F

کابل – افغنستان

۳ /جدی/ ۱۳۹۷

F

تصامیم اجلاس فوق العاده کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن

F

بتاریخ اول جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۲۲ دیسمبر ۲۰۱۸ میلادی اجلاس فوق العاده کمیته   سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویرګردید .

شاملین اجلاس با توجه به تلاشهای اخر نماینده ویژه امریکا برای دستیابی به صلح و چګونګی عکس العمل طرفهای درګیر و ذینفع در قضیه افغانستان ، ضروری پنداشتند تا روی یکسلسله مساېل مبرم که برای امروز و فردای کشور ما از اهمیت خاص برخوردار میباشند بحث و تبادل نظر نمایند ،که بنابر همین ضرورت ارزیابی اوضاع جاری کشور شامل : ۱- اهمیت تلاشهای نماینده خاص امریکا برای دستیابی به صلح  ونتائج احتمالی آن ۲ – موضعګیری کشورهای منطقه و جهان ۳ – عکس العمل های متفاوت مردم و محافل سیاسی کشور ، را به تفکیک مورد غور و مداقه قرار داه به شرح ذیل ابراز عقیده نمودند .                                                                                                     

شاملین اجلاس در رابطه به مطلب اولی ګرچه قبلأ نیز ابراز نظرنموده است یکبار دیګر اظهارعقیده مینمایند که : تلاشهای نماینده خاص امریکا برای دستیابی به صلح ، امیدواریهای اقشار مختلف جامعه   را توام با نګرانیها نسبت به هر زمان دیګر افزایش داده است اما درعین حال مردم ما باور دارند که تلاشها زمانی نتائج مطلوب را به همراه خواهند داشت که مقدم بر همه طرفها و کشورهای درګیر و ذینفع برای دستیابی به صلح اراده قاطع داشته و همه باهم بدون اینکه کدام طرف از آن مستثنی ګردد بطور صادقانه تلاش ورزند تا زمینه دیالوګ و ګفتګوهای بین الافغانی فراهم ګردد  . هرچند میتوان در امر تأمین صلح به جدی بودن تلاشهای جانب امریکا در وجود زلمی خلیل زاد باور داشت اما بعضأ اظهارات ضد و نقیض و غیر واقعبینانه برخی از  مقامات بلند پایه امریکایی و بطور اځص تصمیم آخر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج ۵۰ فیصد نیروهایش ازافغانستان و انهم در شرایط حساس کنونی ، همه اقدامات اغاز شده را نه تنها در سطح کشور بلکه در منطقه، کشورهای شامل پیمان ناتو و حتی خود ایالات متحده امریکا نیز با پرسشهای زیادی  روبرو ساخته است . تصمیم برای خروج نیروهای امریکایی و انهم در زمانیکه به تازه ګی ماموریت صلح نماینده خاص آنکشورآغاز شده است این تصور را تقویت می بخشد که امریکا ممکن بنابر ناګذیری اش  بدون آنکه به تعهداتش در برابر مردم ما و جامعه جهانی پابند باشد نیروهایش را از افغانستان خارج سازد .                            

اشتراک کننده ګان اجلاس در رابطه به مطلب دومی مورد ارزیابی که موضع ګیریهای کشورهای منطقه و درګیر در قضایای افغانستان را احتوا میکند چنین نتیجه ګیری نمودند : با وجودیکه تلاشهای نماینده خاص امریکا به منظور جلب همکاری کشورهای منطقه از اهمیت خاص برخوردار بوده ومیتوان آنرا ګامی به جلو و امیدوارکننده تلقی کرد اما تلاشهای جداګانه برخی ازین کشورها که تاهنوز بر محور منافع خودی و رقابتی می چرخد پروسه دستیابی به صلح را پیچیده و سوال بر اګیز میسازد وازان جمله میتوان به تلاشهای کشور پاکستان اشاره کرد که میخواهد در همسوئی با روسیه ، چین ، ایران و ترکیه زمینه هرچه سریعتر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان را با امکانات و وسائلیکه خود محاسبه کرده است فراهم سازد . نشست و ګفتګوی نماینده ویژه امریکا با نماینده ګان طالبان که در ترکیب آنان برای بار اول نماینده ګانی ازشورای کویته نیز شامل بودند با  حضورداشت  نماینده ګان کشورهای پاکستان ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ابوظبی با آنکه برای تلاشهای زلمی خلیل زاد دست آورد خوب تلقی میشود اما در عین حال ګواه این حقیقت نیز میباشد که عربستان سعودی بحیث کشور حامی طالبان در ګذشته ،  تلاش دارد با انتقال پروسه ګفتګوها ازقطر ( دفتر سیاسی طالبان ) به ابوظبی وجده نقش خود را در منطقه تقویت بخشد و به حیث محور جداګانه تبارز کند .               

