کابل   -  افغانستان

۱۲ / حوت / ۱۳۹۷

F

تفصیل تصامیم اجلاس

کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن

بتاریخ دهم حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با اول مارچ ۲۰۱۹ میلادی اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر یافت .                                                                                       

شاملین اجلاس روی مطالب شامل آجندا و از آنجمله : ۱ – چګونګی اوضاع جاری کشور ۲ – تدابیر برای برګذاری نشست خبری کمیته سراسری تفاهم  به منظور ارزیابی تلاشها برای دستیابی به صلح ۳ – بحث روی طرح پیشنهادی محترم فقیرمحمد ودان مسئول کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور برای تسریع روند ایجاد شوراهای واحد حزب ، تکمیل پروسه تفاهم و ګذار به مرحله بعدی حضور قانونی حزب در صحنه سیاسی کشور را به بحث ګرفته و تبادل نظر نمودند که در پیوند به هر یک از مطالب فوق الذکر تصامیم جداګانه به شرح ‌ذیل اتخاذ ګردید.           

اشتراک کننده ګان اجلاس در رابطه به مطلب شماره یک آجندا که به ارزیابی چګونګی اوضاع جاری در کشور اختصاص داده شده بود عمدتأ روی تشدید تلاشها برای دستیابی به صلح در سطح کشور ، منطقه و فرا منطقه به شمول مذاکرات دور پنجم نماینده ګان ایالات متحده امریکا و ګروه طالبان که فعلأ در قطر جریان دارد تبادل نظر صورت ګرفت و چنین نتیجه ګیری بعمل آمد که کمیته سراسری تفاهم در نشستها و ارزیابیهای قبلی خویش برخی از کشورهای دخیل در قضایای افغانستان را با موضعګیریهای آنان معرفی داشته است که عل العجاله ضرورت به تکرار ان نخواهد بود ، درینجا ضروری به نظر میرسد تا تذکر کوتاهی در رابطه به چګونګی مذاکرات دور پنجم بین نماینده ګان ایالات متحده امریکا و ګروه طالبان که از تاریخ ۲۵ ماه فبروری اغاز و تا هنوز ادامه دارد داشته باشیم.                                                                                              

پنجمین دور ګفتګوهای  دو طرف در باره صلح افغانستان که تا هنوز جزئیات آن رسانه ای نشده است نګرانیهای کته ګوریهای مختلف مردم افغانستان را  بابت معامله های پشت پرده افزایش داده است ، به ګزارش برخی از رسانه ها  نشست دور پنجم روز سه شنبه در دوهه پا یتخت قطر در حالی آغاز شد که هر دو طرف به نتائج مذاکرات امید وار بودند.  در پایان روز منابع نزدیک به طالبان به رسانه های خارجی اظهار داشتند که در باره خروج نظامیان امریکائی  از افغانستان پیشرفتهای خوبی صورت ګرفته و هر دو طرف به نتیجه نزدیک شده اند اما برخی از مقامات دولتی وتحلیلګران سیاسی کشور نګران  نوع این توافقات هستند که در غیاب دولت و مردم افغانستان صورت میګیرد و کمیته سراسری تفاهم طبق ګذشته عقیده دارد که دستیابی به صلح پایدار در کشوار زمانی ممکن و عملی خواهد بود که کلیه طرفها و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان همه باهم بطور صادقانه و بدون مستثنی قرار دادن کدام طرف تلاشهای خود را برای صلح و ثبات در افغانستان که در حقیقت صلح و ثبات در منطقه و جهان نیزمیباشد هم آهنګ سازند وزمینه کفتګو های بین الافغان به رهبری و مالکیت افغانها فراهم ګردد که البته تلاشها برای به وجود آمدن اجماع ملی ، منطقوی و بین المللی نیز از اولیتهای دستیابی به صلح ارزیابی میګردد که قرار معلوم اجماع بین المللی در حال تشکل بوده و اجماع ملی نیز با تدویر قریب الوقوع لویه جرګه مشورتی که خطوط اساسی دستیابی به صلح را نیز مشخص خواهند ساخت تکمیل میګردد . اجماع منطقوی که نقش اساسی و تعین کننده دارد تا هنوز نه تنها به وجود نه آمده است بلکه با اشکالاتی جدی نیز روبرو میباشد که تفصیل وارزیابیهای بیشتر مو ضوع با روشن ساختن دورنمای صلح و موضعګیریهای برخی از کشورهای دخیل در قضیه بعد از اعلان نتائج مذاکرات جاری بین نماینده ګان ایالات متحده امریکا و ګروه طالبان بطور جداګانه تحت عنوان ( دیدګاه های کمیته سراسری تفاهم ) از طریق رسانه های اجتماعی انعکاس خواهد یافت.                                                                

