F

F

شیما غفوری

F

سوگند دهمت

F

هرچه از وحدت فرا رفتیم رسوا تر شدیم

خاک پای دشمنان و نوکرِ نوکر شدیم

F

تاجک و پشتون و ازبک بر سر هم کوفتیم

گوییا با زورگویی قوم والاتر شدیم

F

ما به تاریخ بلند قرن ها چسپیده ایم

چون حبابی در هوا بی ریشه و بی سر شدیم

F

پنجه های دست هر یک جای خود را حایز است

هر کدام از هم جدا گشته بی لشکر شدیم

F

بم گذاری ها در  مکتب خراب ما نمود

دین را آتش زده بی مکتب و منبر شدیم

F

بت تراشیدست هر قوم بهر تعظیم خودش

بت پرستی پیشۀ ما شد بی جوهر شدیم

F

نام نیک  میهنم لیلام پول و جاه گشت

کی وطن آباد شد، بلکه همه چاکر شدیم

F

بهر نسل بعد سوگندات دهم ای هموطن

بهر وحدت کوشی، ورنه خاک ها بر سر شدیم

F

شیما غفوری

F

ماربورگ ۱۲اکتوبر ۲۰۱۸