F

محمد ولی

F

برای اگاهی نسل جوان کشور

به بهانه ی نشست ماسکو

F

راه پیمائی دراز جهاد از اتاق s.407 سنای امریکا در وشنگتن د.ی سی. تاهوتل اکتیابرسکی قبلآ مربوط کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در ماسکو :

تحول هفت ثورسال ۱۳۵۷ درفضای الوده با گردو غبار جنگ سردبا عکس العمل خشن وخونین امریکا مواجه گردید. به این عکس العمل ازجانب سی.آی.ای. که مجری ان بودرنگ ورخ اسلامی وافغانی داده شد.پلان واستراتژی درواشنگتن از جانب متخصصین امریکایی اماده واجرای عملیات توسط افغانها برهبری ریزرف های کم ازکم ۵۰ ساله امریکا در افغانستان صورت میگرفت 
ونام ان عملیات جهاد علیه کفر وکمونیسم نهاده شد.
سی.ای.ای.دران زمان افغانستان را نقطه ضعف شوروی قرارداده به عملیات وسیع آغاز کرد"کیسی هم درباره قدرت اقتصادی ونظامی شوروی شک نداشت امااماده بود تا با روسها درجایکه ضعیف بودنددرگیر شود وافغانستان یکی ازین جاها بود."
پیشینه این جهاد دراوایل سال ۱۹۷۰ میرسد دران زمان هنری کیسنجر وزیر خارجه یهودی الاصل امریکا درصدد تمرکز فعالیتهای سیاسی ، تبلیغاتی واستخباراتی درامور افغانستان بود.
حسنین هیکل ژورنالست مشهور مصری بعد از سرنگونی شاه ایران به اسنادی دست می یابد که سی.آی.ای.اقدامات برای خنثی سازی فعالیتهای شوروی درممالک شرق میانه افریقا وافغانستان راروی دست گرفته بود.وی می نویسد که یکی ازان اقدامات تشکیل " سفاری کلپ" بود وبرای تطبیق این تصمیم جمعی را متشکل از (کنت الکساندر دی مارین چین) رئیس اطلاعات خارجی استخبارات فرانسه ، شاه ایران رضا شاه پهلوی، شاه حسن دوم پادشاه اردن وکمال الدحام رئیس ثروتمند اطلاعات سعودی تعین کرد. انورالسادات رئیس جمهور اخوانی مصر وشاه حسن پادشاه مراکش ازجمله حامیان این کلوپ بودند. این کلوپ تهدید شوروی علیه جنوب اسیا را بررسی وطرحهایش را به امریکا می سپرد.
باروی کار امدن حکومت چپی درافغانستان امریکا ریزرف هایش را به تحرک دراورد، برژنسکی در ژانویه ۱۹۸۸ گفت" نخستین کمکهای محرمانه سی . آی . ای. به جنگجویان مقاومت افغان درست شش ماه قبل از تجاوز شوروی به افغانستان را مجوز گرفت ".برابر با این هشت ماه قبل از تجاوز شوروی فرمان جهاد به امضای مرحوم صبغته الله مجددی ازپاکستان صادر گردیده بود.
سازامانده واساس گذار جهاد افغانستان یعنی(هوارد هارت) کارمند کار کشته سی.ای.ای.ماه یکبار با اختر عبدالرحمن رئیس ای.اس.ای.پاکستان در را ولپندی ملاقات میکردوهدایات جدید برای پیشبرد جهاد بوی میداد"هوارد هارت افغانهارا جذاب،نظامیگر ،نیمه متمدن وغیر قابل اداره میدانست وتلاش داشت انهارا درگروههای کوچک حد اکثر ۵۰ نفری علیه شوروی بجنگاند" (جنگ اشباح.)
طراحان عملیات علیه حکومت کابل وقوتهای شوروی از مداخله مستقیم امریکا درعملیات مانند جنگ ویتنام خودداری کرده از تجربه عملیات سی.آی.ای. دردهه های ۶۰ و۷۰ قرن بیستم که درلاوس بکار بسته بودند استفاده نمودند زیرادران جنگ علیه کمونیستها گروه های اجیر را گماشته بودند.
تیم های عملیاتی جهاد درقصر سفید تشویش ناکامی عملیات دربرابر شوروی را داشتند تا مبادا با افتضاح ویتنام مبتلا شوند ازین سبب نظر مشهور کیسنجر که میگفت "بگذار انچه شما میخواهید دیگران انجام دهند "را سرمشق کار قراردادند، جنگ را جهاد گفتند وسلاح را بر شانه های افغانها گذاشتند.
برای سازاماندهی وموفقیت بیشتر این جنگ در واشنگتن در اتاق s407 درقسمت سنای ساختمان کنگره درتعطیلات کرسمس ، گروهی از سناتوران حاضرشدند. نمایندگان سی.ای.ای. درین جمله معاون رئیس سی.ای.ای.(فرنک سی کارلوس) ، معاون عملیات (مکمهون) وبعضی افراد شماره یک عملیات مخفی شرکت کردند . دردستور کار اینها برنامه های برای انجام عملیات شبه نظامی مخفی سی. آی. ای. در افغانستان قرارداشت.
"
روز بعد معاون سی.آی.ای.(کارلوس) نتیجه اجلاس را به کاخ سفید تسلیم نمود ورئیس جمهور کارتر دستور مبنی بر شروع عملیات براندازی در افغانستان را صادر کرد"
بعد ازدستور صادرشده، برژنسکی غرض تحقق ان دستور به پاکستان امده با آغا شاهی وزیر خارجه پاکستان ملاقات وبعد به دره خیبر رفته تفنگش را بسوی افغانستان نشانه گرفت وبه مجاهدین گفت"جهاد کنید خدا با شماست" .
ان جنگ تاکنون ادامه دارد اما رسیدن مجاهدین به کابل باعث شد تاانها روی منافع بدست اورده به جنگ درون تنظیمی بپردازند،مردم را وهمدیگر خودرا بکشندووطن را به ماتمسرای ویران شده مبدل سازند.
به اثر تغیر در وضع سیاسی-نظامی جهان مجاهدین وطالبان که دعای برژنسکی درامر حمایت خدا ازانها نقشش رااز دست داده بسوی سرزمین شوراهای سابق روی اوردند وبعد از ۴۰ سال راه پیمایی دراز در شهر ماسکو دم گرفتند تا اگر بتوانند به جنگی که به تصمیم سی.آی.ای. آغاز کرده بودند درسایه حمایت روسیه نقطه پایان بگذارند. والله اعلم بالصواب.

