کابل – افغانستان

۲/ قوس/۱۳۹۷                                                                                                                                          

انجینر نظرمحمد

                            F                                                                    

پیام

F

عنوانی اعضا و هواخواهان حزب وطن

F

هموطنان وهمرزمان عزیز !                                                                                       

کشور عزیز ما افغانستان در شرایط دشوار و حساس تاریخی قرار دارد ، جنګ تحمیلی همه روزه از مردم ما ده ها قربانی میګیرد و قربانیان این جنګ نیز عمدتأ مردم بی دفاع ملکی منجمله زنان و کودکان میباشند .                                                                                                          

نیروهای ملی ، دفاعی و امنیتی کشور در حالیکه حمایت نظامیان خارجی مستقر در افغانستان را نیز با خود دارند به آرزوی تأمین صلح و ثبات در کشور علیه مخالفین مسلح و نیروهای هراس افګن با روحیه سرشار از وطندوستی شجاعانه  میرزمند و قربانی میدهند اما جنګ و خونریزی نه تنها مهار نشده است بلکه ابعاد آن با ګذشت هر روز وسعت بیشتر کسب نموده که برفقر ، بیکاری ، بیچاره ګی، ناداری و مظلومیت مردم ما بیشتر از پیش افزوده است.                                                    

با توجه به اوضاع سیاسی ،اجتماعی و نظامی کشور ، تحولات و انکشافات پیچیده و نګران کننده در منطقه و جهان که اثرات مسقیم بر کشور ما میګذارد ضرورت اقدامات مشترک و عاجل کلیه نیروهای ملی ، دموکرات ، صلحدوست و تحول طلب کشور را در برابر تهدیدات و چا لشهای موجود نسبت به هر زمان دیګر برجسته و برجسته تر میسازد.                                                               

بنابر همین نیازمندی است که تأمین حضور قانونی حزب وطن ، بحیث نیروی متحد و تاثیر ګذار در معادلات سیاسی امروز و فردای کشور  برای هر یک از اعضای حزب که تعهد خود در برابرو طن و مردم را فراموش نکرده باشند نه تنها امر حزبی بلکه وجیبه مقدم و تاخیر ناپذیر وطنی تلقی میګردد.

همرزمان عزیز ! به یاد دارید که تخمین یکسال قبل در نتیجه مذاکرات  و تفاهمات طولانی میان اعضای متشکل و غیر متشکل حزب ، کمیته مشترک تفاهم از ترکیب نماینده ګان با صلاحیت ساختارها ، نهادها ، محافل و شخصیتهای منفرد متعهد و باورمند به اصول بنیادی حزب ( مصوب مجمع عمومی۱۳۶۹ )  به منظور انسجام و همبستګی اعضای حزب و تأمین حضور قانونی حزب در صحنه سیاسی کشور ایجاد و موجودیت آن طی اعلامیه مشترک تاریخی ۲۲/جدی/۱۳۹۶ از طریق شبکه های اجتماعی اعلام ګردید . ایجاد کمیته مشترک تفاهم که در حقیقت میباید به جزایر و ساختارهای متعدد   که مدت طولانی مجزا از هم بنام حزب وطن فعالیت داشتند اما هیچکدام از آنها نه تنها موفق به حضور قانونی وسراسری حزب نګردیدند بلکه باعث ایجاد هرچه بیشتر  فاصله ها و بی باوریها بین اعضای حزب شدند ، نقطه پایان میګذاشت اما با تأسف که تا هنوز هم برآن فایق نه آمده ایم.                          

در عین حال یادآور باید شد که عادلانه و منصفانه نیز نخواهد بود تا تلاشهای این ساختارها درامر انسجام و تشکل اعضای حزب آنهم در شرائط بس دشوار کشور را نادیده ګرفت و بآن بهای کم داد، در حقیقت آنها بودند که نه تنها تعدادی از اعضای حزب را انسجام بخشیده بود بلکه نام حزب و نام شهید دوکتور نجیب الله را نیز زنده نګه داشته بودند ، آنها بودند که در ایجاد کمیته مشترک تفاهم و نهائی ساختن توافقات نقش ارزنده داشتند ، پس بر جاست تا درین رابطه از رهبری و مسئولین این ساختارها و تشکلات سیاسی واجتماعی بنامهای  وطن ، ملی وطن ، ملی هیواد ، کمسیون اروپائی تدویر و تدارک مجمع عمومی حزب وطن ، کمیته اعاده فعالیت حزب وطن ، کمسیون سراسری تدویر و تدارک مجمع عمومی حزب وطن ، کمیته انسجام حزب وطن ،  بنیاد شهید دوکتور نجیب الله ،سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان ، سازمان جوانان مبارز وطن و نشریه وطن یا کفن و سائرین را به نیکی یاد نموده وتقدیر نمائیم.                                                                                               

بی مورد نخواهد بود تا از میان این همه مسئولین به نقش شهید عبدالجبار قهرمان که دیګر در میان ما نیست ولی کار کردها و خاطراتش جاویدانی است به اختصار یادآورشوم .                                         

