F

F

کابل – افغانستان

۲۶/حوت/۱۳۹۷

F

تفصیل تصامیم اجلاس وسیع و تاکید بر برخی مطالب توافقات مشترک

کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن

F

بتاریخ ۲۴ حوت ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ میلادی اجلاس کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن در حالیکه تعدادی از مسئولین شوراهای حزبی شهر کابل نیز دران اشتراک ورزیده بودند  تحت ریاست محترم انجینر نظرمحمد تدویر گردید .                                                   

اشتراک کننده گان اجلاس مقدم بر همه از استقبال گرم و بی شائبه اعضا و هواداران حزب در داخل وخارج ازکشور که از تصامیم اجلاس قبلی کمیته سراسری بعمل آورده است از صمیم قلب اظهار سپاس و امتنان نموده اطمنان میدهند که به یاری و حمایت شما همرزمان ، آنچه که کمیته سراسری در توان دارد در راه تحقق موافقات مشترک و باالوسیله تأمین حضور نیرومند و قانونی حزب واحد وطن دریغ نخواهد ورزید . به تعقیب روی مسائل شامل آجندا و ازآنجمله : ۱ – چگونگی تحقق تصامیم اجلاس قبلی منجمله طرح پلان تدابیری غرض تسریع و تکمیل پروسه تفاهم و گذاربه مرحله بعدی تأمین حضور قانونی حزب در صحنه سیاسی کشور ۲ – استماع و ارزیابی گزارش مسئولین حزبی    نواحی شهر کابل در رابطه به تکمیل اماده گیها برای تحکیم و توسعه فعالیت شوراهای واحد حزب          ۳-  اتخاذ تدابیر ضروری برای رعایت کامل و بلا انحراف مکانیزم توافق شده الی رسیدن به مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن و ۴ – مسائل متفرقه ، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و راجع به هر کدام از مطالب فوق الذکر تصامیم جداگانه به شرح ذیل اتخاذ نمودند .                                                

شاملی اجلاس در رابطه به مطلب شماره ۱  آجندا که چگونگی تحقق تصامیم اجلاس قبلی و طرح پلان تدابیری  را شامل میگردید ، بعد از ارزیابیهای همه جانبه و با درنظرداشت انتظاراتیکه اعضا و هواداران حزب دارند کمسیونی را که در ترکیب آن اعضای کمیته سراسری شامل میباشند تحت ریاست محترم پوهاند دوکتور حفیظ الدین صافی موظف ساخت تا طی یک هفته پلان تدابیری مشخص که دران وظایف مرحله تفاهم به تفکیک نوع اجرأت ، موعد و مسئولین اجرا مشخص  گردیده باشند ترتیب و بعد از تصویب  کمیته سراسری به منصه اجرا گذاشته شود .                                                  

اجلاس به ارتباط مطلب دومی آجندا که به استماع و ارزیابی گزارش مسئولین نواحی حزبی شهر کابل اختصاص داشت ، روی اماده گیها برای ایجاد شوراهای جدید ، تحکیم و توسعه فعالیت شوراهای ایجاد شده قبلی به تفصیل صحبت نموده ودر نتیجه توافق بعمل آمد تا محترم پوهاند دوکتور حفیظ الدین صافی مسئول گروپ کاری شعبه تشکیلات کمیته سراسری به اشتراک و همکاری محتر م الله نظر اختر مسئول موقت شورای حزبی شهر کابل و سائر مسئولین موقت نواحی حزبی ا قدامات ضروری  در سطح شهرکبل را  مشخص ساخته و شامل پلان تدابیری ای سازند که برای تحقق تصامیم مطلب اولی آجندا سفارش گردیده است .                                                                                                 

اشتراک کننده گان اجلاس در پیوند به مطلب سومی آجندا که به رعایت کامل و بلا انحراف مکانیزم واحد سیاسی وتشکیلاتی توافق شده تاکید گردیده است ، درین رابطه بعد از غور همه جانبه لازمی پنداشتند تا غرض معلومات و اگاهی بیشتر اعضا و هواخواهان حزب  ، به برخی مطالب توافقات مشترک که با موضوع مورد  بحث ارتباط دارد به شرح ذیل یاد آوری گردد :                                

نخست ازهمه ضروری به نظر میرسد تا به استناد توافقات مشترک مطالب چند راجع به کمیته سراسری (مشترک) تفاهم اعضای حزب وطن با اعضا و هواخواهان حزب به شرح ذیل شریک ساخته شود:

در پاراگراف دوم اعلامیه کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن چنین تذکر بعمل آمده است :         

( کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن که به منظور انسجام اعضای حزب و تکمیل مراحل بعدی پروسه حضور قانونی حزب وطن در یک مکانیزم واحد سیاسی و تشکیلاتی از ترکیب احزاب ، سازمانها ، حلقات  ، محافل و اعضای غیر متشکل به وجود آمده است الی تدویر جلسه وسیع کادرها و فعالین حزب که بعد از ادغام تشکیلاتی و ایجاد شوراهای واحد حزب در مرکز وولایات سازماندهی میشود ، بحیث ادرس واحد و مشترک محسوب گردیده که تصامیم و فیصله های آن از طرف کلیه اعضای حزب شامل پروسه قابل اعتبار دانسته شده و آنرا رعایت مینمایند ) .                            

در پاراگراف اول طرزالعمل توافق شده کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن چنین میخوانیم :     

( کمیته مشترک تفاهم اعضای حزب وطن بمثابه ارگان مشترک هم آهنگ کننده و سمت دهنده تمامی اقدامات و فعالیتهای اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن در یک پروسه واحد سیاسی و تشکیلاتی بوده که از ترکیب نماینده گان با صلاحیت ساختارها ، حلقات ، محافل و شخصیتهای منفرد که به حضور قانونی حزب از طریق تدویر مجمع عمومی فوق العاده حزب متعهد و باورمند میباشند باساس توافقات کامل قبلی به وجود آمده است ) .                                                                     

و همچنان در پاراگراف دوم طرزالعمل توافق شده چنین آمده است :                                        

( کمیته مشترک بحیث ارگان موقتی هم آهنگ کننده و سمت دهنده فعالیتهای اعضای حزب شامل پروسه در داخل و خارج کشور بوده و وظیفه اساسی آن ادغام اعضای حزب در شوراهای واحد و تدویرجلسه وسیع فعالین و کادرهای حزبی میباشد که با تدویرجلسه وسیع وظایف کمیته مشترک به انجام رسیده و جای خود را به ارگانی واگذار مینماید که توسط جلسه مذکورانتخاب ،تعریف و توظیف میگردد ) .    

درپاراگراف چهارم پیام تاریخی ۱۲ دلو ۱۳۹۶خورشیدی کمیته مشترک تفاهم تذکررفته است که  :

( کمیته مشترک به این باور است که نخستین و مبرمترین وظیفه تأخیر ناپذیرکه همین اکنون در برابر ما مطرح است همانا گذار سریع ، شفاف ، دموکراتیک و همه شمول به ایجاد شوراهای واحد حزب وطن در مرکز ، ولایات و خارج از کشور و نیز اماده گی همه جانبه برای تدویر جلسه وسیع و با صلاحیت کادرها و فعالین حزبی میباشد که بعد از ادغام تشکیلاتی و ایجاد شوراهای واحد حزبی در شهر کابل در نظر گرفته شده که به یقین اجلاس مذکور چگونگی تدویر مجمع عمومی فوق العاده آینده و اقدامات ماقبل آن منجمله توظیف کمسیون عالی تدویر و تدارک را مشخص خواهد ساخت) .         

بنابر تذکرات فوق میتوان تصریح کرد که با ایجاد شوراهای واحد حزبی در مرکز ، ولایات و خارج از کشور در گام نخست موجودیت ساختارهای شامل پروسه تفاهم په پایان میرسد و به تعقیب با تکمیل اماده گیها و تدویر جلسه وسیع کادرها و فعالین حزب و ظایف کمیته سراسری تفاهم نیز به انجام میرسد و جای خود را به ارگانی واگذار میشود که از طرف اجلاس مذکور انتخاب ، تعریف و توظیف میگردد.  متذکر باید شد که تعین تعداد و ترکیب اعضای اشتراک کننده در مرکز ، ولایات و خارج از  کشورو                                                                 سایر امادهگیها به شمول تعین تاریخ تدویر اجلاس و دعوت نماینده گان جز مکلفیتهای کمیته سراسری تفاهم میباشد .                                                                                                       

طرح وظایف و صلاحیتهای پیشنهادی برای اجلاس وسیع کادرها و فعالین حزب که در توافقات مشترک و مکانیزم واحد بآن اشاره شده است قرار ذیل میباشد .                                                          

۱ – توظیف کمسیون عالی تدویر و تدارک مجمع عمومی فوق العاده حزب وطن .                        

