F

کابل – افغانستان

۱۸ /حوت/ ۱۳۹۷

F

تصامیم وتذکرات ضروری اجلاس فوق العاده

F

کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن

F

بتاریخ ۱۷ حوت ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با ۸ مارچ ۲۰۱۹ میلادی اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد در شهر کابل تدویر یافت.

اشتراک کننده گان اجلاس روی مسائل شامل آجندا منجمله : ۱ – چگونگی اوضاع جاری کشور ۲ –  ارزیابی کار مسئولین شوراهای ناحیوی شهر کابل ۳ – طرح تدابیر برای تسریع روند : الف - ایجاد شوراهای واحد حزب در داخل و خارج از کشور  ب - تکمیل پروسه تفاهم و ج - گذار به مرحله بعدی حضور قا نونی حزب در صحنه سیاسی کشور مطابق مکانیزم توافق شده با نظرداشت طرحهای پیشنهادی رفیق محترم فقیرمحمد ودان و هیئت رهبری سازمان جوانان مبارز وطن بحث و تبادل نظر نموده و به ارتباط هر یک از مطالب فوق الذکر تصا میمی به شرح ذ ‌یل اتخاذ نمودند .                                 

شاملین اجلاس در رابطه به بند اول آجندا که اوضاع جاری کشور را شامل میگردید باز هم روی چگونگی مذاکرات جاری بین نما ینده گان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان   برای دستیابی به صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نتیجه گیری بعمل آمد که : باوجودیکه نتائج مذاکرات تا هنوز هم رسانه ای نشده است اما از قرائن ، گمانه زنیها و برخی اظهارات مقامات امریکایی ونیز منابع نزدیک به طالبان ، چنین استنباط میگردد که مذاکرات به جدی ترین مرحله خود رسیده است ، تا هنوز هر دوطرف چند مر اتبه مذاکرات را متوقف ساخته و دوباره از سر گرفته شده است ، و هم چنان گفته میشود که روی جدول زمانی خروج نیروها و شرائط طالبان تاهنوز توافق حاصل نشده است وانتظار می رود که مذاکرات برای چند روز دیگر نیز ادامه یابد و این در حالیست که گفته میشود نماینده امریکا در برابر شرائط طالبان روی ایجاد آتش بس و گفتگوی مستقیم دولت افغانستان و طالبان چانه زنی میکند.                                                                                    

همچنان متذکر باید شد که مشاور امنیت ملی امریکا به شبکه خبری سی این این گفته است که بالای گروه طالبان اعتماد ندارد و مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا نیز گفته است که طالبان یک گروه تروریستی است و امریکا تلاش دارد تا برای حل بحران افغانستان یک راه حل مسالمت آمیز دریافت نماید . از طرف دیگر پنس ستولنبرگ  سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که ناتو و متحدانش در افغانستان فضایی را برای صلح  ایجاد کرده است وطالبان نمیتوانند از طریق جنگ پیروز شوند و میباید به روند گفتگوهای صلح با دولت افغانستان تمرکز کنند . آخیرأ زلمی خلیل زا د نماینده خاص امریکا بر ای صلح افغانستان در صفحه تویتری اش متذکر شده است که مذاکرات با درنظرداشت منافع طرفهای درگیر در قضایای افغانستان جریان داشته و از حمایت کشورهای منطقه نیز برخوردار میباشد .                                                                                              

کمیته سراسری باور دارد تا زمانیکه نتائج مذاکرات بطور رسمی اعلان نگردیده باشد هر نوع قضاوت وارزیابی ها در مورد قبل از وقت بوده و نمیتوان روی آن حساب کرد و اما آنچه که واضح و ضروری است همانا حتمی بودن گفتگوهای بین الافغانی و آغاز مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و نماینده گان گروه طالبان میباشد که بدون پذیرفتن این اصل دستیابی به صلح پایدار، آبرومند و قابل قبول برای همه امکان پذیر نخواهد بود. و از جانبی این رانیز متذکر باید شد که هیچکس و هیچ کشور دیگر نمیتواند در غیاب و به نماینده گی از مردم افغانستان تصمیم بگیرد .                                                               

شاملین اجلاس به ارتباط بند دوم آجندا که به ارزیابی نتائج کار مسئولین شوراهای ناحیوی شهر کابل و چگونگی تحقق تصامیم قبلی اختصاص داده شده بود فیصله بعمل آمد تا در زمینه در آجلاس آینده کمیته سراسری که مسئولین شوراها نیز دران اشتراک داشته باشند تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردد .                                        