چرا در ماسکو ؟

تماس مراجع شوروی قبلی وفدراتیف موجود روسیه با برخی شاخه های جنگی چون جمعیت وشورای نظار ،سابقه به طول جهاد داردزیرا ماسکو همیشه از سرحدات اسیب پذیر جنوبی امپراطوری وقتش درتشویش بوده تلاش میورزید گروههایی از مجاهدین را بادادن پول ووعده رساندن به قدرت باخود داشته درروزهای مبادا ازانها کار گیرد،با طالبان نیز چنین معامله ای را پیش گرفتند وتا جایی موفق هم شدند ، امابرخورد ماسکو با گروههای جنگی وامتیاز طلب نسبت به امریکا در تفاوت قراردارد.
امریکادرمذاکرات بنام صلح ازدید گاه تنگ انحصار گرانهدروجود دپلمات های کار کشته خودش وجانب طالبان ساحه وسیعتر را قبول ندارند زیرا وسعت جوانب مذاکره کننده را با خطر ازدست دادن کنترول به انها مواجه میبیند،درحالیکه ماسکو به یک طیف وسیع مذاکره کنندگان تکیه کرده است وانها شامل اند بر :
۱-طالبان
۲- جهادگران ومقاومت گران.
۳- یکی دوتن سویتیست های سابق.
۴- اشخاص وابسته به حلقات استخباراتی امریکا وپاکستان.
۵- روحانی نماهای وابسته به انگلیس وامریکا.
۶- منفعت جویان وفرصت طلبان جهادی شامل قاچاقبران وجنایت کاران مشهور.
۷- یگان سجاده نشین خانقاهها که تحت حمایت شدید انگلیس ،پاکستان، ارتجاع عرب ووهابیون قراردارند.
شرکت کنندگان ماسکو در سطح از همدیگر ستایش وتمجید کردند در حالیکه درعمق برخی انها نیت نیک ندارند وصرفآ خواهان صلح پاکستانی وسپردن کشور به پاکستان اند ازهمین سبب در نظر ندارند مشکل صلح دایمی در افغانستان رابر بنیاد تفاهم جمعی درمحور دولت پیش ببرند .
اگراحزاب ،شخصیتها وگروهها در مذاکرات شرکت میکنند به معنی استقرار صلح بوده نمیتواند زیرا نیروهای دفاعی بربنیاد قانون اساسی تامین کننده امنیت واستقرار صلح درکشور اند نه احزاب سیاسی.
متاسفانه احزاب سیاسی بنابر فقر دانش سیاسی ویا بربنیاد لجاجت ناشی از خودخواهی موقف شان را در نظام سیاسی کشور بدرستی درک نکرده اند.
حزب نیروی سیاسی متشکل از افراد هم فکر است که برای رسیدن به قدرت مبارزه میکند تاوقتیکه به قدر ت نرسیده ودولت را در اختیار ندارند صاحب صلاحیت اجراییوی نمیباشند، احزاب ملی ودارای حسن نیت برای کشور میتوانند نقش مثبت غرض هموار سازی راه رسیدن به صلح با دولت همکاری کنند نه چون عطا محمد نور که قانون اساسی،دولت وسیستم را در مجموع نابخردانه ردکرده حکومت موقت بخواهد.
حزبیکه بر موازین قانون اساسی حرمت نگذارد وعمل نکند باید منحل گردد اما درشرایط زور سالاری ووجود حاکمیت ضعیف اقدامات قانونی نه ممکن ونه در حیطه توان دولت است.
نقص چنین حالت دران است که احزاب وشخصیتهای مغرض مطابق مفاد خود وارتباطات بیرونی شان حل وفصل اموررا میخواهند که ما این مشکل را در وجود تنظیمهای جهادی داریم ازهمین سبب دست پاکستان در امور کشوری طویل ودر مذاکرات بالا تر دیده میشود.