F

جلسه اعضای هیآت اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن

مقیم خارج  کشور دایر گردید۰

جنوری ۲۰۱۹

جلسه اعضای هیآت اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج  کشور دوشنبه مورخ هفت جنوری ۲۰۱۹ در شهر اغوس کشور شاهی دنمارک  دایر گردید۰

درین جلسه مسایل بااهمیت کشوری و حیات حزبی مورد بحث و تبادل نظر قرار داده شد . در اغاز محترم عبدالمبین مبین عضو هیات اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن و مسول شورای اروپایی حزب وطن در مورد سفر خود به داخل کشور توضیحات مفصل ارائه نموده و ضمن آن پیشنهادات مشخص در مورد اولویت های زنده گی حزبی با اشتراک کننده گان جلسه در میان گذاشت .  با توجه به اجندای جلسه و پیشنهادات محترم عبدالمبین مبین بحث محوری  پیرامون  وضع موجود فعالیت سازمانهای حزبی و مسایل پیرامون و ناشی از  تداوم وضیعت تعلیق در رابطه به کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن  متمرکز گردید . درین رابطه بترتیب رفقا انجنیر محمد اسلم ٬ عبدالعظیم راهی، نوراکبر پایش و عبدالبشیر پیوستون بطور گسترده در مورد تمام ابعاد مسایل مطروحه  ابراز نظر نمودند . جلسه درین مورد تصمیم اتخاذ نمود تا پیشنهادات مشخص اعضای هیات اجرایه شورای سراسری حزب وطن که در خارج از کشور اقامت دارند  عنوانی رئیس شورای سراسری حزب وطن محترم میرافغان باوری ارسال  گردد۰ جلسه رفقا انجینر اسلم و بشیر پیوستون را موظف ساخت تا از  پروسه طرح و تصامیم اتخاذ شده در مورد پیشنهادات مصوب این نشست  در اجلاس کمیته اجرایه شورای سراسری حزب وطن  گزارش دهند۰

جلسه یکبار دیگر بر  تدویر سریع جلسه وسیع کادر ها و فعالین شورای اروپائئ حزب وطن تاکید بعمل آورده توجه مسولین امور را به اهمیت آن جلب نمود .

درین جلسه فیصله بعمل آمد تا در تمام جلسات بعدی  اعضای هیات اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن مقیم خارج کشور، محترم غلام محمد زارع مسول سایت انتر نیتی حزب ( راه ما ) اشتراک ورزد.

این جلسه که از ساعت  یک ظهر  به کار خود اغاز نموده بود ساعت پنج و سی دقیقه به وقت محلی در فضای اعتماد و همبستگی رفیقانه به کار خود پایان داد.