ف . بری                          

F

هوای سروری          

F

این گــــروه ازمنــــدان در هوای ســــروری     

می فریبـــند ملتـــی با حیله و افســــونگری     

F

این وطن رنجور وبیماراست طبیب حاذقش

غیرت و مردانگی وهمت و مهرپـــروری

F

آتش افـــــروز نفـــاق و کینه و بغض وعدا

چون تواند پرده دار وصل و عدل وداوری

F

التیــــام و مرهمــــی بایـــد به درمان وطن

با صداقت همتی با جان ودل روشنگـــری

F

خوبــــی و حب وطن درطینــــت بیـدار او

غیــرت و شاءن دگـــرخواهد مقام رهبری

F

جــوهرذاتـی نمـــا ای مدعــــی والا مقــام

کـــی بود معیارعـــزت ثروت و نام آوری

F

سالها شد میخورند از خون ملت کرکســان

برسرقدرت نبودجزحرص وآزوخودسری

F

نوش ها بردند زدند بر پیکراو نیــش هـــا

این گروه نعش خواران در قبای رهبـــری

F

همتــــی بایــــد به راه اعتـــلای علم و فن

کــــی بود راه رفا  افســــانهء دیــووپــری

F

دامن وصل را رها بر فصل ها پیچیده اند 

خیره مست بیکمال برسرهوای ســروری

F

راه بنمــا ای خداوند وارهان زین ماجــرا

بر فروزآئین وحدت زین همه خیره سری

F

کی رها دارد بری دامان وصلت ای وطن

چـون تویی مادر زتو دیگر نبیند بهتـــری