اشتراک کننده گان جلسه در پیوند به مطلب سومی آجندا که از اهمیت خاص برخوردار بوده و میتوان گفت که ارزیابی و برخورد منطقی و ضروری به ان میتواند سرنوشت توافقات مشترک و در تحلیل نهائی رسیدن به مجمع عمومی و دستیابی به حضور قانونی حزب در صحنه سیاسی کشور را نیز روشن و یقینی سازد و بنابر همین اهمیت روی هریک ازمطالب که در طرحهای پیشنهادی مسئول کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور وهیئت رهبری سازمان جوانان مبارز وطن کنجانیده شده است با دقت بیشتر بحث و تبادل نظرنموده تصامیم آتی را اتخاذ نمودند :                              

الف : طرح پیشنهادی محترم رفیق فقیرمحمد ودان با آنکه در  اجلاس قبلی به بحث  گرفته شده و تصامیم لازم نیز اتخاذ و از طریق رسانه ها انعکاس یافته است اما بنابر اهیت موضوع که تحقق توافقات مشترک و هم آهنگی فعالیتهای اعضای حزب از ادرس واحد ، تکمیل پروسه تفاهم و انسجام در داخل و خارج از کشور و گذار به مرحله بعدی را در مدت زمان کوتاه یقینی خواهد ساخت ،بهتر خواهد بود تا مطالب پیشنهادی در چوکات پلان تدابیری که موعد و مسئولین اجرا نیز در داخل و خارج کشور دران مشخص شده باشد جابجا و از تحقق بلا قید و شرط آن در جلسات کمیته سراسری اطمنان حاصل گردد .       

ب : طرح پیشنهادی هیئت رهبری سازمان جوانان مبارز که از لحاظ محتوا در برخی موارد با طرح پیشنهادی رفیق محترم ودان همسوئی دارد اما با تفاوت اینکه درین طرح با ارایه فاکتها از کارکردها و تلاش تعدادی از اشخاص شامل پروسه تفاهم با تذکر اسمای ایشان که اگاهانه  مانع تحقق توافقات مشترک واقدامات کمیته سراسری تفاهم میگردند و میخواهد تا از نام و ادرس حزب وطن و تشکیلات خیالی استفاده افزاری نمایند اشاره شده و پیشنهاد گردیده است تا با استفاده از امکانات و ریزرفهای موجود تکمیل هرچه سریعتر مراحل رسیدن به مجمع عمومی و حضور حزب وطن به حیث نیروی تاثیر گذار در کشور با طرح و عملی ساختن پلان مشخص یقینی گردد ، تعلل و تاخیر بیشتر به نفع آنانی خواهد بود که بطور اگاهانه تلاش میورزند مانع حضور قانونی حزب گردند . اشتراک کننده گان اجلاس در کل طرح پیشنهادی را سازنده توصیف کرد ووظیفه سپردند تا موضوع در اجلاس آینده نیز غرض غور بیشتر و اتخاذ تدابیر مشخص شامل آجندا گردد .             

ج – به منظور تحقق طرحهای پیشنهادی و تأمین حضور قانونی و نیرومند حزب درعمل ضروری میباشد تا فعالیتها و اقدامات کمیته سراسری و کمیته مشترک تفاهم در خارج از کشور بیشتر از پیش هم آهنگ گردد که برای برآورده شدن این مطلوبه لازمی است تا:

۱ – کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج از کشور ( رفیق ودان ) از نشستهای آن کمیته و آخرین اجرآتیکه به خاطر تحقق توافقات مشترک صورت گرفته  به شمول  مطالبه های کمیته سراسری تفاهم منجمله اطمنان ازتصمیم آنعده از رفقا که همکاری شان قبلأ تقاضا شده بود اطمنان دهند . متذکر باید شد که گزارشهای اجلاس اولی و نشست گروپ ادغام و ایجاد شوراهای واحد حزبی قبلأ مواصلت ورزیده است که از آن یکبار دیگرنیز سپاس گذاری میشود .                                                                        

۲ – به منظور هم آهنگی و موثریت هرچه بیشتر کار هر دو کمیته ایجاب میکند تا در آینده نزدیک نشست پالتاکی به اشتراک رفقای شامل کمیته ها که قبلأ نیز تجویز گردیده بود تدویر گردد ،به همین منظوراز محترم رفیق فقیرمحمد ودان تقاضا بعمل می آید تا در تفاهم با سایر رفقا ا ز امکان تحقق این مطالبه نیز به کمیته سراسری اطمنان دهند .               

پایان کار اجلاس با دوعائیه و امیدواری برای تأمین صلح پایدار در کشور اعلام گردید .

و من الله توفیق