شهید عبدالجبار قهرمان شخصیت ملی ، نظامی و متعهد به منافع ملی کشور بود و برای دفاع از وطن و مردم شجاعانه رزمید و وظایف محوله نظامی اش را به کمال ایمانداری  انجام داد که بنابر همین خدمات ارزنده اش از طرف رئیس جمهور وقت افغانستان شهید دوکتور نجیب الله به لقب قهرمانی مفتخر ګردید ، نامبرده بحیث نماینده مردم در ولسی جرګه با صداقت و وطن دوستی در دفاع از منافع کشور قرارداشت و با هر نوع قانون شکنی ، فساد و بی عدالتی به بانګ رسا مبارزه میکرد . شهید قهرمان در سال ګذشته برای انسجام اعضای حزب وطن کمر بست و با ایجاد کمیته انسجام توانست تعداد قابل ملاحظه ای از اعضا و هواداران حزب را در مرکزو ولایات متشکل سازد . متذکر باید شد که شهید عبد الجبار قهرمان با وجود ایجاد کمیته انسجام به خوبی میدانست و باور داشت که بدون هم آهنګی و همبستګی کلیه جزایر ، ساختارها و شخصیت های منفر متعهد به اصول بنیادی حزب و نیز بدون داشتن ادرس واحد حضور قانونی حزب نیز ناممکن میباشد و بنابر همین ضرورت با اشتراک سائر نهادها و شخصیتها به ایجاد ( کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن ) که قبلأ بآن اشاره شده است بحیث نهاد معتبرحزبی و ادرس واحد و قابل قبول برای همه که خود نیز عضو آن بود اقدام ورزید.                                                                                                                

بر ماست تا نهادی را که بعد از مذاکرات و تفاهمات طولانی چند ماهه خود ایجاد نموده و توافقات مشترک را طی اعلامیه و طرزالعمل انعکاس داده ایم آنرا حفظ کنیم ونه ګذاریم تا این فرصت که به یقین فرصت آخری خواهد بود نیز از دست بدهیم ، قابل تذکر میدانم که بعضأ سو تفاهمات و کمبود ها که یک امر طبعی و متوجه هرکدام ما است نباید مارا به ادرس های قبلی قبل از توافقات و تکرار تجارب ناکام ګذشته بکشانند .                                                                                                 

همرزمان عزیز ، اعضا و هواخواهان حزب وطن !                                                         

عضویت در کمیته موقت تفاهم امتیاز نی بلکه تن دادن به مسئولیتها در برابر حزب و وطن و آنهم در شرایط دشوار کنونی میباشد و به همین منظور از شما صمیمانه می طلبم تا این نهاد را با همه نیرو و امکانات خویش حمایت کنید ، برخورد بی باکانه و غیر مسئولانه با آن عواقب زیانبار و جبران ناپذیر برای حزب و وطن خواهد داشت و آنګاه مسئولیت متوجه همه ما بطور یکسان خواهد بود .            

بجا میدانم تا از جانب خود طوریکه در ګذشته بارها یاد آور شده ام یکبار دیګر یاد آور میشوم که کاندید هیچ مقام حزبی نه امروز ونه هم برای فردا میباشم ، فقط و فقط رسالت وطنی و حزبی خود میشمارم تا در امر انسجام و هم آهنګی اعضای حزب از مقام و ادرس معاونیت حزب (منتخب مجمع عمومی ۱۳۶۹) و آنهم بنابر تقاضای اعضای کمیته و حتی پیش شرط تعدادی از آنها کار کمیته را سمتدهی و مدیریت نمایم .                                                                                                 

پیشنهاد و تقاضای من از آعضای هیئت رهبری حزب ( هیئت اجرائیه و شورای مرکزی ) طبق ګذشته چنین خواهد بود که همه باهم بدون اینکه رهبری خود را بر پروسه تحمیل و یا هم چشمداشتی برای کدام مقام حزبی در آینده داشته باشیم صرف و صرف منحیث مکلفیت دربرابر حزب و مردم در تأمین انسجام و هم آهنګی فعالیت اعضا و حضور قانونی حزب در صحنه سیاسی کشور آنچه که در توان داریم دریغ نه ورزیم .                                                                                                      

در فرجام با درک از چنین وضع و با احساس مسئولیت در برابر وطن و همرزمان خویش بدین وسیله به تک تک شما همرزمان مراجعه و از شما صمیمانه دعوت مینمایم تا همه باهم بر بنیاد اصول پذیرفته شده حزب ( مصوب مجمع عمومی ۱۳۶۹ ) و توافقات مشترک مندرج اعلامیه و طرزالعمل مصوب ۱۵ /جدی /۱۳۹۶ شمسی کمیته مشترک تفاهم ، در تأمین حضور قانونی حزب وطن از طریق تدویر مجمع عمومی فوق العاده آن که یګانه مرجع با صلاحیت و تصمیم ګیرنده میباشد با تأمین و تضمین مشارکت مستقیم و باالواسطه کلیه اعضای حزب با حقوق برابردرچوکات مکانیزم واحد توافق شده دست بدست هم داده و با شریک ساختن کلیه امکانات فردی ، ګروهی و سازمانی فرصتهای ضایع شده قبلی را با اقدامات مشترک عملی در کوتاه ترین فرصت ممکن زمانی تلافی نمائیم .                                

به عنوان حرف آخر پیشنهاد من برای آنعده از اعضای حزب که باهم ګذ شته مشترک سیاسی داریم اما در برخی موارد دیدګاهای متفاوت چنین خواهد بود  ، میتوان حزب وطن را بحیث ادرس واحد و مکان تجمع پذیرفت و انچه که مربوط به فرداها میشود امکان ارایه نظریات موجود است و بګذاریم که مجمع عمومی با اتکا برنظریات معقول و سازنده که جوابګوی مطالبات امروز باشد بآن پاسخ ګوید.           

وحدت و یکپارچګی ما ضامن حضور حزب نیرومند و تاثیر ګذار در معادلات سیاسی امروز و فردای کشور ماست .                                                                                                        

و من الله توفیق