کمسیون عالی تدویر وتدارک از ترکیب اعضای مجرب و مسلکی برگزیده میشود که صرف و صرف روی مسائلی تمرکز خواهد کرد که مختص به مجمع عمومی فوق العاده حزب میباشد از قبیل :        

– تهیه طرح پیشنهادی اسناد ( اصول مرامی و ساختاری حزب ) به شمول گزارش اساسی مجمع عمومی فوق العاده حزب .

– تعین تعداد و ترکیب نماینده گان اشتراک کننده در مجمع عمومی به تفکیک ولایات و خارج کشور .

– تعین تاریخ و محل تدویر مجمع عمومی حزب                                                        

صدور اعتبار نامه ها برای اشتراک کننده گان مجمع عمومی حزب                          

– تعین اندازه تخمینی مصارف مالی و دریافت منابع و مدارک آن                                      

تدابیر برای سایر موارد ضروری  دیگر

۲ -  انتخاب ، تعریف و توظیف ارگانیکه الی تدویر مجمع عمومی فوق العاده ، تشکیلات واحد را سمتدهی و مدیریت نماید.

درین رابطه ضروری به نظر میرسد تا تصریح گردد که ارگانیکه در نتیجه تصمیم اجلاس وسیع کادرها و فعالین حزب به وجود می آید ارگان موقت و انتقالی بوده که الی تدویر مجمع عمومی فوق العاده  سمتدهی وهم آهنگی تشکیلات واحد را به عهده خواهد داشت .                                     

۳ – پذیرش عضویت دسته جمعی .                                                                                         

درین رابطه باید گفت که آنعده از سازمانها ، ساختارها و گروه های سیاسی و اجتماعی داوطلب عضویت د سته جمعی شامل این کته گوری میگردند که موجودیت و فعالیت سیاسی شان اشکار بوده و با اصول و سیاستهای حزب وطن نزدیکی داشته ونیز قبل از تدویر اجلاس وسیع فعالین ، کمیته سراسری تفاهم با درنظرداشت اصول بنیادی حزب آنرا واجد شرائط عضویت در حزب تشخیص کرده باشند ، باساس پروتوکول جداگانه وبعد از تصویب اجلاس  وسیع به عضویت حزب پذیرفته شده و در تشکیلات حزبی مدغم میگردد . علاوه باید کرد که پذیرش انفرادی به عضویت در حزب از صلا حیتهای سازمانهای اولیه حزبی میباشد.  مطلب مهم و اساسی ایکه باید بآن توجه شود او اینکه تغیر در طرح پیشنهادی و تصمیم نهائی در زمینه از صلاحیتهای اجلاس وسییع میباشد .                                   

به عنوان حرف آخر ! کمیته سراسری تفاهم به تعقیب مراجعات مکرر کتبی و شفاهی قبلی یکبار دیگر نیزبه انعده از اعضای حزب که بنابر دلایلی به ادرسهای قبلی قبل از توافقات و تکرار تجارب ناکام گذشته  بازگشت نموده تکروی و نه گفتن را بر اقدامات مشترک توافق شده ترجیح داده است مراجعه و ازایشان صمیمانه میطلبد تا به خاطر مسئولیتهای مشترک وطنی و حزبی نگذاریم تا بیشتر ازین ، تلاشها برای تأمین حضور قانونی و نیرومند حزب در صحنه سیاسی کشور دستخوش برخورهای سلیقوی ما گردد . بهتر خواهد بود تا منبعد عوض ادعاها و گفتار ، اعضا و هواخواهان حزب برویت کارکردها و عمل ما قضاوت کنند .                                                                                  

در خاتمه باید گفت که کمیته سراسری تفاهم اعضای حزب وطن که وظایف و صلاحیتهای آن توسط توافقات مشترک از قبل مشخص شده است مصمم میباشد تا با استفاده از امکانات و ریزرف های موجود کادری که در کل در داخل وخارج ازکشور از کلیه ساختارها ، نهاد ها و جمع کثیری از اعضای منفرد در پروسه تفاهم شرکت دارند  وظایف تعین شده مرحله تفاهم را به شمول تدویر اجلاس وسیع کادرها و فعالین حزب  به همکاری و حمایت شما همرزمان عزیز الی آخر ربع اول سال ۱۳۹۸ خورشیدی به انجام برساند.                                                                                                                  

و من الله توفیق