اشتراک کننده ګان اجلاس در رابطه به مطلب دومی آجندا که تدابیر غرض تدویر نشست خبری کمیته سراسری را در بر داشت ، بعد از تبادل نظرفیصله بعمل آوردند  تا تدابیر برای نشست تجویز شده که عمدتأ ارزیابی  اوضاع سیاسی و نظامی کشور منجمله تلاشها برای دستیابی به صلح و تحولات در منطقه و فرا منطقه دران در نظر ګرفته شده است میتواند  با اندک تأخیر بعد از روشن شدن ابعاد قضایا اتخاذ و عملی ګردد .               

اشتراک کننده ګان اجلاس در پیوند به مطلب سومی آجندا که طرح پیشنهادی محترم رفیق فقیرمحمد ودان مسئول کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج کشور را شامل میګردید به بحث ګرفته و در حالیکه ازاقدام و ابتکار محترم فقیرمحمد ودان اظهار سپاس ګردید خاطر نشان ساختند که مطالب پیشنهادی در حقیقت تقویت کننده تصامیم و اقدامات قبلی کمیته سراسری تفاهم میباشد که در جلسات ګذشته جندین بار روی آن تاکید شده است، با آنهم  کمیته سراسری ابراز امیدواری میکند تا طرح پیشنهادی انګیزه جدید برای تحرک بیشتر اعضای حزب برای اجرای وظایف تاخیر ناپذیر ، تکمیل هرچه زودتر پروسه تفاهم و ګذار به مرحله بعدی حضور قانونی حزب ګردد .                                                    

کمیته سراسری تفاهم با استفاده از فرصت یکبار دیګر به کلیه ساختارها و اعضای حزب شامل پروسه تفاهم مراجعه واز ایشان صمیمانه میطلبد تا با در نظرداشت مسئولیت در برابر وطن و مردم وتعهدی که به حزب سپرده است ، تحقق کامل توافقات مشترک را که هم آهنګی فعالیت آعضای حزب از ادرس واحد و تأمین حضور قانونی حزب وطن در صحنه سیاسی کشور را ضمانت میکند یقینی سازند و نګذارند تا آخرین فرصتها را نیز با مراجعه به تجارب ناکام ګذشته و چسپیدن به نام حزب بدون کوچکترین فعالیت محسوس و موثر سیاسی از دست بدهیم ، و یاهم عوض تلاش برای حضور قانونی و نیرومند حرب وطن ، اګاهانه و یا نا خود اګاه از نام و ادرس حزب وطن وارد معامله های ننګین با این و آن نهاد مجهول ګردیم و مسئولیت خطیر لغزش و خطاهای نا بخشودنی سیاسی را  نیز متقبل شویم                                                                                        

اجلاس کار خود را با دوعائیه خیر و تأمین صلح پایدار در کشور در فضای همبستګی به پایان رسانید .

و من ا لله توفیق

یادداشت :

ارزیابی تحلیلی کمیته سراسری تفاهم از چګونګی تلاشها برای دستیابی به صلح  به زودی و بعد از روشن شدن نتائج  مذاکرات جاری بین نماینده ګان ایالات متحده امریکا و ګروه طالبان تحت عنوان ( دید ګاه های کمیته سراسری تفاهم ) از طریق رسانه های اجتماعی انعکاس خواهد یافت ، علاقمندان مطلع باشند.