ضروری پنداشتند تا یکبار دیگر به کلیه اعضا و هواداران حزب شامل پروسه تفاهم اطمینان دهند که کمیته سراسری تفاهم خود را نه تنها متعهد و باورمند به اصول توافق شده مندرج اعلامیه و طرزالعمل مصوب کمیته مشترک میداند، بلکه تحقق عاملانه و بلا انحراف آنرا ضامن تدویر مجمع عمومی فوق العاده و حضور قانونی و نیرومند حزب وطن در صحنه سیاسی کشور میشمارند .

  کمیته سراسری تفاهم بتاریخ ۹ سنبله ۱۳۹۷ برابر با ۳۱ اگست ۲۰۱۸ میلادی به منظور رفع برخی سو تفاهمات و تعبیرات ناسالم که پروسه تفاهم و توافقات مشترک را خدشه دار میسازد مطالب چند به استناد توافقات مشترک غرض اطمینان و اگاهی بیشتر اعضا و هواخواهان حزب به نشر رسانیده است که اینک یکبار دیگر نیز ازان به شرح ذیل یادآور میشویم .

در پاراگراف دوم اعلامیه کمیته مشترک مصوب تاریخی ۱۵ جدی ۱۳۹۶ چنین تذکر بعمل آمده است! ( . . . خاطر نشان باید ساخت که اعضای کمیته منبعد خودها را فقط و فقط اعضای متعهد به اصول بنیادی حزب وطن منجمله (مصالحه ملی ) دا نسته چون تن واحد به خاطر تأمین حضور قانونی حزب طور یکسان می اندیشند ) .

در پاراگراف چهارم اعلامیه کمیته مشترک ازجمله چنین تذکر رفته است !

( . . . . شاملین اجلاس کمیته مشترک تفاهم خود را مکلف میدانند تا کلیه فعالیتها و اقدامات خویش را در چوکات طرزالعمل توافق شده تنظیم نموده و زمینه برای مشارکت سریع، شفاف و دموکراتیک همه اعضا و هواداران حزب بر مبنای اصل شایستگی و تخصص بدون اینکه تجارب ناکام سهمیه بندی گذشته را تکرار نماید با حقوق برابر در داخل و خارج از کشور تأمین و ترکیب کمیته را با مشارکت کادرهای مجرب حزبی تکمیل نمایند ) .

در پاراگراف اول لایحه وظایف و طرزالعمل کار کمیته مشترک مصوب ۱۵ جدی سال ۱۳۹۶ چنین میخوانیم !

( کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن  . . . . . . .  که از ترکیب نماینده گان با صلاحیت ساختارها ، حلقات ،محافل و شخصیتهای منفرد که به ټأمین حضور قانونی حزب از طریق تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب متعهد و باورمند میباشند به اساس توافقات کامل حزبی به وجود آمده است ) .

در پاراگراف سوم لایحه وظایف و طرزالعمل کار کمیته چنین تصریح گردیده است !

( کمیته مشترک در اولین اجلاس خودهیئت اداری . . . . . . . . . . از میان اعضای کمیته مشترک ترجیحأ مبتنی بر وفاق و اقناع و نیز عندالضرورت رعایت اصول دموکراتیک ( دو ثلث آرا ) انتخاب مینمايد، البته برای تکمیل نصاب جلسات حضوراکثریت اعضای کمیته ضروری                                                                                                        میباشد.)                                                                                                           

در پاراگراف دوم پیام تاریخی ۱۳ دلو ۱۳۹۶ کمیته مشترک چنین تذکر رفته است !

( . . . . وبه همین منظوریکبار دیگر از کلیه اعضا و هواخواهان حزب مصرانه توقع دارند تا به منظور تحقق وجیبه مشترک فوق الذکر دست به دست هم داده کلیه امکانات فردی ، گروهی و سازمانی خویش را بدون آنکه به تعلقیت ساختاری دیروز مراجعه شود در چوکات محور و مکانیزم واحد باهم شریک ساخته و فرصتهای ضایع شده قبلی را با اقدامات مشترک عملی در کوتاه ترین فرصت ممکن زمانی تلافی نمایند ) .

کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن با آنکه بصورت قطع مخالف رسانه ای شدن همچو مطالب حزبی بوده و انرا عدول از موازین و اصول حزبی تلقی میکند مگر بنابر ناگذیری تصمیم گرفت تا بر بنیاد توافقات مشترک ادعای مبهم و مبتنی بر کلی گوئی تعدادی از اعضای حزب منسوب به ساختار قبلی بنام حزب وطن را که در برخی از رسانه های اجتماعی انعکاس یافته است به شرح ذیل پاسخ ارایه نماید .

۱ – قبل از همه قابل تذکر پنداشته میشود که انتقادات ، پیشنهادات و ارایه نظریات سالم و سازنده حق مشروع هرعضو حزب منجمله اعضای کمیته سراسری بوده که میباید در مراجع مربوطه حزبی ( کمیته سراسری تفاهم ) روی آن بحث صورت میگرفت ، حال آنکه چنین مطالب اصلأ در جلسات کمیته سراسری مطرح نشده است .

۲ – مطالب منتشره میباید قبل از بایکات و قطع رابطه یکجانبه بطور مستقیم با مراجع حزبی ( کمیته سراسری ) مطرح میگردید اما چنین نشده و تقریبآ یکنیم ماه بعد از قطع رابطه و آنهم از طریق رسانه ها به اگاهی کمیته سراسری رسانیده شده است .

۳ – طوریکه در پاراگراف اول اعلامیه کمیته مشترک تسجیل شده است ( اعضای کمیته مشترک بعد از توافقات ، خود را فقط و فقط اعضای متعهد به اصول بنیادی حزب وطن منجمله مصالحه ملی دانسته ، چون تن واحد به خاطر تأمین حضور قانونی حزب طور یکسان می اندیشند ) واین بدان معنی است که اعضای حزب که به اساس توافق کامل قبلی طرفین در ترکیب کمیته بدون سهمیه بندی شامل گردیده اند بدون اینکه به تعلقیت ساختاری قبلی مراجعه نموده باشد به حیث عضو منفرد و با حقوق برابر با دیگران و رعایت اصول ( یک نفر یک رای ) در جلسات کمیته اشتراک می ورزند که به کار بردن اصطلاح ( هیئت نماینده گی ) نه تنها با طرح توافقات مشترک بلکه با اصول بنیادی حزب وطن  (مصوب مجمع عمومی۱۳۶۹ ) که ما مشترکأ در صدد تأمین حضور قانونی آن حزب هستیم نیز درمغایرت کامل قرار دارد .

۴ – تصامیم و فیصله های کمیته مشترک (سراسری ) همواره درفضای تفاهم و همبستگی رفیقانه مبتنی بر اقناع و توافق کامل و حتی بدون اینکه به ابراز رای ضرورت احساس گردیده باشد با رعایت مواد مندرج پاراگراف سوم  طرزالعمل که تکمیل نصاب جلسات را حضور اکثریت اعضای کمیته مشخص ساخته صورت گرفته است ، آرشیف اسناد و مصوبات تاریخ وار کمیته که اکثرأ با تصاویر جلسات نیز همراه بوده است گواه این حقیقت میباشد وهیچگونه تعبیردیگری نمیتواند دران گنجایش داشته باشد. 

درفرجام کمیته سراسری تفاهم یکبار دیگر به همه اعضای حزب اطمینان میدهد که  رعایت و تحقق بلا قید وشرط کلیه مواد مندرج اعلامیه ، طرزالعمل و سا ئر تصامیم و فیصله های کمیته سراسری را جز مکلفیتهای خویش میداند و به این باور است که رفع سو تفاهمات و رسیده گی به مشکلات و نا رسائیها صرف و صرف از طریق تفاهم و مذاکرات و آنهم در جلسات کمیته سراسری امکان پذیر آست .