F

F

اعـــــلامیه

هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن

مورخ۳ میزان ۱۳۹۷

بمناسبت بیست و دومین سالروز شهادت داکتر نجیب الله

رئیس جمهور اسبق کشور و رئیس حزب وطن

F

۲۲سال  از شهادت مردی میگذرد که شجاعانه ترین گامها را درسیاست کشور برداشت ٬ درک و برداشت سنتی از قدرت و حاکمیت دولتی را به مبارزه طلبید ٬ به جنگ نه گفت و  صلح طلبی را به درفش حزب خود مبدل نمود۰

انصراف از انحصار قدرت را بمثابه گام مهم وضروری در جهت تامین تفاهم بین الافغانی و تحقق سیاست مصالحه ملی برداشت و همه نیرو های  مصروف درجنگ تحمیلی را به صلح دعوت نمود۰

صلح برای نجیب الله تنها به مفهوم آتش بس و یا معامله بر سر تقسیم قدرت نبود۰

صلح برای او بمثابه جنبش ملی بود که مشخصه انرا اشتراک وسیع مردم ٬ احزاب ٬ سازمانهای سیاسی و اجتماعی و حرکت بسمت قطع جنگ ٬ ترقی اجتماعی  و احقاق حقوق سیاسی ٬ اجتماعی  و فردی بر پایه ی تفاهم بین الافغانی  تشکیل میداد ٬ بر همین مبنا بود که (( از شاه تا گدا )) را مخاطب قرار داد و به این کارزار ملی دعوت نمود۰

۲۲سال مملو از حوادث وحشتناک و از هم پاشیده گی تمام عرصه های حیات سیاسی ــ اجتماعی کشور و حرکت سریع وبیشرمانه قدرت دولتی  بسوی  تعمیق و نهادینه شدن فساد ،اختلافات اتنیکی مذهبی ، سمتی و زبانی و سیطره مافیای  بر قدرت و حاکمیت دولتی  نه تنها بر صحت آموزه ها ودرک و برداشت شهید نجیب الله از حوادث و رویداد های محتمل صحه گذاشت ؛ بلکه ضرورت تحقق همان سیاست ها را در مطابقت باا وضاع جاری کشور بمثابه یگانه راه بیرون رفت از بنبست دیکته نمود .

بزرگداشت از سالروز حماسه شهادت  نجیب الله برای ما  بمثابه تجدید تعهد به راه و آرمانهای حزب وطن است . حزب که عملا علی الرغم  مخالفت ها ، هیاهو های میان تهی،  تبلیغاتی ، توطیه ها و دسایس مخالفین( از درون و بیرون ) به آن استوار و پابند است .  حزب وطن با الهام از آموزه های شهید نجیب الله یکبار دیگر به تمام نیرو های ترقی پسند و صلحخواه کشور مراجعه نموده و انها را به کار مشترک و صادقانه برای مبارزه در راه تامین صلح دعوت مینماید۰

اعضای با شهامت حزب وطن!

هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن ایستاده گی، تلاش و مبارزه شما را از همان فردای سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان تا تاسیس تشکیلات موقت و تدویر موفقانه کنگره میزان  ۱۳۹۱   تا به امروز  در  مقابل توطیه ها ، دسایس و هیاهوی میان تهی در کمین نشسته  گان انحلال طلب که با خود فریبی ارزو « فروپاشی دوباره تشکیلاتی حزب وطن » را سالهای متمادی در سر می پرورانیدن ، ستایش میکند ۰

حزب وطن بر بنیاد تعهدات مصوب  در مجمع عمومی خویش که در ۵ میزان ۱۳۹۱ در شهر کابل دایر گردید و در تداوم آن در فیصله ها و اقدامات عملی خود  ارمان وحدت طلبی را به هدف وحدت طلبی مبدل نمود و در راه دستیابی به ان  پیشگام گردید . ما به این باور هستیم  که وحدت سیاسی تشکیلاتی  میان احزاب و سازمانها ،عملیه صرفا تخنیکی نیست . زمینه های وحدت پایدار وواقعی باید در مذاکرات مستقیم و صریح   و در گام اول میان احزاب و ساختار های شامل پروسه مساعد و بمثابه برنامه عملی منسجم و تعمیل گردد۰

متاسفانه علی الرغم تلاش های صادقانه ما ، در کمین نشسته گانی که حتی از به یاری طلبیدن  دولت برای جلوگیری از حضور مجدد حزب وطن در صحنه سیاست ابا نورزیدند در همدستی با طرد شده های جنبش سیاسی کشور تمام تلاش خود را متمرکز نموده اند تا از تامین تفاهم میان ساختار های منظم معتقد به راه و ارمانهای حزب وطن، زیر نام وحدت جلوگیری نمایند۰

منافع جنبش سیاسی کشور و اقتضای پروسه وحدت ما را به خویشتن داری دعوت مینماید تا اتهامات بی بنیاد در برابر حزب وطن را  موقتا بی پاسخ بگذاریم و بر خط اصلی حرکت خود( وحدت اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن ) متمرکز گردیم . اما  هیات اجرائیه حزب وطن در صورت تداوم اتهامات و بهتانها مصمم است تا اسناد و شواهد دست داشته خویشرا از طریق وسایل اطلاعات جمعی همه گانی سازد .  زیرا حزب وطن نه تنها حق بلکه وظیفه دارد تا در برابر تلاشهای مخرب ضد وحدت طلبی ٬ استفاده ابزاری و تبلیغاتی فریبنده از امر وحدت طلبی ومغشوش سازی اذهان اعضای حزب وطن ایستاده گی نماید۰

راه شهید نجیب الله راه ماست و به آن میرویم۰

پر رهرو باد راه نجیب الله۰