F

F

بیانیه محترم سرور پوپل عضو هیئات اجراییه شورای سراسری حزب وطن

در هفتمین اجلاس  این شورا

F

رفیق محترم میر افغان باوری، رفقای محترم ، اشتراک کنندگان گرانقدر هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن  !

در اغاز کلام ، تشریف آوری همه رفقای محترم را درین نشست مهم خوش آمدید میگویم ، مخصوصا برای آنعده از رفقای که  از ولایات مختلف کشور، باو وجود مشکلات فراوان  ناشی از  شرایط  نا مساعد امنیتی ، با درک  مسولانه به وجیبه ای حزبی خود عمل نموده و درین نشست شرکت کرده اند عرض سپاس میکنم.

باور کامل دارم که جلسه امروز با شرکت و سهم گیری فعال  شما رفقای محترم  و اتخاذ تصامیم با اهمیت  تر وبا کیفیت تر از هر زمان دیگر تدویر خواهد یافت۰

رفقای محترم!

از تدویر نخستین مجمع عمومی حزب وطن تقریبا هفت سال میگذرد۰تعدادی ازاعضای  متعهد  و وفادار به تفکر حزب وطن از همان آغازین روز های سقوط فاجعه بار حاکمیت دولتی جمهوری افغانستان و فرو پاشی  تشکیلاتی حزب وطن ، عزم را جزم نمودند و با اراده استوار تصمیم گرفتند که پرچم پرافتخار حزب وطن  را بر افراشته نگه داشته و داعیه صلح  رهبر شهید حزب وطن شهید داکتر نجیب الله را سرلوحه مبارزات شان قرار دهند.  این رفقای شما راه درازی را طی نمودند، راه طی شده هموار و عاری از مشکلات نبود، بحران روز های تاریک حاکمیت های قرون وسطایی مجاهدین و طالبان، وحشت تسلط بیرحم ترین و خشن ترین نیرو های عقب گرا، جنگ های  خانمانسوزدر سراسر کشور مخصوصا جنگ های شهر کابل که در ان بیشتر از شصت هزارتن از  هموطنان کابلی ما جان های شیرین خود را از دست دادند از جمله موانعی  بوند که کار  سیاسی را برای همه روشنفکران از جمله برای اعضای حزب وطن مشکل ساخته بود۰اما اراده ، تعهد و تصمیم شجاعانه تعدادی از اعضای حزب ،  یکجا با تلاش های متحدانه و روابط دایمی میان رفقای متعهد به راه و ارمانهای شهید نجیب الله   آهسته آهسته زمینه ساز ان شد که رفقا و کادر های حزب وطن با انسجام خود در ساختار های تشکیلاتی مبارزه منظم حزبی را برای تدویر مجمع عمومی حزب وطن آغاز نمایند۰راه طی شده الی تدویر مجمع عمومی حزب وطن( پنجم میزان ۱۳۹۱)  پر از دشواری های عدیده بود، عده از اعضای حزب دیروز با اقدامات صریح تخریب کارانه در مخالفت علنی با نام حزب وطن قرار گرفتند.

این کتگوری حزبی ها اغلبا توسط عاملین داخلی سقوط دولت جمهوری افغانستان و متلاشی شدن حزب وطن رهبری میشدند۰تعداد از رفقای دیگر با پوشیدن ماسک اعتقاد به حزب وطن  ظاهرا  با کاروان پیروان صدیق حزب وطن واندیشه مصالحه ملی یکجا شدند اما در نیمه راه به بهانه های مختلف  و بمنظور جلوگیری ازانسجام بیشتر و حضور نیرومند حزب وطن در وضعیت سیاسی کشور صف مبارزه را ترک کردند، تعداد دیگر  به این هم اکتفا نکرده جلسات انترنیتی دایر کردند ، اعلامیه  صادر نموده و حتی  سازماندهندگان تدویر  مجمع عمومی را تهدید  نمودند ، زمانیکه همه این اقدامات شان به شکست مواجه شد و مجمع عمومی حزب وطن با شگوه خاص در  پنجم میزان سال ۱۳۹۱خورشیدی دایر گردید ، به وزارت عدلیه مراجعه و عریضه کردند تا از حضور قانونی حزب وطن جلوگیری نمایند۰  

رفقای محترم!

