F

محمد ولی

F

مرگ سفید هدیه استعمار

F

تریاک یکی از اقلام اساسی تجارت استعمار ازقرن نزده تا کنون است.استعماریون انگلیس ازاغاز ورود شان به نیم قاره هند این مرگ سفید را شیوع ساختند،انها برای به رخوت دراوردن مردمان سرزمین پهناور چین از طریق " کمیسیون درون مرزی چین" تریاک راتا قرا وقصبات ان کشور انتقال میدادند. درسالهای ۱۷۹۱-۱۸۹۴ توانستند تنها در شانگهای تعداد ساقی خانه های دود تریاک را از ۸۷ به ۶۶۳ برسانند.
خاندان سلطنتی انگلیس که اداره قاچاق تریاک را بطور انحصاری دراختیار داشت سود سرشاری ازان بدست میاورد. چینایی ها بادرک مصیبت ناشی ازین تجارت ،جنگ مشهور تریاک را آغاز کردند واز جهان تقاضا نمودند تا انها را درمبارزه با این ماده کشنده همکاری نماید،برای این منظور درلاهه کنوانسیونی بنام "کنوانسیون لاهه" منعقد شد که هدف ان جلوگیری ازفروش ومبارزه با مواد مخدر بود.
دران زمان تجارت تریاک تا جاپان توسعه یافت ودر افغانستان از طریق سرحدات شمالشرقی تا بدخشان رسید.
حالا درقاچاق تریاک ومشتقات ان برخی خانواده ها وصاحبان قدرت ،افراد ذینفوذ درارگانهای دولتی وبانکها وموسسات جهنمی استخباراتی چون سی. آی.ای وآی.اس.ای. مصروفیت دارند ،ازهمین سبب درمبارزه برای جلو گیری از کشت،پروسس وانتقال ان به نقاط مختلف جهان قاطعیت وجود ندارد.
درامریکا قاچاق ظاهرآ قانونی بوسیله کارخانجات دوا سازی راکفلر انجام میشود. بخش عمده این مواد درامریکا به همکاری نزدیک شرکتهای سویسی ، فرانسوی وبریتانوی ساخته میشود. ممالکی مانند افغانستان،برما،تایلند، پاکستان،ترکیه ،لبنان،پیرو،اکوادور وبولویا محلات زرع تریاک وکاکوئین اند.
در افغانستان در گذشته ها کشت تریاک وقاچاق ان به پیمانه ای نیود که اوازه ان در سطح جهان بالاگیرد،اما با مستقر شدن گروههای جهادی در پاکستان کشت ،پروسس وقاچاق تریاک رونق گرفت وبا ورود انها به کابل این کار به شغل منفعت آور مبدل شد،با اشغال کشور توسط امریکا تریاک از جمله اقلام منفعت آوریست که مانند قرن نزده که برای خاندان سلطنتی انگلستان ارزش داشت برای امریکا ارزش دارد.
درسال ۱۹۸۹ در حدود چهل تن تریاک در افغانستان تولید میشد ولی در سال ۱۹۹۵ این رقم به سه هزار تن افزایش یافت وحالا افغانستان مقام اول تولید تریاک را در سطح جهان کسب کرده است .
اینکه چرا با حضور نظامی امریکا ،افغانستان به این مقام رسید سابقه ان بدوران ریاست جمهوری ریگن همان مدافع اتشین جهاد میرسد.
تمویل وتجهیز جهاد افغانستان بربودجه امریکا سنگینی میکرد وریگن در مبارزات انتخاباتی اش وعده رفع کسر بودجه را داده بود،از قضای روزگار اتحاد غرب درراه اندازی جنگی بنام جهاد پای رئیس سازمان استخبارات فرانسه(الکساندر دی میراژ) به قصر رسفید میرسد، اودر ملاقات با ریگن میپرسد:"اقای رئیس جمهور! ایا میتوانم بپرسم که با اشیای ضبط شده از طرف موسسات مربوط به مواد مخدره چه میکنید؟" سپس دی میراژ میگوید:"من پیشنهاد میکنم که یک قسمت این مواد را به اردوگاههای شوروی ها به افغانستان بفرستید تا ازین راه نیروی رزمی سر بازان ارتش سرخ را به تحلیل ببرید(عین همان سیاست قرن نزده انگلیس برای چین".من پیشنهاد میکنم که بخش باقیمانده انرا در بازار های جهانی به فروش برسانید تا مصارف جهاد افغانستان را تمویل نمائید...رئیس جمهور گوشی تلفون را برداشته به ویلیم کیسی رئیس (سیا) در تماس شده وازاو خواست تا به پیشنهاد جالب مهمان فرانسوی گوش دهد."