متذکر باید شد که فدراتیف روسیه از قبل با اقدامات جداګانه و موازی با تلاشهای ایالات متحده امریکا ، نشستهای مسکو را باشتراک نماینده ګانی کشورهای منطقه ومخالفین مسلح دولت افغانستا ن سازماندهی و به حیث محور جداګانه شناخته شده است . با تأسف باید ګفت که محورهای فوق الذکر نه در همسوئی و تفاهم با هم ، بلکه در رقابت و موازی با همدیګر فعالیت میکنند و نمیګذارند تا صلح و ثبات در افغانستان بر شرایط و معیارهای دیګران ټلمین شود .                                                          

درین رابطه قابل تذکر میباشد که از جمله کشورهای منطقه چین ، ایران ، ترکیه و  هند با آنکه تاهنوز به حیث محورهای جداګانه تبارز نکرده است اما به حکم منافع خودی و رقابتی در منطقه و افغانستان و با داشتن ریزرف ها و امکانات میتواند پروسه را تسریع و یاهم با رکود مواجه سازد .                 

کمیته سراسری با تحلیل و ارزیابیهای فوق یکبار دیګر تصریح میدا ر که هنوز بسیار زود خواهد بود تا در رابطه به چګونګی ټلمین صلح در افغانستان حرف آخر ګفته شود . به باور ما تا زمانیکه تلاشهای کلیه جوانب و کشورهای درګیر و ذینفع بدون اینکه این و یا آنطرف ازان مستثنی قرار داده شود بطور صا دقانه و همسوئی کامل بر محور واحد صلح و ثبات دایمی کشور ما که در حقیقت صلح و ثبات منطقه و جهان نیزمیباشد به رهبری و مالکیت افغانها  با حفظ دست آوردها و ارزشهای ملی کشور ما متمرکز نګردد ، مردم افغانستان بر نتائج تلاشهای فعلی جانب امریکا خوشبین بوده نمیتوانند .          

اشتراک کننده ګان اجلاس درابطه به مطلب سوم و آخری که عکس العمل مردم و محافل سیاسی در برابر تلاشهای زلمی خلیل زاد برای دستیابی به صلح میباشد بعد از ارزیابیها به شرح ذیل فورمول بندی نمودند:                                                                                                                     

  مردم افغانستان باور دارند که جنګ بر افغانها تحمیل ګردیده و همه روزه به خاطر منافع بیګانګان قربانی میدهند ، و تا زمانیکه تفاوت دیدګاهای جوانب ذیدخل در قضایای افغانستان تا حد ممکن کاهش نیافته و جای رقابت های خشن منافع منطقوی را همکاریهای سازنده متقابل نه ګرفته است نمیتوان به صلح و ثبات در کشور امیدوار ګردید .                                                                       

کمیته سراسری تصمیم عجولانه رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیمی از نیروهایش از افغانستان با آنکه هیچګونه تاثیری بر اوضاع نخواهد داشت بمثابه سګنال بی موقع و غیر ضروری به نیروهای جنګ طلب و هراس افګن تلقی نموده وچنین میپندارند که مذاکرات دیپلوماتان امریکایی با طالبان در حضورنماینده ګان عربستان سعودی ، آمارتی و پاکستانی در ابوظبی در غیاب و عدم حضور نماینده ګان دولت قانونی و مشروع افغانستان تکرار اشتباهات فدراتیف روسیه میباشد که با نماینده ګان تنظیم های جهادی و کشورهای حامی آنان بدون حضور داشت و اشتراک نماینده ګان دولت آنوقت در ریاض و دیګرجاها انجام میداد که نه تنها موجب تباهی افغانستان بلکه دردسر همیشګی برای خود روسیه نیز ګردیده است .                                                                                        

به باور اشتراک کننده ګان اجلاس امتناع طالبان ازګفتګوهای مستقیم با هیئت دولتی افغانستان نشاندهنده آنست که ګروه طالبان  نه تنها استقلالیت تصمیم را ندارند بلکه به یقین کامل که اعتقاد به صلح و ثبات را نیز نداشته و خواهان ادامه جنګ و خونریزی میباشند .                                 

اشتراک کننده ګان اجلاس در بخش پایانی کار به عنوان نتیجه ګیری اظهار عقیده نمودند که : الی مشخص شدن نتائج نهايی تلاشهای نماینده خاص امریکا برای دستیابی به صلح باید انتظار کشید ،در همه حالات  نه آنقدر خوشبین که فاکتورهای نګران کننده فراموش شود ونه هم آنقدر بدبین که فاکت های مثبت و امیدوار کننده نیز از نظر انداخته شود . بر ما افغانهاست تا به خاطر دفاع از منافع      علیای کشور و مردم در کنار نیروهای ملی ، دفاعی و امنیتی خود قرار داشته باشیم .                    

به عنوان حرف آخر کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن از هیئت موظف امریکا برای دستیابی به صلح افغانستان و شخص زلمی خلیل زاد تقاضا مینماید تا با استفاده از کلیه امکانات و وسائل زمینه هرجه سریعتر اغاز مذاکرات بدون قید و شرط بین الافغانی وبرقراری آتش بس دراز مدت را فراهم     ساخته و بر انتظار برحق و طولانی مردم ما که فقط وفقط صلح میخواهند نقطه پایان بګذارند .       

و من الله توفیق                                                      

پاملرنه !                                                                                                                           

د پوهاوی سراسری کمیټی د فوق العاده غونډی د پریکړو پښتو متن به هم په راتلونکی نږدی وخت کی د ټولنیزو شبکو له لاری خپور شی ، مینه وال دی خبر وی .