ما از میان اتش خشم  چنین افراد راه خود را بسوی انسجام و تدویر مجمع عمومی حزب باز کردیم، مشکل عمده و اساسی که مانع همسویی بیشتر حزبی ها با کاروان آغاز شده میشد و میشود  این است  که  متاسفانه رفقای  ما ، ضربات خود را با سو استفاده از نام حزب وطن بر ما وارد مینمایند   یعنی اینکه از پشت بر ما خنجر میزنند ۰با حفظ تمام این تجارب تلخ  اما بخاطر انسجام اعضای حزب در یک ساختار واحد در حالیکه مجمع عمومی حزب وطن را  دایر نموده  بودیم ، اساسنامه، مرامنامه و ساختار تشکیلاتی خود را داشتیم    پیوسته تلاش نمودیم که  ابتکار و دعوت به تفاهمات را روی دست د اشته باشیم ، ما پنجمین اجلاس شورای سراسری خود را تقریبا به طور کل به همین مامول وقف کردیم، ما به همه طرف های که ظاهرا به تفکر حزب وطن خود را متعهد نشان میداند با وضاحت بیان داشتیم که: هیچکس در میان هیئت رهبری حزب وطن عملا موجود ، جاه طلبی های تشکیلاتی ندارد، ما خود محور و خود بزرگ  بین نیستیم، ما میتوانیم گذشته های شما را (با حفظ اینکه دشوار است ) فراموش کنیم ، سنگر را واحد میسازیم، شما میتوانید در یک پروسه دموکراتیک کاندید مقامات رهبری حزب وطن از جمله کاندید  مقام ریاست حزب شوید، در برابر همه ای گذشت ها ، ازین دوستان صرفا یک تقاضا داشتیم  ، دکان های خود را ببندید و به حزب رجوع نموده ، نا همگونی ها و تفاوت ها  را  در گفتگو های سازنده حزبی  و مبتنی بر قواعد

تشکیلاتی احزاب دموکراتیک رفع نمایید۰

به همین منظور بعد از تدویر مجمع عمومی حزب وطن در اثر ابتکار رفقای رهبری ، ما حد اقل سه بار کمیسون های مختلف تفاهم و همگرایی را ساختیم، رهبری این ساختار ها را بدون هیچ گونه خود خواهی به دیگران سپردیم ،  با صراحت به همه ی انها گفتیم  که خط سرخ ما  دفاع ازداعیه حزب وطن است ،حزب ایکه باید با رعایت اکید پروسه های تشکیلاتی و رعایت کامل اصول ، موازین و قواعد مروج و مصوب احزاب سیاسی حضور ش در معادلات سیاسی کشور نیرومند گردد نه با  معاملات پشت پرده و اتخاذ تصامیم اپراتیفی  و در غیاب اعضای حزب۰آخرین بار با طرح ایده ای ایجاد کمیسون تفاهم وارد میدان شدیم،  حزب وطن عملا موجود با صداقت تمام   تفاهم نامه کمیسون را( باوجود عدم رعایت تقریبا اکثریت پیشنهادات ارایه شده از جانب هیات نمایندگی حزب وطن در ان) امضا کرد، اما از همان اولین روز امضا تفاهم نامه کج بحثی ها و خلاف رفتاری ها به شیوه کاری کمیسیون مبدل گشت. رهبری کمیسون با عضویت دادن تعدادی از رفقا و دوستان شخصی خویش در کمیته تفاهم، زمینه را طوری مسا عد  ساختند که با سازماندهی رای گیری ها، بیلانس اقلیت و اکثریت را به نفع اهداف اعلام ناشده ای شخصی خویش تغییر دهند۰با وجود آن تا زمانیکه حزب وطن عضویت کمیسیون را داشت هشت  بار  جلسات  ان دایر گردید که صرفا در یک جلسه نصاب کامل موجود بود و هفت جلسه بدون نصاب و در غیاب اکثریت اعضا دایر گردید۰در خارج از کشور  بخاطر ایجاد اکثریت کاذب ، دوهیات نمایندگی  را در رهبری کمیسیون تفاهم دیسانت کردند۰مسایل زیادی وجود داشت که تداوم  کار هیئت نمایندگی حزب وطن را در درون ساختار کمیسیون تفاهم روز تا روز دشوار و دشوار تر میساخت ، با وجود که ریس حزب محترم رفیق باوری بشکل اعتراض حضورش را درجلسات کمیسون قطع کرد اما حزب به حضور خود در وجود رفیق محترم داکتر شفا، رفیق محترم شکور  پیغام رفیق الماس و من ادامه داد۰

رفقای محترم!

بتاریخ ۲۳ حمل ۱۳۹۸اجلاس کمیته اجراییه شورای سراسری حزب وطن مسئله ای  چگونگی دوام عضویت حزب را در کمیسیون تفاهم  با براه انداختن بحث های طولانی مورد بررسی مسولا نه قرار داد،

همه اعضای کمیته اجراییوی به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که کمیسیون تفاهم ماهیت و مشروعیت وجودی خود را از دست داده است، حزب وطن در آن عضویت ندارد، کمیته انسجام  متاسفانه بعد از شهادت جبار قهرمان عملا در صحنه حضور فعال ندارد ، باقی میماند سازمان جوانان و تعداد از اعضای مستقل و غیر متشکل که  خود را از هواداران حزب وطن معرفی میکنند . سازمان جوانان مبارز  یک ساختار اجتماعی است که در بهترین شکل ان میتواند اعضایش در صورتی که سن هژده سالگی را تکمیل کرده باشند  عضویت حزب وطن را حاصل نمایند۰  کمیسون تفاهم از هدف اصلی  ایجادش انحراف نموده است وظیفه  تفاهم را به کنارگذاشته و مصروف  جلب و جذب و ایجاد ساختار های تشکیلاتی شده اند، نتیجه ساده و واضح از وضعیت موجود کمیسون تفاهم اینست که : کمیسون عملا از هم پاشیده است، عضویت ما در چنین ساختار ها به امر انسجام اعضای حزب وطن هیچگونه موثریت ندارد۰با حمایت کامل از پیشنهاد  رفیق محترم باوری، از رفقای محترم  اجلاس  شورای سراسری تقاضای میکنم  که  به خارج شدن حزب وطن از عضویت  کمیسون تفاهم  توافق نمایند۰