ازهمان زمان به بعد پروسس وترافیک مواد مخدر باعث تقویت بنیاد مالی جهادگردید وسررشته ان از امریکا تا پاکستان ودفاتر سرکردگان جهادی وازان طریق به افغانستان تمدید شد،ایشان به پیروی از سیاست ریگن هر کدام شبکه ی خاص برای امور مواد مخدر ترتیب دادند ویکجا با جرنیل های پاکستانی به این عمل جنایتبار قدسیت بخشیدند.
جرنیلهای پاکستانی رهبران تنظیمهای تحت فرمان شانرا وظیفه دادند تا در "اراضی ازادشده" بعوض حبوبات،خشخاش بکارند" . دستگاهای کوچک پروسس تریاک مربوط به تنظیم های جهادی عمدتآ درچترال متمرکز شده بود.
حاجی قدیر وقوماندان عبدالحق مربوط حزب اسلامی یونس خالص قربانی قاچاق تریاک گردیدند.
آمر نمایندگی ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر باری به حامد کرزی گفته بود تا (۱۳۱ هزار) هکتار زمینیکه خشخاش کشت میشود نابود نگردد ثبات در افغانستان بوجود نمی اید.
برطبق راپور ملل متحددرسال ۲۰۰۷ میلادی ۹۵ فیصد هیروئین جهان از افغانستان حاصل میگردید،طبق این گزارش ۲،۹ملیون نفر درین ساحه مصروفیت دارند وبه تعداد یکصد هزار نفر درکار قاچاق ان مشغول اند.
همه گزارشات ، ولایت هلمند رامرکز اصلی کشت تریاک میدانند جایکه در اول عساکر انگلیس دران مستقر بودند،کار وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز بدست مشاورین انگلیسی سپرده شده بود.
شهزاده انگلیسی زیر نام خدمت عسکری به همین ولایت مصروفیت داشت،رادیوهای جهان افشا کرد که طیارات انگلیس تریاک را ازولایت هلمند بارگیری کرده به لندن انتقال میدهند،دراصل شهزاده انگلیس سازمانده این پروسه بوده تا بررسم قرن نزده عواید خاندان سلطنتی را بالا میبرد.
با تنقیص درقوتهای نظامی خارجی ،عساکر امریکائی درهلمند مستقر شدند، انها مانند برتانوی ها از منفعت بزرگ تریاک بهره میگیرند ویورانیوم ان ولایت را نیز در قبضه داشته دزدانه انرا به امریکا میبرند.
دراواخر جنوری سال ۲۰۰۵ درحدود ۲۰ موءسسه خارجی که درمورد کشت تریاک وجلوگیری ازان مصروفیت داشتند از کاندولیزا رایس وزیر خارجه امریکا طی یادداشتی تقاضا کردند تا بوش سیاستش را در مورد مواد مخدر در افغانستان تغییر دهد درغیر ان ثبات در کشور بوجود نخواهد امد. این تقاضا نشانگر ان بود که پای امریکادر کار تریاک وبهره برداری ازان دخیل است. این مطلب درگزارش تازه تلویزیون دولت المان (ای.آر.دی) پرده برداری شده افشاء گردید که کشور های عضو ناتو زیر فشار امریکاازکشت وتر افیک تریاک محافظت میکنندوملیاردها دالر عاید ایشان میشود واین عامل تداوم جنگ است .
دین محمد راشدی وزیر مبارزه با مواد مخدر درسال ۲۰۱۲ در تلویزیون طلوع گفت سالانه ۷۸ ملیارد دالر امریکا وغرب از عاید تریاک افغانستان عاید دارند.
مطبوعات در همین سال افشا نمود که سی.آی.ای.درعملیاتش در افغانستان ۵۰ بلیون دالربه مصرف رسانده وگفته است تا این مبلغ را از طریق تریاک افغانستان بدست نیاورد به جنگ در افغانستان ادامه میدهد. بعدهاافشا شدکه ۱۷۸ ملیاردالر سالانه از درک تریاک افغانستان وارد بانکهای امریکایی میگردد.
با این همه عواید بزرگ ملیارددالری باز هم به افغنها منت میگذارند که سالانه ۵ ملیارد دالر از پول مالیه دهندگان شان به افغانستان کمک میکنند. استعمار همان استعمار است ولی رنگ وشیوه انرا دگرگونه ساخته اند.
یک روزنامه امریکائی برای پوشاندن سیاست امریکا نوشت:"امریکائیها با کشت مواد مخدر بخاطر انکه باعث خرابی وضع روستائیان میگردد وانها موج ضدیت با امریکارا بر می انگیزند سرو کاری ندارند" بازهم روستا ئیان افعان را وسیله قرارداده وانمود میسازند که انهارا با امور تریاک غرضی نیست.
