کابل – افغانستان

۲۴ / قوس / ۱۳۹۷

F

تصامیم اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن

F

دیروز جمعه ۲۳ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۴ دیسمبر ۲۰۱۸ میلادی اجلاس کمیته  سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر یافت. 

اشتراک کننده گان اجلاس روی مطالب مختلف شامل آجندا و از آنجمله : ۱ – بحث روی اوضاع جاری کشور ۲ – ارزیابی چگونگی اجرای تصامیم جلسات قبلی ۳ – اتخاذ تدابیر برای تأمین هم آهنگی میان کمیته سراسری و کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور ، را به تفکیک مورد ارزیابی قرار دا ده و در رابطه به هر کدام تصامیم جداگانه به شرح ذیل اتخاذ نمودند.

اشتراک کننده گان اجلاس در رابطه به مطلب شماره اول آجندا که به اوضاع جاری کشور اختصاص داشت ، باز هم عمدتأ روی تلا شهای نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان که درین دور برای دستیابی به صلح ، جلب همکاری کشورهای منطقه شامل پلان کار ایشان بوده است و نیز نتاېج اولی تلاشها و دورنمای صلح از نظر تحلیل گران و ایجاد شورای عالی مشورتی صلح و چگونگی عکس العمل ها در برابر آن بحث و تبادل نظر نمودند.                                                              

نتائج اولی سفر نماینده خاص ایالات متحده امریکا به کشورهای منطقه و اظهار رضایتمندی از وعده های همکاری انان برای دستیابی به صلح ، امیدواریهای محتاطانه را افزایش داده است . مردم و محافل سیاسی کشور بر این باورند که امریکا بنابر ناگزیری اش میخواهد با طالبان به توافق برسد و زمینه دیالوگ بین الافغانی را فراهم سازد ،گرچه ضرب الاجل تعیین شده شش ماه برای دستیابی به صلح از طرف نماینده ویژه واظهارات آخر برخی از مقا مات بلند پایه امریکائی غیر واقعبینانه به نظر میرسد اما بآنهم توجه به جلب همکاریهای سایرکشورهای ذیدخل بخصوص کشورهای منطقه بخودی خود جدی بودن تلاشها ی جانب امریکا را گواهی میدهد .                                          

کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن در حالیکه تحولات و انکشافات در کشور ، منطقه و جهان را بطور جدی دنبال میکند به این باور است که هنوز بسیار زود خواهد بود تا در رابطه به چگونگی تأمین صلح در کشور حرف آخر گفته شود ، زیرا تلاشهای جداگانه برخی از کشورهای ذیدخل و ذینفع در قضیه افغانستان که تاهنوز بر محور منافع خودی و رقابتی حرکت میکند پروسه را پیچیده و پرسش بر انگیز میسازد ، و درین رابطه گفته میشود که پاکستان تلاش دارد تا با جلب همکاری روسیه ، چین ، ایران وترکیه زمینه هرچه سریعتر خروج کامل نیروهای خارجی  از افغانستان را با امکاناتی که خود محاسبه کرده اند فراهم سازد.                                                              

اشتراک کننده گان اجلاس طبق گذشته به این باورند که : تا زمانیکه تلاشهای کلیه جوانب و کشورهای درگیر و ذینفع بدون استثنی بطور صادقانه بر محور واحد صلح و ثبات دایمی کشور ما افغانستان و بدون پیش شرطها به رهبری و مالکیت افغانها متمرکز نگردد مردم افغانستان بر نتائج تلاشهای فعلی برای دستیابی به صلح امیدوار بوده نمیتوانند .                                                                

و هم چنان ایجاد بورد عالی مشورتی صلح از طرف رئیس جمهور افغانستان که در ترکیب آن برعلاوه اعضای هیئت حکومتی ، نماینده گان تنظیم های جهادی و سیاسی نیز شامل میباشند با عکس العمل های متفاوت روبرو شده است ، تعدادی ازان استقبال نموده ولی با مخالفت های جدی فعالان جامعه مدنی و احزاب سیاسی کشور نیز رو برو گردیده است ، آنان اظهار عقیده مینمایند که شمول چهره های شناخته شده تنظیمی در ترکیب بورد مشورتی صلح که خود درنا امنی و بی ثباتی د خیل بوده و با مخالفین مسلح ، گذشته جنجالی و خصمانه دارند نه تنها با پروسه صلح کمک نخواهد کرد بلکه درراه تأمین صلح سراسری بحیث مانع عمده تلقی خواهند شد.                                          

