کابل – افغانستان

۲۷ /عقرب/ ۱۳۹۷

F

تفصیل تصامیم اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن

F

طوریکه قبلأ از طریق شبکه های اجتماعی به اطلاع رسانیده شده است اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن بتاریخ ۲۵ عقرب ۱۳۹۷ بر ابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر یافت . شاملین اجلاس روی مطالب شامل اجندا و ازآنجمله :                                                                                                              

۱ – ارزیابی اوضاع سیاسی و امنیتی کشور  ۲ – استماع گزارشات در رابطه به چگونگی تحقق تصامیم اجلاس ۴ عقرب سال روان ۳ – تدارک منابع مالی(با رعایت قیودات مندرج طرزالعمل کمیته مشترک تفاهم) ۴ – تثبیت دفاتر کار شوراهای واحد حزب وطن در شهر کابل ، بحث و تبادل نظر نمودند .                                                                                                           

اشتراک کننده گان اجلاس در رابط به بند اول آجندا روی اوضاع جاری کشور و از آنجمله صف ارائی و رای زنیها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری ،   وخامت وضع امنیتی در برخی از ولسوالیها که دلائل متعدد منجمله عدم هم آهنگی  نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای به وجود آمدن چنین وضع عنوان شده است و نیز تشدید تلاشها از جانب ایالات متحده امریکا وفدراتیف روسیه برای دستیابی به صلح از طریق سیاسی و  گفتگو با طا لبان که توام با امیدواریها ونگرانیها  توجه محافل سیاسی کشور و جوانب ذید خل بین المللی را به خود جلب کرده است تبادل نظر نمودند . اعضای کمیته باور دارند که جنگ بر افغانها تحمیل شده است و تلاشهای صلح زمانی نتائج مطلوب را به همراه خواهند داشت که کلیه طرفهای درگیروذینفع و مقدم بر همه کشورهای منطقه بدون اینکه این و یا آنطرف مستثنی قرار داده شود همه باهم بطور صادقانه برای صلح و ثبات افغانستان که در حقیقت تلاش برای صلح وثبات منطقه و جهان نیز میباشد همکاری نمایند و نگذارند که کشور ما بیشتر ازین میدان رقابتها و جنگهای نیابتی قدرت های منطقه و فرامنطقه باشد.                                                                                                  

به ارتباط بند دوم اجندا بعد از استماع گزارش گروپ کاری شعبه تشکیلات فیصله بعمل آمد تا در جریان یک هفته زمینه نشست مشترک کمیته سراسری با آنعده از اعضای حزب که طور موقت بحیث مسئولین شوراهای واحد حزب در نواحی شهر کابل توظیف شده اند مساعد گردد تا بعد از تبادل نظر استقامتهای بعدی کار آنان بر بنیاد توافقات مشترک مشخص گردد .اجلاس هم چنان کار هیئت کمیته سراسری در رابطه به تماسها با شخصیتهای موثر نهادها وساختارهای شامل پروسه تفاهم در داخل و خارج ازکشور ،  به منظور ټأمین وحدت و همبستگی اعضای حزب را مثبت ارزیابی نموده وظیفه سپردند تا همچو تماسها الی حصول نتئج نهائی ادامه یابد.                                                 

در رابطه به بند سوم اجندا که تدارک منابع مالی را احتوا مینمود ، تصمیم اتخاذ گردید تا علی العجاله الی تکمیل چارچوب ساختاری و تشکیلاتی حزب که اعضای حزب مکلف به پرداخت حق العضویت میگردند بادرنظرداشت قیودات وضع شده در طرزالعمل کمیته مشترک که کمک اشخاص و موسسات غیر قانونی و مشکوک را مردود میشمارد روی اعانه های اعضا و هواخواهان حزب اتکا صورت گرفته و درین رابطه میباید خود اعضای کمیته سراسری پیشگام گردد ، و همچنان فیصله بعمل آمد تا از کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از گشور نیز تقاضا شود تا در حدود توانمندی وامکانات خویش در تقویه بنیه مالی کمیته سراسری سهم خود را ادا نمایند .                         

به ارتباط بند چهارم و آخری اجندا که به تثبیت دفاتر کار شوراهای واحد حزبی ناحیوی شهر کابل اختصاص داده شده بود فیصله بعمل آمد تا موضوع بعد از دریافت منابع لازم مالی در جلسات آینده کمیته سراسری به بحث گرفته شود .                                                                         

اشتراک کننده گان اجلاس در بخش پایانی کار جلسه از محترم انجینر نظر محمد عضو هیئت اجرائیه و معاون رئیس حزب وطن که مسئولیت سمتدهی و مدیریت کار کمیته سراسری تفاهم را نیز بدوش دارد تقاضا نمودند تا از ادرس و مقام معاونیت حزب وطن ( منتخب مجمع عمومی ۱۳۶۹ ) ، همه اعضا و هواداران حزب را یکبار دیگر به مسئولیتهای خطیر شان در برابر منافع علیای کشور و مردم متوجه ساخته و برای تأمین همبستگی وهمآهنگی کامل آنچنانیکه در توافقات مشترک بآن اشاره و تاکید شده است فرا خوانده شود ، که خواست کمیته از طرف محترم انجینر نظرمحمد به کمال میل پذیرفته شد و وعده سپردند که مطالبه را در کوتاه ترین فرصت زمانی به شکل لازم آن عملی خواهند ساخت.                                                                                                       

کار اجلاس به آرزوی تامین صلح و ثبات دایمی در کشوردرفضای همبستگی کامل خاتمه یافت .                                                                                         

و من الله توفیق