محمد ولی

F

صلحی که به مردم افغانستان تعلق داشته باشد
چناق دلخواه بوده نمیتواند

F

درصفحات مجازی لست نامهای به نشر رسیده است که گویا انها از جانب طالبان غرض مذاکره با ایشان توصیه شده است .
اگر این واقعیت داشته باشد چنین عرض میگردد:
اگر مذاکرات به صلح بیانجامد سرنوشت مردم افغانستان دران معین میگردد یعنی خواست چهل ساله مردم برای استقرار صلح جامه عمل میپوشد.
چه مقام وارگانی باید ازین صلح مواظبت کند و چگونه از استمرار ان ضمانت بعمل اید ؟ این ارگان جز دولت که دارای مراجع مسئول حراست از مردم وقانون را داراست بوده نمیتواند.
درلست طالبان که نام اشخاص درج شده همه وابسته به تنظیمهای جهادی اند وبیشترین شان مربوط جمعیت اسلامی میباشد.
این حقیقت باید صریحآ به طالبان افاده گردد که :
۱- شما دران سطح قدرت وقانونیت قرارندارید که در تعین سرنوشت جنگ وصلح با این تکبر وخود محوری عمل کنید.
۲- صلح شما باتنظیمهای جهادی به معنی صلح با مردم افغانستان نیست.
۳- منسوبان قوای مسلح راکه میکشید مربوط به جمهوری اسلامی افغانستان است نه کدام حزب یا تنطیم وانها زیر درفش ج.ا.ا. اجرای خدمت میکنند.
۴- گلیم غمی راکه با حملات خودکش به خانه های مردم گسترده اید اتباع جمهوری اسلامی افغانستان هستند نه اتباع تنظیمهای جها دی.
۵- مردم افغانستان تذکره تابعیت دولت افغانستان را دارند نه از تنظیمهای جهادی را.
۶- پاسپورتیکه افغانها با ان به خارج سفر میکنند گذرنامه ج.ا.ا.است نه سند مربوط به کدام تنظیم جهادی . معلوم نیست که شما با پاسپورت کدام کشور به خارج سفر میکنید .
۷- درهیچ کشوری همه ملت عضویت احزاب سیاسی را حاصل نمیکند، همانطوریکه بیش از یک ونیم ملیارد مسلمان جهان همه شان جهادی وطالبی وداعشی والقاعد ه ای نستند.
پس اگر میخواهید صلح اساس وبنیاد وسیع ومحکم داشته باشد هم شما وهم تنظیمهای جهادی دست از بازی های جاری بردارید وبا مر م صلح کنید، مردم با تجربه چهل سال نمیخواهد سرنوشت شان بدست شما وتنظیمهای جهادی رقم بخورد.
اینکه رهبری دولت موجودضًعیف وبی ارداده، هردم خیال ودمدمی مزاج در سیاست است شما انرا ناخن افگار نگیرید وبازی با سرنوشت مردم را ادامه ندهید.
اگر واقعآ به اصل قرانی ( والصلح خیر) باور دارید خیر ملت را در نظر گیرید واز بازی های سیاسی دیکته شده اجانب دست بردارید. هم شما وهم هم مسلکان جنگی تان یعنی تنظیمهای جهادی خوب درک کرده اید که نیات بد تان رسوای عام وخاص شده است، اما سلاح دارید، پول دارید، حمایت خارجی عمدتآ ِغیر اسلامی رادارید .
اگر خودرا صادق ودارای اراده نیک میدانید از برج بلند مردم ستیزی وبیگانه پرستی کمی به زمین نگاه کنید تا شرمنده تاریخ نشوید.
چرا شما دربین افراد وابسته به امریکا یکی را بردیگری رجحان میدهید؟ مثلا با خلیلزاد امریکائی به بحثهای غیر علنی می نشینید، با حامد کرزی که ظاهرا خودش را ضد امریکائی وانمود میسازد وامریکا انرا اپوزیسیون تحت اداره خود ساخته است تفاهم ومشوره میکنید اما حاضر نیستید با دولت دست نشانده امریکا داخل مذاکره شوید؟ اگر نیت نیک دارید از پیش کشیدن بهانه های تخنیکی مبنی بر قانونیت ومشروعیت بگذرید زیرا نه شما مشروع وقانونی هستید، نه آغای کرزی شخصیت جدا از امریکاست، نه تنظیمهای جهادی ورهبران شان از لست معاش خوران امریکا دور شده اند ونه خلیلزاد امریکایی افغان نما به جز منافع امریکا به منافع افغانستان نمی اندیشد.
بهتر خواهد بود که با یک جرآت اخلاقی یا اعلان کنید که بخاطر صلح ولو با همین دولت هم باشد به مذاکره حاضر هستیم ویا به این همه (کج وپلیچ) رفتنها خاتمه دهیدزیرا همه میداند که صلاحیت خودرا ندارید وهر عمل تان تصویری از مراجع تصمیمگیری بیگانه میباشد.