کابل –افغانستان

۸ /عقرب /۱۳۹۷

یادداشت و توضیح ضروری

کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن

در اجلاس تاریخی ۴ عقرب ۱۳۹۷ شمسی برابر  با ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن روی برخی مسائل ضروری که شامل اجندای جلسه بود تصامیم لازم اتخاذ و طبق معمول همیشگی از طریق رسانه های اجتماعی مجازی به نشر رسانیده شد .                                                                                  

خلاف انتظار عکس العمل تعدادی از افغانهای مقیم خارج که عمدتأ در کشورهای اروپائی سکونت دارند واز فحوای حرفهای شان چنین استنباط میگردد که مدعیان عضویت حزب وطن نیز میباشند در رابطه به تصامیم اجلاس متذکره به عوض ارایه انتقادات سالم و سازنده که حق مشروع هرعضو حزب میباشد دشنامها را نثارکمیته سراسری کرده است . کمیته سراسری ازین آقایان گیله  ندارد شاید فهم شان چنین بوده و یاهم ماموریت به چنین برخورد گستاخانه داشته باشند . در عین حال ضروری پنداشته میشود تا به این آقایان فهمانده شود که کمیته سراسری مکفیتهای خود در برابر وطن ، مردم و از آنجمله اعضای حزب را به خوبی میداند و ارگان خود ساخته وباد آورده هم نیست که به فرمان این و آن شخص منحل شده بتواند ، ضروری است گفته شود که کمیته سراسری تفاهم نهاد معتبر حزبی است که در نتیجه مذاکرات و تفاهمات طولانی از ترکیب نماینده گان با صلاحیت ساختارها ،حلقات ، محافل واعضای غیر متشکل متعهد و باور مند به اصول بنیادی حزب وطن (مصوب مجمع عمومی ۱۳۶۹) به منظورانسجام اعضای حزب و تکمیل مراحل بعدی تأمین حضور قانونی حزب وطن ایجاد و موجودیت آن طی اعلامیه مشترک تاریخی ۲۲/ جدی /۱۳۹۶ از طریق رسانه های اجتماعی ابلاغ و به اگاهی اعضا و هواداران حزب رسانیده شده است ، بر بنیاد توافقات مندرج همین اعلامیه ، کمیته مشترک (سراسری) به حیث ادرس واحد و مشترک پذیرفته شده و فیصله های آن از طرف کلیه اعضای حزب شامل پروسه تفاهم قابل اعتبار دانسته شده و مکلف به رعایت آن میباشند . خاطر نشان باید ساخت که اعضای کمیته که به اساس تفاهم کامل قبلی تعین گردیده و رفیق شهید عبدالجبار قهرمان نیزدر ترکیب آن شامل بود خودها را فقط و فقط منصوب به حزب واحد وطن (مصوب مجمع عمومی ۱۳۶۹ ) میدانند و مسئولیت سمتدهی و مدیریت اجرآت کمیته را نیز بنابر تقاضای اعضای کمیته  محترم انجینرنظرمحمد عضو هیئت اجرائیه و معاون رئیس حزب وطن (منتخب مجمع عمومی ۱۳۶۹ ) که سالهای سال در داخل و خارج از کشور به منظور انسجام ، هم آهنگی و همبستگی اعضا و ټامین حضور قانونی حزب وطن تلاش ورزیده است به دوش دارد.                                                   

مطلب عمده و اساسی ایکه رفقای یاد شده اگاهانه و یا نا آگاه بآن استناد ورزیده است عدم یادآوری از شهادت رفیق عبد الجبار قهرمان در متن خبری فیصله های اجلاس تاریخی ۴ عقرب ۱۳۹۷ کمیته عنوان شده است ، در زمینه باوجودیکه کمیته سراسری مکلفیت توضیح برای  هر آقای متعرض را ندارد ، با انهم به منظور وضاحت بیشتر موضوع برای اعضا و هواداران حزب خاطر نشان میسازیم که کمیته سراسری از همان لحظات اولی ایکه خبر شهادت رفیق قهرمان را شنید بدون اتلاف وقت تشکیل جلسه داده ودر تفاهم باهمه طرفهای شامل پروسه برای اقدامات بعدی تدابیر لازم اتخاذ نمودند ، اعضای کمیته به اشتراک محترم انجینر نظرمحمد و تعداد قابل ملاحظه اعضای سازمان جوانان مبارز وطن به شمول رئیس سازمان محترم امید وطنیار غرض پذیرائی جسد رفیق قهرمان خود ، رهسپار میدان هوائی گردیدند و جنازه را تا شفاخانه سردار محمد داود ( چهار صد بستر) همراهی کردند ، روز دوم باز هم  همین رفقا موتر حامل شهید قهرمان را از شفاخانه تا حضیره شورای ملی واقع  دارالامان همراهی و در مراسم جنازه ، به خاک سپاری و آخرین وداعیه حضور داشتند ، و همچنان در روز سوم که مراسم فاتحه در نظر گرفته شده بود ترکیب فوق الذکر با تعداذ کثیری از اعضا و هواداران  حزب که از طریق کمیته سراسری سازماندهی شده بود درین مراسم اشتراک ورزیدند ، ناگفته نباید گذاشت که بروز دوم  مطابق ۲۶ میزان ۱۳۹۷  پیام تسلیت و همدردی کمیته سراسری به مناسبت شهادت این رفیق دلیر با متن و محتوای عالی آنچنانیکه باید میبود از طریق رسانه های اجتماعی چندین مراتبه به نشر سپرده شد و کاپی های آن با استفاده از فرصت در محفل فاتحه خوانی نیز توزیع گردید. اعضای کمیته سراسری در اجلاس روز چهارم عقرب که حادثه خونین کندهار نیز به وقوع پیوسته بود به رسم احترام به شهدای حوادث آخر که بر علاوه رفیق عبدالجبار قهرمان ، شاد روان ستر جنرال عبدالرازق و ډگر جنرال مومن حسین خیل رئیس امنیت ولایت کندهار که اخرالذکر از جمله کادرهای سابقه دار ، دلیر وشجاع حزب نیز شامل بود به پا خیسته و به روان این شیر مردان و سائرشهدا ی راه وطن اتحاف دعا نموده و درود فرستادند . واین که چرا به گفته این آقایان در متن خبری این اجلاس از نام رفیق  شهید قهرمان تذکر نه رفته است به توضیح اضافی ضرورت دیده نمیشود و فقط یادآور میشویم که : اگر این آقایان واقعأ اعضای حزب بوده ، الفبای سیاست را بدانند ،از اوضاع جاری کشور که جنگ و خشونت همه روزه از مردم افغانستان به ده ها قربانی میگیرند اگاه بوده  و مسئولیت در برابر سائر هموطنان را فراموش نکرده باشند و هدف شان سو استفاده از نام شخصیتها هم نباشد به یقین که برای همه چرا های خود ، خود پاسخ دریافت خواهند کرد.                   

به عنوان حرف آخر از کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور بخصوص رفیق محترم فقیرمحمد ودان مسئول کمیته خواهشمندیم تا اگر این اقایان اعضای حزب بوده و به آن کمیته رابطه ای داشته باشند از نزدیک با انان صحبت نموده  ، به قناعت شان پرداخته و برای شان تفهیم گردد که چنین برخورد غیر مسئولانه به جز مغشوش ساختن ذهنیتها مفاد دیگری به همراه نخواهد داشت .