F

 F

مواضع ما
سال ۱۳۹۸ ، سال صلح یا سال معامله

شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن

F
مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده امریکا و طالبان با پشتوانه نیرومند تبلیغات که مشخصه آنرا ایجاد فضای کاذب خوشبینی و بزرگنمایی طالبان تشکیل میدهد چنان وضیعتی را بوجود آورده است که عده یی صلح را در دو قدمی خود میبینند ٬ سال ۱۳۹۸ را سال صلح میپندارندو هر گونه شک و تبصره وبحث روی شرایط و مرزها را معادل با جنگ طلبی میدانند ٬ در ایجاد این وضیعت اگر از یکطرف خواست اکثریت قاطع مردم افغانستان مبتنی بر نجات از مصیبت جنگی که پا به دهه پنجم اش میگذارد نقش خود را دارد از طرف دیگر دستگاه پر قدرت و هزار دهان تبلیغات که درخدمت پروژه های ستراتیژیک محور های قدرتهای جهانی قرار گرفته در ایجاد این خوشبینی هدفمند ولی کاذب نقش اساسی ایفا مینماید .
درین جایی هیچگونه شک و تردید وجود ندارد که ما صلح میخواهیم واین صلحطلبی ما هیچ ربطی با فضای مصنوعی موجود ندارد ٬ ما صلح دوامدار با سمتگیری ترقیخواهانه و حافظ حقوق و ازادی های مدنی فردی و اجتماعی مردم خود را مطالبه داریم و برای تحقق آن مبارزه مینمایم٬ حزب وطن بمثابه منادی شجاع صلح طلبی درست زمانی قربانی این ارمان شریفانه ووطنی اش گردید که همین مدعیان صلح طلبی امروز در قالب خشن ترین جنگ طلبان ضد صلح برای پروژه های پاکستان ــ امریکا شمشیر میزدند و اینک امروز زیر نام صلح در شرایط جدید مصروف همان ماموریت قدیم اند .
به تعقیب نشست مسکو اینک سخن از آماده گی برای نشست مشابه در قطرزمزمه میشود که علاوه بر چهل تن اشتراک کننده گان نشست مسکو چهل تن دیگر نیزبرآن افزوده خواهند شد . این بازی ظاهرآ دو هدف را مدنظر دارد یک اینکه مذاکرات میان گروهای مامور و طالبان را لباس مذاکره بین الافغانی بپوشاند دو اینکه با کنار گذاشتن دولت افغانستان از اعتبار آن هرچه بیشتر بکاهد ٬ بخصوص که تلاش بعمل خواهد آمدتابه تعویق افتادن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری وایجاد خلای قانونی ناشی از آن را با تاسیس حکومت انتقالی پر کنند ونام این تقسیم دوباره قدرت میان مجریان داخلی پروژه های سترایژیک راحکومت صلح و مصالحه بگذارند . نتیجه این بازی را میتوان هر نام ، بغیرصلح گذاشت .
برای ما دلچسپ نیست که ایالات متحده برای مخلوقات (بی ــ۵۲ )و جان کیری چه سرنوشتی را در نظر دارد کی ها را برداشته که بر زمینش بزنند و کی ها را برمیدارند تا بر زمینش بزنند ٬ از انجائیکه این بر داشتن و زمین زدنها و عقبگرد ها بر زنده گی سیاسی و اجتماعی مردم ما تاثیر مستقیم و ویرانگر از خود بجا میگذاردآنرا صریحآ تقبیح میکنیم . متون توافقات تا هنوز افشا شده و اطمینان های خلیلزاد به روسها و دیگران به وضاحت نشان میدهد که نباید منتظر صلح و آتش بس بود . ستون فقرات این معامله را تعهد طالبان جهت حفظ منافع ایالات متحده و متحدین آن ٬ مبارزه مشترک بر علیه گروه های تروریستی و خروج قطعات نظامی( و انهم نه همه شان ) تشکیل میدهد این یعنی انتقال قدرت به طالبان در وضیعتی که جنگ و خونریزی زیر نام مبارزه با تروریست ها تا دستیابی به اهداف ستراتیژیک ادامه دارد . پس سال ۱۳۹۸ در بهترین حالت آن سال معامله میان طالبان و امریکا بر سر ممثلین داخلی قدرت و شکل اداره آن است ٬ درین میان معلوم نیست جایگاه و منافع گروه هشتاد در کجای این معامله انعکاس خواهد یافت ؟ شاید خسره دنیا و الاخرت .