از همین تربیون با صراحت اعلام میکنم که عامل اصلی عدم حضور نیرومند و عدم حضور قانونی حزب وطن دروضعیت کنونی کشور انانی اند که با خود بزرگ بینی و خود محوری پنداری واقعیت موجودیت حزب وطن را نمی پذیرند و پیوسته تلاش میکنند که تحت عناوین مختلف از جمله وحدت ها . تفاهمات و انسجام ها مانع توانمندی حزب وطن شوند۰

رفقای محترم!

باتمام دقت صحبت های رفیق محترم باوری را شنیدم، ضمن ابراز حمایت کامل از گزارش ارایه شده تصریح میدارم که اعضای هیئت اجراییه از مدت  زیادی به این طرف در مورد پیشنهاد استعفای رفیق باوری گفتگو و بحث مینمایند،  ما بار ها از تدوام کار رفیق محترم باوری بحیث رئیس شورای سراسری حزب وطن حمایت نمودیم ۰  میخواهم تصریح نمایم که بیشتر از مدت ده  سال میشود که رفیق باوری در عرصه های مختلف ، حزب وطن را با پشت کار، حوصله و تدبیر کاملا صادقانه و با روحیه عالی وطندوستی رهبری نموده است۰ازینکه رفیق باوری را بعد ازین بحیث رئیس شورای سراسری حزب وطن( در صورتیکه اعضای محترم شورای سراسری به تقاضای ایشان جواب مثبت داده و انرا تصویب نمایند) با خود نخواهیم داشت شخصا متاثر هستم اما تعهد رفیق باوری مبنی بر تداوم کار فعال در هیئت اجراییه و  قبول مسولیت  جدید حزبی برای ما تا اندازه زیادی این امید واری را میدهد که از تجربه کاری

توانمندی و خرد رهبری ایشان کماکان بهره مند خواهیم بود.  رفیق باوری ، رفیق روز های دشوار ، مشکلات و موفقیت ها است و خواهد بود۰

رفقای محترم شرکت کننده در هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن!

ما امروز در یک بحث رفیقانه پیرامون تغییرات تشکیلاتی در همه سطوح از جمله در سطح رهبری حزب وطن گفتگو خواهیم کرد امید وار هستم که همه ای ما بتوانیم  بشکل مسولانه تغییرات پیشنهادی را در یک فضای رفیقانه مورد بحث قرار داده وبه اخذ تصامیم مفید و مهم دست یابیم۰ضمنا به رفقای محترم پیشنهاد مینمایم که:

-   توجه خاص رفقای مسول ولایات را در توسعه کمی و ارتقای کیفی واحد های سازمانی جلب مینمایم، باید قبول کنیم که هنوز هم مشکلات زیادی در چگونکی کار ما وجود دارد، کم کاری ، بیعلاقه گی و عدم مسولیت پذیری یکی ازمظاهر این مشکلات است۰

تشکیلات ما از عدم توجه به کار میان جوانان و زنان رنج فراوان میبرد، رفقای محترم بیاید یکجا با هم از تشدید کار سازمانی میان جوانان و زنان حمایت نموده و ایجاد بخش های کار با جوانان و زنان را شامل پلان های ا قدامات سازمان ها بسازیم۰

-ایجاد سازمان های حزب وطن در شهر ها ی بزرگ  باید شامل پلان کار شعبات تشکیلات گردد۰ضرور میدانم تا  در این مورد بر توسعه و تقویت کار در سازمان حزبی شهر کابل تاکید خاص نمایم۰

رفقای محترم!

پیشنهادات زیادی برای ارایه کردن درین نشست داشتم ، خوشبختانه تعداد ازین پیشنهادات در گزارش اساسی و طرح مصوبه پیشنهادی اجلاس نیزتذکر داده شده است بنا از تکرار ان جلوگیری مینمایم۰

در اخیر  ضمن آرزومندی کامل برای موفقیت این اجلاس میخواهم تعهد نمایم تا به حیث یک سرباز حزبی برای تحقق تصامیم اتخاذ شده صادقانه و با قبول مسولیت پذیری تمام عمل خواهم کرد۰

هدف ما انسجام هرچه بیشتر اعضای حزب وطن است از همه رفقایکه هنوز هم به تفکر و آرمانهای حزب وطن و رهبر آن شهید داکتر نجیب الله وفادار هستند صمیمانه تقاضا مینمایم که با تشریک مساعی ، حزب وطن عملا موجود را حمایت نموده و دین ملی و وطنپرستانه خود را  ادا کنید. تشکر