F

اطــــــلاعیـــه

F

شعبه تشکیلات شورای سراسری حزب وطن

F

در اجلاس مورخ ۲۳ ماه حمل ۱۳۹۸( مطابق ۱۲ اپریل ۲۰۱۹) هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن فیصله بعمل امد تا  هفتمین نشست شورای سراسری حزب وطن در نیمه ی اول ماه ثور ۱۳۹۸ دایر گردد۰ تدویر لویه جرگه و تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل وهمچنان  فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، پروسه سفر تعداد زیادی از اعضای شورای سراسری را از ولایات مختلف کشور  به شهر کابل به مشکل مواجه ساخته است۰

بدینوسیله به اطلاع همه رفقا و و دوستان که انکشافات مربوط به جریان تدویر شورای سراسری را  تعقیب میکنند رسانیده میشود که هفتین اجلاس شورای سراسری حزب وطن بعد ازختم ماه مبارک رمضان در شهر کابل دایر خواهد شد۰

تشکر

شعبه تشکیلات شورای سراسری حزب وطن