F

F

پیام تبریک به مناسبت انتخاب رفیق پیوستون

بحیث رییس شورای سراسری حزب وطن

F

بدین وسیله انتخاب رفیق عبدالبشیر پیوستون را به حیث رییس شورای سراسری حزب وطن از صمیم قلب تبریک میگویم
طوری که اطلاع داریم هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن دیروز 31 جوزای 1398 در کابل تدویر یافته که علاوه بر بررسی سایر موضوعات مهم مربوط به حیات حزبی ، پیشنهاد استعفای محترم میر افغان باوری را از مقام ریاست شورای سراسری حزب وطن که توسط خودشان به جلسه ارایه گردید مورد بحث قرار داده و تایید نمود.
جلسه همچنان پیشنهاد رفیق باوری مبنی بر انتخاب محترم عبدالبشیر پیوستون فرزند عبدالرشید را بحیث رییس شورای سراسری حزب وطن به اتفاق ارا تایید نمود.
رفیق پیوستون یکی از رهروان فهیم ، دراک و جسور حزب وطن بوده که کار کردهای شان چه در دوران حاکمیت و بعد از آن و به ویژه در طی بیشتراز بیست سال اخیر در زمینه انسجام مجدد اعضای حزب وطن و سهم شان در کار حضور مجدد حزب وطن ( بحیث رییس تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن درخارج کشور) و نقش شان در کنار سایر رفقای ارجمند درکارتدویر مجمع عمومی حزب وطن در 5 میزان 1391 در کشور جای یاد آوری بسیار دارد
من یقین دارم که رفیق پیوستون در جایگاه رییس حزب وطن ، می توانند انتظارات اعضای حزب وطن مبنی بر تغییرات بنیادی در نحوه ، شکل و شیوه های بهتر برای ایفای و ارتقای نقش اعضای حزب در پروسه های سیاسی . اجتماعی جامعه افغانی ، کار بهتر برای جلب وتقویت اعتماد بیشتراعضای حزب وطن ویافتن کار شیوه های ابتکاری برای تاثیر گزاری بیشتر حزب برای دگرگونی ها در کشور را بر آورده میسازد
رفیق پیوستون برای تان در کار دشوار رهبری حزب وطن موفقیت ، سرخرویی و سرفرازی آرزو دارم .

با ارادت
ر. ویدی

صاحب امتیاز و مدیر مسوول « هوډ »