I

I

اجلاس شورای ولایتی حزب وطن در ولایت نیمروزتدویر یافت

جلسه شورای ولایتی نیمروز حزب وطن به تاریخ ۵/۴/۱۳۹۸درشهر زرنج  مرکز ولایت نیمروز تدویر یافت۰

نشست اجندای پیشنهادی   پيرامون مسائل مربوط به تدویر هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن در شهر کابل ،فعالیت های سازمان حزبی ، حزب وطن در ولایت نیمروز  و انکشافات اخیراوضاع سیاسی و اجتماع در کشور را بعد از بحث به اتفاق ارا تصویب کرد ۰

در اغاز رفقای محترم جلیل رخشانی،محترم محمد صادق بلوچ و دکتر قاضی زاده پيرامون اسناد و تصامیم هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن به شرکت کنندگان این اجلاس معلومات مفصل ارایه نمودند۰

رفیق رخشانی  در بخش از سخنان خود گفتند :

هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن بتاریخ ۳۱ جوزای ۱۳۹۸ در شهر کابل تحت ریاست محترم باوری تدویر یافت  و درموارد مسایل مهم مربوط به حیات حزبی تصامیم لازم اتخاذ نمود۰ درین جلسه پیشهاد رفیق باوری مبنی بر انتخاب محترم رفیق عبدالبشیر پیوستون  به حیث ریس شورای سراسری حزب وطن به اتفاق  ارا مورد تایید و تصویب قرار گرفت۰

شورای ولایتی حزب وطن در ولایت نیمروز ضمن اعلام حمایت کامل ازمصوبات  هفتمین اجلاس از جمله انتخابات به اتفاق ارای رفیق بشیر پیوستون به حیث ریس شورای سراسری تاکید نمود که کار و فعالیت خستگی ناپذیر رفیق پیوستون در دوران حاکمیت و بعد از ان در داخل و خارج از کشور چشمگیر و قابل قدر است ۰ اعضای جلسه انتخاب رفیق پیوستون را بحیث ریس شورای سراسری حزب وطن در شرایط پیچیده موجود کشور و ارتقای  نقش و موثریت حزب درپروسه های سیاسی و اجتماعی کشور موثر تلقی نموده و ابراز امادگی نمودند تا درین پروسه مانند گذشته و بطور فعال رسالت خود را بحیث اعضای حزب ادا خواهند کرد ۰

جلسه بعد از بحث های و سیع در رابط به اوضاع سیاسی در کشورو اتخاذ تصامیم در مورد چگونگی بهبود کار های سازمانی در فضای صمیمت و دوستی به کار خود پایان داد

جلیل رخشانی عضو شورای سراسری و

ریس شورای ولایتی حزب وطن در نمیروز