F

F

اطـــــلاعیه

F

در مورد تدویر هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن

F

هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن امروز مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۹۸ مطابق به ۲۱ ماه جون ۲۰۱۹ در  هوتل سپین زر شهر کابل تحت ریاست محترم میر افغان باوری رییس شورای سراسری حزب وطن دایر گردید۰

جلسه بر علاوه استماع گزارش اساسی پيرامون وظایف تاخیر ناپذیر حزب وطن در وضیعت کنونی کشور،  امور تشکیلاتی، طرح مصوبه اجلاس ، متن پیشنهاد استعفای محترم میر افغان باوری را از مقام ریاست شورای سراسری حزب وطن که توسط خودشان به جلسه ارایه گردید مورد بحث قرار داده و تایید نمود.

جلسه همچنان پیشنهاد رفیق باوری  مبنی بر انتخاب محترم عبدالبشیر پیوستون فرزند عبدالرشید را  بحیث رییس شورای سراسری حزب وطن به اتفاق ارا تایید نمود۰

تفصیل خبر بزود از طریق  سایت  انترنیتی راه ماه ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن و سایت هوډ به نشر خواهد رسید.

عکس های اجلاس در پایین :

رفیق عبدالبشیر پیوستون رییس شورای سراسری حزب وطن

F