F

اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تدویر گردید

F

۴ / عقرب / ۱۳۹۷

F

دیروز جمعه ۴ عقرب سال ۱۳۹۷ شمسی برابر با ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر گردید .                                                                                              

شاملین اجلاس روی مسائل مختلف شامل آحندا و ازآن جمله : ۱ –ارزیابی اوضاع سیاسی و امنیتی کشور و حوادث هفته های آخر ۲ – بحث روی تدویر انتخابات ولسی جرگه و موضعگیری کمیته در قبال آن ۳ – تدابیر اضافی برای تحکیم هرچه بیشتر پروسه تفاهم و جلوگیری ازنفوذ عناصر فرصت طلب و مشکوک ، بالاخص بعد از حوادث و انکشافات آخر ۴ – اتخاذ تذابیر برای تدویر سومین و آخرین اجلاس مشترک تبادل نظر آعضا و هواخواهان حزب وطن بحث و تبادل نظر نمودند .                                            

اشتراک کننده گان اجلاس بعد از ارزیابی هر کدام از مطالب فوق الذکر تصامیم و موضعگیریهای کمیته را مشخص ساختند ، به ارتباط بند اول آجندا  فیصله بعمل آمد تا کمیته سراسری از طریق گروپ کاری شعبه تشکیلات با استفاده از فورمه های دست داشته اعضای راجستر شده و رعایت لایحه وظایف و مکانیزم مصوب کمیته به ایجاد شوراهای واحد حزب در مرکز و ولایات هرچه زودتر اقدام و از چگونگی اجرأت خویش به اجلاس آینده کمیته گزارش ارایه نماید . به ارتباط بند دوم آجندا بعد از آنکه روی زوایا و جهات مختلف پروسه انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت بصورت کل بر داشت اعضای کمیته بر آن شد که باوجود تهدیدات وسیع ازجانب دشمن ، برگذاری به موقع انتخابات مطابق زمان تعین شده واشتراک وسیع و پر رنگ مردم اعم از زنان و مردان در مرکز و ولایات از اهمیت خاص برخوردار بوده و نشاندهنده اراده قاطع مردم به مردم سالاری  میباشد که این امر به خودی خود در اقدامات بعدی از کمیسیونهای مربوط  بطور جدی می طلبد تا نه تنها رسیده گی کامل به شکایات و شمارش دقیق آرا را ضانت کنند بلکه با بر خورد قاطع و قانونی با آنانیکه مرتکب جعل و تذویر گردیده و قانون انتخابات را نقص کرده است بی باوری ها را برطرف و شفافیت پروسه را یقینی سازند . در رابطه به بند سوم آجندا هیئتی از کمیته مشترک موظف گردید تا با برخی از شخصیتهای تاثیر گذار در ساختارهای شامل پروسه تفاهم ، روی ضرورت ایجاد هم آهنگی و اقدامات مشترک آنچنانیکه دراعلامیه تاریخی ۱۵ جدی ۱۳۹۶ تأکید گردیده است ونیز مواردی که بعضأ سو تفاهمات را به بار می اورند بحث و تبادل نظر موثر و سازنده انجام داده و از نتايج مذاکرات در اجلاس آینده اطمنان دهند . در رابطه به بند آخر و چهارم آجندا به اعضای کمیته سراسری وظیفه سپرده شد تا فهرستی از اعضای حزب که در جلسات قبلی اشتراک نه ورزیه باشند به اجلاس آینده با خود اورده تا با تثبیت تعداد جمعی و نیز مشخص شدن ترکیب آنان ، زمان بر گذاری اجلاس آینده تبادل نظر معین گردد .                        

کار جلسه به امید تأمین صلح دایمی در کشور در فضای همبستگی  کامل به پایان رسید .  .                                    

ومن الله توفیق