F

محمد ولی

F

رئیس جمهور آینده ومشکلات آینده

F

بسیاری ها درمورد اینکه رئیس جمهور اینده کشور چه کسی باشد با گذاشتن چند فوتو ازکاندیدان ریاست جمهوری بنام کاندیدان مطرح سوالاتی نموده اند که خوشبینی ها وبد بینی های سیاسی،قومی وزبانی از محرکه های این سوالات میباشد.
کسی در مورد اینکه رئیس جمهور اینده چه کرده میتواند پرسشی نه نموده تا درروشنی این (چه کرد ه میتواند) حدود توان وامکانات عملی کاندیدان مطرح را بادرنظرداشت کرده های گذشته شان به سنجش بگذارند.
باید مطرح کرد که دروجود کدام کاندید توانمندی اتخاذ تدابیر، اجراآت واراده کاری درموارد ذیل دیده شده میتواند ( باحفظ اینکه انتخابات شکلی است ورئیس جمهور درمرکز پنهان خانه های تصمیم گیری کشور تصمیم گیر قبلآ معین میشود)
-
قدرت های فاسد محلی را رام وتابع قانون میسازد؟
-
عدم تعادل در تطبیق قانون را از میان بر میدارد؟
-
ایا نا متعادل های قدرت را درهم شکسته میتواند تا مصئونیت مردم تامین گردیده جامعه از تب وتاب تشنجات جاری رهایی یابد؟ 
-
متخلفین از قانون را جدا از وابستگی های سیاسی، تعلقات زور سالاری وحمایت خارجی وشفاعتگری سفارت خانه ها مجازات میتواند؟
-
تطبیق یکسان قانون را از شخص خود ودفاتر دستگاه ریاست جمهوری اغاز کرده تا اخرین واحد اداری، اشخاص حکمی وفزیکی عملی میتواند؟ 
-
تدابیر لازم عاجل ودور نمایی را برای متعادل ساختن سیاست خارجی پیشبینی وتطبیق میتواند تا افغانستان دوباره به حالت بیطرفی مثبت وفعال دراورده سود؟
-
اقدامات بنیادی وقابل تعمیل را برای اغاز روند خود کفایی اقتصادی اتخاذ میتواند؟ 
-
رشد متوازن اقتصادی، فرهنگی بخصوص تعلیمی وتربیتی را درسراسر کشور توآم با کار یابی واستخدام عملی میتواند؟ 
-
دست قاچاقبران مواد مخدر ،احجار قیمتی، چوب جنگلات سرحدی ودیگر معادن را از اعمال شان قطع میتواند؟
-
میتواند اداره ای را بنیاد نهد که زور سالاران وقومندانان وصاحب رسوخان مفسد جهادی دران دست نداشته باشند واصل شایستگی واقعی دران عملی گردد؟ 
-
پروگرام وسیع تجدید تربیت را دربین حکومت کنندگان وحکومت شوندگان روی دست گرفته میتواند؟
-
بادلسوزی ووطنپرستی اصل خود کفایی کادری را درهمه عرصه های دولت داری عملی میتواند ودست کارمندان وارداتی غیر متعهد وقسما جواسیس بیگانه ومنفعت جورا از اداره امور کشور کوتاه میسازد؟ 
-
برای جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر راهکار عملی وقابل تطبیق را پیش کشیده خواهد توانست وانرا عملی خواهد کرد؟
-
بالاخره این ناشده های هژده ساله را در چتر حمایت یک قوای مسلح ( اردو، پولیس واستخبارات) نیرومند ومنزه ازوابستگی های سیاسی، تنظیمی، پیری ومریدی، وفراتر از دسترسی مغرضین ومفسدین دست انداز درهمه امور عملی میتواند؟
-
بابلند بردن عواید دولت وبهبود وضع اقتصادی تامنیات علاوگی برای منسوبین سر به کف قوای مسلح از لحاظ معاش، تدابیر موثر برای تعلیم وتربیه اطفال و حفاظت خانواده های شهدا ومعلولین را در بودجه جا داده میتواند؟
دست وپنجه نرم کردن با زور مندان مسلط ، جنگسالاران بی باک وحمایه گران خارجی انها کاری نیست که رئیس جمهور اینده به سادگی وتنهائی از عهده ان براید ولو اگر نیت نیک هم داشته باشد.