در رابطه به مطلب دوم آجندا که ارزیابی چگونگی اجرای تصامیم جلسات قبلی را دربر میگرفت ، بعد از استماع گزارشها چنین نتیجه گیری گردید که :                                                         

اول : تماسها با تعدا د از کادرهای حزبی در بر خی از ولایات به منظور اماده گی ها برای ایجاد شوراهای ولایتی گرفته شده و اطمینان حاصل گردیده است که الی آخر سال جاری شمسی زمینه برای ایجاد کامل شوراهای ولایتی در ولایات نشانی شده امکان پذیر میباشد.                                     

دوم : برای جلب و جذب بیشتر اعضا و هواخواهان حزب ، تماسهای اولی گرفته شده  و نتایج آن از آغاز امیدوارکننده بوده و بر ادامه تلاشها تاکید صورت گرفت.                                                 

سوم  : تماس هیئت موظف کمیته سراسری با تعدادی از  رفقای کمیته انسجام مثبت و موثر ارزیابی گردیده اطمینان دا ده شد که با تعدادی از رفقائیکه تبادل نظر صورت گرفته است آنان بطور کامل معتقد به حزب واحد وطن بوده و وعده سپردند تا با همه امکانات خود برای تحقق توافقات مشترک تلاش خواهند کرد ، هیئت موظف هم چنان دو تن از رفقای کمیته انسجام را غرض شمول در ترکیب کمیته سراسری پیشهاد نمودند که بعد از غور و ارزیابی به اتفاق ارا به عضویت کمیته سراسری پذیرفته شدند . کمیته سراسری ضروری و بجا میداند تا از کار خلاق و سازنده آنعده از رفقای کمیته انسجام که در امر تحقق توافقات مشترک و تأمین حضور قانونی حزب واحد وطن در داخل و خارج از کشور انجام داده و میدهند نیز ابراز امتنان و قدردانی نماید .                                                  

چهارم  : برای ارتقای کیفیت کار کمیته سراسری تفاهم لست پیشنهادی تعدادی از کادرهای فعال و متعهد به آرمانهای حزب وطن غرض شمولیت درترکیب کمیته سراسری در اجلاس به بحث گرفته شد که بعد  از ارزیابی همه جانبه به تعداد دوتن آنان با اضافه دورفیق ازکمیته انسجام که جمله چهار تن میشوند به اتفاق ارا به عضویت کمیته سراسری پذیرفته شدند که در اجلاس آینده کمیته اشتراک خواهند کرد .                                                                                                     

پنجم : شعبه مالی و تدارکات اطمینان داد که برای دریافت و جستجوی منابع لازم مالی طبق سفارش اجلاس پلان مشخص تحت کار شعبه بوده که در اجلاس آینده از تکمیل آن گزارش ارایه خواهد گردید.                                                                                                           

در رابطه به مطلب سوم و آخر آجندای اجلاس فیصله بعمل آمد تا به منظور ایجاد هم آهنگی کامل میان کمیته سراسری و کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشورو نیز ارتقای موثریت کار هر دو کمیته در آینده نزدیک تدویر جلسه مشترک پالتاک در نظر گرفته  و برای تعیین آجندای اجلاس با در نظرداشت مشوره با رفیق محترم فقیرمحمد ودان تصمیم گرفته شود.                  

شاملین اجلاس در بخش پایانی کار جلسه برخی مسائل ضروری دیگر را که از قبل شامل آجندا نگردیده بود نیز به بحث گرفته و تصامیم لازم اتخاذ نمودند .                                               

کار اجلاس در فضای دوستانه به امید تأمین صلح و ثبات دایمی در کشور خاتمه یافت .                 

و من الله توفیق