F

کابل – افغانستان

۱۰ / قوس /۱۳۹۷

F

تصامیم اجلاس نوبتی کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن

F

دیروز جمعه تاریخی ۹ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجنیر نظر محمد  در شهر کابل تدویر گردید .                                                                      

اشتراک کننده گان اجلاس روی مطالب شامل آجندا و از آنجمله :                           

۱ – بحث روی اوضاع جاری کشور

  ۲ – ارزیابی چگونگی اجرای تصامیم اجلاس ۲۵ عقرب سال روان منجمله پیام محترم انجینر نظرمحمد عنوانی اعضا و هواخواهان حزب

۳ – بحث روی تدابیر برای تدویر سومین اجلاس مشترک تبادل نظر اعضا و هواخواهان حزب وطن

۴ – مسائل متفرقه – در صورتیکه جر و بحث را ایجاب نماید ، به تبادل نظر پرداخته به شرح ذیل تدابیر اتخاذ نمودند .

اشتراک کننده گان اجلاس در رابطه به بند اول اجندا عمد تأ روی چگونگی گفتگوهای صلح شامل تلاشها و اظهارات زلمی خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان ، طرح آخر رئیس جمهور افغانستان در نشست ژنیو ، موضعگیری و پیش شرطهای طالبان ، بحث های داغ سیاسی و موضعگیریهای تحلیل گران توام با نگرانیها و خوشبینیهای محتاطانه و نیز برخی مسائل مطروحه احتمالی درین رابطه به بحث گرفته نتیجه گیری نمودند که : با در نظرداشت تفاوت دیدگاه های فعلی جوانب ذید خل در مسائل اساسی ، میتوان چنین استنباط نمود که تا هنوز برای دستیابی به صلح دایمی در کشور فاصله های زمانی زیادی وجود دارد ، صلح واقعی و همه شمول زمانی ممکن و عملی خواهد بود که اولأ طرف های درگیر متعهد و ارا د تمند به صلح باشند ، ثانیأ این پروسه به مالکیت افغانها بدون پیش شرط ها به پیش برده شود و ثالثأ کشورهای در گیر و ذ ینفع منطقه و جهان بدون اینکه کدام طرف از آن مستثنی قرار داده شود همه باهم بطور صادقانه  با حفظ دست آورد ها و ارزشهای ملی کشورما ، برای صلح و ثبات افغانستان که در حقیقت صلح و ثبات منطقه و جهان نیز میباشد همکاری همه جانبه نمایند .                       

اشتراک کننده گان اجلاس در رابطه به بند دوم آجندا بعد از استماع گزارشها ، اجرات و کارکردهای مسئولین بخش مالی و تدارک را ناکافی شمردند و یکبار دیگر به دریافت و جستجوی منابع لازم مالی در چوکات پلان مشخص تدابیری که قیودات مطروحه در طرزالعمل و سفارشات اجلاس قبلی نیز در آن در نظر گرفته شده باشد تاکید صورت گرفت . به ارتباط نشست مشترک با مسئولین موقت شوراهای واحد حزب در شهر کابل و تعین استقامتهای بعدی کار آنان ، فیصله به عمل آمد تا در پهلوی اقدامات گروپ کاری شعبه تشکیلات ، هر یک از اعضای کمیته سراسری نیز  در امر بسیج اعضای حزب الی تکمیل ترکیب شوراهای واحد در نواحی شهر کابل همکاری نمایند .                                 

کمیته سراسری تفاهم از محترم انجینر نظرمحمد به خاطر تحقق مطالبه اجلاس ۲۵ عقرب سال روان و نشر پیام صوتی و تصویری ایشان عنوانی اعضا و هواخواهان حزب وطن ابراز قدردانی نموده و محتوای پیام را عالی و جوابگوی خواستها در اوضاع و احوال کنونی دانستند که به استقبال گرم و بی شائبه اعضا و هواخواهان حزب در داخل و خارج از کشور نیز روبرو گردیده است . و همچنان به مسئولین شعبات وظیفه سپردند  تا کاپی های پیام را تکثیر و به دسترس استفاده اعضا و هوا داران حزب در مرکز و ولایات قرار دهند .                                                                                              

شاملین اجلاس در رابطه به بند سوم آجندا که در جلسات قبلی نیز روی آن بحث صورت گرفته بود چنین فیصله بعمل آوردند : برای اینکه سومین و آخرین اجلاس مشترک تبادل نظربا نتائج مطلوب همراه باشد ترجیح دا ده میشود تا در گام نخست از آغاز کار ایجاد شوراهای واحد حزب در کلیه و یا اکثر نواحی شهر کابل اطمینان اولی حاصل و بعدأ به سازماندهی اجلاس مورد نظر اقدام صورت گیرد .                                                   

اشتراک کننده گان اجلاس در بخش پایانی کار روی برخی مسائل ضروری دیگر نیزبحت و تبادل نظر نموده و تصامیم لازم اتخاذ نمودند .  

  کار اجلاس به آرزوی تأمین صلح و ثبات در کشوردر فضای همبستگی کامل به پایان رسید.                                                                                                                                                       

ومن الله توفیق