F

مواضع ما

F
شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن

F
درین اواخر حجم بزرگ تبلیغات پیرامون مذاکرات صلح دوحه متمرکز گردیده است . این تبلیغات بیش از آنکه توضیح کننده باشد اغوا گر و فریبنده است و عدم افشای توافقات پشت پرده که در آن هم مردم و هم نظام موجود دور زده شده است عدم اعتماد گسترده را در بین جامعه افغانی بوجود آورده و از قرینه ها بر می آید که این مذاکرات که به آن عنوان مذاکرات صلح داده شده نه تنها به صلح نمی انجامد بلکه توسعه هرچه بیشتر جنگ را هدف قرار داده است که پیوسته به گذشته استفاده ابزاری از بنیاد گرایی مشخصه بارز آنرا تشکیل میدهد . اظهارات توآم با اعتماد عمران خان صدراعظم پاکستان در مورد اینکه به زودی یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد بیان روشن همکاری متقابل آی اس آی با امریکا در پروژه پمپیو ـــــ خلیلزاد جهت تاسیس حکومت موقت در افغانستان است.
اتخاذ تصمیم جهت طی دوباره راه طی شده ( حکومت موقت و عبوری و ............)از عزایم خطرناک برای استیلای کامل افراطیت بنیادرا بر حاکمیت دولتی پارچه شده و تبدیل آن به تخته خیز خبر میدهد این یک عقبگرد برنامه ریزی شده است که هدف تقویت مواضع پروژه داران فرامرزی و باز دارنده ی رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان را دنبال مینماید
حزب وطن در حالیکه هیچ کاندیدی برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ندارد ٬ با هیچ کاندید موجود تشکیل ائیتلاف نداده و با هیچ یکی از آنها مواضع کاملا مشترک ندارد ٬ از تدویر انتخابات برای ریاست جمهوری کشور پشتبانی نموده ٬ در پروسه انتخابات اشتراک و در صورت ضرورت به اعضای خویش توصیه خواهد نمود تا بر اساس مقایسه اهداف و برنامه های تکت های انتخاباتی رای خود را مورد استفاده قرار دهند .