F

F

F

جلسه هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن دایر شد

F
امروز مورخ 30 جوزای سال 1398مطابق به 20 ماه جون سال 2019 جلسه هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن تحت رهبری محترم میر افغان باوری ریس شورای سراسری حزب وطن در شهر کابل دایر شد
جلسه اسناد پيشنهادی هفتمین اجلاس را[ طرح ګزارش اساسی، طرح مصوبه و سایر اسناد] بعد از بحث های وسیع، سازنده و تحلیلی نهایی ساختند
نشست ساعت نه قبل از ظهر دایر و ساعت دو بعد ازظهر در فضای صمیمانه و رفیقانه به پایان رسید