بنابراشفتگی وضع کشور، بی دانشی وفقدان فرهنگ سیاسی زور مندان مسلط موجود باید به سلطه جاهلانه انها خاتمه داده شده از صحنه قدرت کنار زده شوند وبادر نظر داشت واقعیتهای حضوری دراحوال جاری، چهره های گپ فهم ،معتدل ومتعهد بوطن ومردم از میان شان بیرون کشیده شود.
برای ایجاد تفاهم جمعی وعمل مشترک غرض مبارزه بامفاسد ونا هنجاری ها شاید ایجاد یک جبهه متحد ملی نیرومند فارغ از طرحهای محلی وقومی وزبانی با روحیه عالی سراسری ووطنی درمحور شخصیتهای با تدبیر ومصمم وجریانات سیاسی خوش نام ووطنپرست کار موثری انجام شده بتواند به شرط انکه این جبهه باشکاه زورمندان ، مفسدین، قاچاقبران، جنایت پیشگان، ادمکشان، غاصبین ودر مجموع مافیای مسلط نباشد. باچنین قدرت وپشتوانه ملی در جنگ با تروریسم ووحشت گرایی طالبانی میتوان تصفیه حساب کردو به باز سازی واقعی کشور از اقتصاد تا فرهنگ واز امور نظامی تا سیاست(اعم ازداخلی وخارجی) پرداخت. راه طی شده هژده ساله نشان داد که باید برخی تعدیلات در سیستم سیاسی به میان امده در قانون اساسی جایگاه جبهه متحد ملی معین گردد.
با داشتن چنین پشتوانه تآئیدی وتفاهمی همگانی اتوریته دولت وابروی حاکمیت دربرابر هرزه گردان ثروتمند شده مسلح حفظ شده میتواند تادیگر هر هرزه گرد اشوب طلب نگوید اگر این کاربرطبق میل من اجرا نشود ( ارگ را بالای رئیس جمهور چپه میکنم، درظرف سه روز رژیم را سقوط میدهم، شمال را با مرکز قطع میکنم ، کودتای نرم را عملی میسازم،رئیس جمهوررا از ارگ میرانم وبدور می افگنم) ولی رئیس جمهور ناتوان وفاقد پشتوانه ملی به بی خبری پناه برده ابش را پف پف کنان بنوشد تا موجب نا رضائیتی حمایه گران خارجی چند اوباش زور کردار نگردد.
مشکل به نظر میرسد که در میان کاندیدان جهره ای با پشتوانه ملی وجود داشته باشد ازین جهت انتخابات اینده مانند گذشته ها میدان زور ازمایی و ماجراجویی واتهام زنی بوده خارجی ها با این هیاهو ظاهرآ دموکراسی را تمثیل میکنند ودر باتن در پی استراتژی مطلوب میروند وان تشدید تشنج وحفظ بحران است.
چرا به انجام این وظایف خطیر وبزرگ وطنی دراحوال جاری توسط رئیس جمهور اینده نمیتوان باور مند بود ؟
۱- وضع در کشور طوری مسیر داده میشود که خوب وبد، وطنپرست ووطنفروش، صادق وخائن ، جنگ وصلح ، دوست ودشمن ، دزد ودزد بگیر ، مافیایی وغیر مافیایی همه در یک مخلوط کن امیخته شده اند، درین ترکیب بنابر زیاد بودن مقدار (بد) نسبت به(خوب) نیک اندیشان وصاحبان وجدان شفاف زیر سایه کسانی قرار گرفته اند که بدترین کرد ار وصفات را دارند . نسبت بالا ئی دست بد کنشان ، نیک اندیشان درین لجنزار خیانت، چور ، غصب( به گفته خودشان غنیمت) قومگرایی وتفکرات ماورای منافع ملی ومصالح وطنی نمیتوانند کاری بکنند جزاینکه دامان شانرا از گرد گروه مسلط دور نگهدارند واز شر دسایس شان در امان بمانند.
۲- وضع در کشور پیچیده است واین پیچیدگی در سه محور با هم گره میخورد ؛ محور کشور های ذیدخل نظامی وجنگی که محور مسلط است، محور شرارت وجنگ که بصورت مرموز از حمایت مقام منیع جنگ افروز جهانی بهره میگیرد ومحور سوم فراورده های هژده سال اخیر است که عصاره سیاست جهانی، منطقوی وبازیگران ربوتیک قدرت در کشور میباشند . گروه سوم نه به اختیار خود بلکه برابر با سوچهای فشار داده شده جنگ افروزان واشغالگران در میدان سیاست افغانستان عمل کرده وعمل میکنند.
در قبال این سه محور سه فکتور محرکه گاهی مرئی وباری نا مرئی بر بغرنجی صحنه ارایی ها می افزاید ؛ فکتور استفاده ازدین وعقاید مردم بامنشاء وهابیت از سعودی تااسلام انگلیسی پاکستانی ومروجین این هردو بنام رهبر،جهاد گر ومقاومتگر . فکتور دوم عقب ماندگی تاریخی مردم از لحاط شعور وسوادودرک سیاسی است که قرنها زیر سایه شوم اشباح مسلمان نما گیر مانده اند وهنوز هم درین گرداب دور میزنند، دست می بوسند وتقدیر دنیا وعقبای شانرا بدعای نیک وبد ومداوای شانرا به تعویذ وطومار انان جستجو میکنند.
اینها در ظلمات جهل وبی خبری نگهداشته شده اند تا اشباح خبیثه به مثابه ستاره های درخشان در اسمان تاریک عقاید باقی بمانند که انرا درگذشته (ارتجاع سیاه ) میگفتند
بااستفاده از حالت جاری عده معدودی زیرنام قوم وسمت وزبان عمدآ وقصدآ بنابر پلان خارجی ها نفاق ملی را دامن میزنندو مانند همان صاحب غرضان مذهبی سیاه اندیش زیر این پوشش منافع شانرا حفظ میکنند.
وفکتور سوم محتاج نگهداستن کشور از جانب اشغالگران است تا به خود بسندگی نرسد وسر از خط فرمان وقومانده ان بر نتابد.
پس در وضع بد ریخت وشکل نا گرفته موجود وبازی کنان (هشت رخ ونه گرد) نا متجانس ان چه کسی ازین کاندیدان به تنهایی خواهد تونست کشتی شکسته میهن را به ساحل امن رهنمون شده ملت را از چنگ عفریت جنگ ومافیای قدرت( پول، سلاح ، پیرو، فریب ودغا ) گروگان گیری عقیدتی و تاجران تازه برخاسته اختلافات نجات دهد والله اعلم بالصواب مگر اینکه درحمایت جبهه ملی ذکر شده در بالا بانیت نیک واراده سالم همگانی به کار اغاز کند انگاه حمایت وپشتیبانی همه نیک اندیشان وتحول طلبان ازچنین پروگرام مظهر وطنپرستی شان بوده میتواند.