آغای کرزی درملاقات با ۵ تن از سناتوران امریکا در کابل گفته بود "همه قاچاقبران مواد مخدر را عفو خواهد کرد".
این قاچاقبران کیها بودند؟ مجله نیوزویک مورخ ۲.۱.۲۰۰۶ درمقاله ای بر ملا ساخت که سیزده والی وچهار وزیر کابینه کرزی قاچاقبران مواد مخدر اند" ، مجله ازقول جاوید لودین یک مشاور ارشد آغای کرزی نوشت:"به گفته لودین این قاچاقبران از حمایت امریکا برخورداراند واینها که در جهان بنام قاچاقبران مواد مخدر شهرت دارند متحدین ما در مبارزه با تروریسم میباشند"نیوزویک در ادامه نوشت:" این قاچاقبران کسانی اند که در سقوط طالبان ومبارزه با بقایای ان بهترین ممد امریکا بوده اند :.
هویداست که این بهترین ها برای امریکا همان سران جمعیت اسلامی وقوماندانهای مشهور ان هستند که حالا صاحب امتیاز ترین کسان جامعه از لحاظ پول وسرمایه وامکانات حمایوی امریکا میباشند،نام عطا محمد نور ازجمله قاچاقبران مواد مخدر نزد مراجع المانی ثبت است.
افغانستان از لحاظ کشت ،پروسس وقاچاق تریاک به سه زون تقسیم شده است :
۱-ولایت هلمند،قسمآ قندهاروارزگان زون کشت تریاک.
۲- ولایت ننگرهار زون پروسس تریاک به هیروئین.
۳- ولایات بدخشان،تخار وکندز زون انتقال ان بخارج.
تلویزیون اریانا در ۲۵ جون سال ۲۰۰۸ گزارشی از ولایت ننگرهار به نشر رسانید که نشان میداد حیوانات خانگی معتاد به مواد مخدر شده اند زیرا این حیوانات با نوشیدن اب هایکه از فابرکات هیروئین سازی بیرون میشود معتاد شده اند ،تصویرها نشان میداد که گاو ها وگوسفندان بیهوش ورخوت زده خوابیده اند.
برطبق تحقیقات یک موسسه استراتژیک امریکا ساکنان دو طرف دریای امودرانتقال موادمخدر به روسیه با بدست اوردن ارزان این مواد از افغانستان وفروش ان به قیمت بلند در ماسکو مصروفیت دارند. صد فیصد مواد مخدر در بازارهای روسیه و۷۵ فیصد دربازارهای اروپا از افغانستان می اید.
اینکه شبکه تلویزیون دولتی المان گفته است که کشورهای عضو ناتو زیر فشار امریکا از کشت وترافیک هیروئین حمایت میکنند حرف احمقانه ای بیش نیست. وقتی اروپایی ها خودشانرا ممالک مستقل ودارای حکومتهای باثبات ونیرومند میگویند،از حقوق بشر،ازادی ودمکراسی وغیره نام میبرند چگونه حاضر میشوند بیک عمل غیر قانونی حتی جنایتبار با امریکا همکاری نمایند؟
انچه درکشور مادرطول ۴۰ سال فاجعه افریده است وحالا هم جریان داردسررشته ان از واشنگتن ولندن تا اسلام اباد میرسد . جهادی ها وجانشین انهاطالبان مجریان این همه فجایع در حق کشور ما بوده اند که زیر نام دین واسلام وشریعت مردم را فریفتند وحالا هم می فریبند.
اگر تروریسم است،اگر مواد مخدر است،اگر جنگ است ،اگر اشغال است وگر امضای پیمان اسارتبار امنیتی است ، دست انها با امریکا یکی است.
جهاد به جنگ طالب تبدیل شد وجنگ طالب به جنگ تریاک مبدل گردید.
این امریکاییها اند که جنگ افغانستان را چند بعدی ساخته اند زیر نام جنگ با تروریسم وبنیاد گرایی جنگ تریاک را ادامه میدهند،ولی حیف به اولاد این وطن که تنها در چهار سال حکومت"مصیبت ملی" ۴۵ هزار نظامی افغان جان شانرا از دست دادندوخانواده های به غم نشسته شان قربانی جنگ تریاک میگردند درحالیکه امریکا درهمین مدت ۷۵ کشته به جا گذاشته است .
خون از عسکر افغان،مزرعه وعرقریزی از دهقان افغان حاصل خون وعرق افغانها از بانکهای امریکا
اگراین استعمار نیست چه است واگر افغانستان مستعمره نیست پس چه است؟