I

پیام های انفرادی به مناسبت انتخاب محترم عبدالبشیر پیوستون

به حیث رییس شورای سراسری حزب وطن

I

پیام تبریکی محترم عبدالشکور پیغام عضو هییت اجراییه شورای  سراسری حزب وطن 

 I

رفیق عزیز و همرزم بشیر پیوستون 

بعد از ادای احترام، بمناسبت انتخاب تان  بحیث رئیس شورای مرکزی حزب وطن، بهترین تبریکات و تمنیات نیک بنده را پذیرا شوید.

پیروزی تانرا در امر تحقق آرمانهای شهید سرافراز دکتور نجیب الله آرزومندم  

ما در کنار شما هستیم

روانه ایم و میرویم و میرسیم

با عرض حرمت

عبدالشکور پیغام

*********

I

پیام تبریکی محترم سرور پوپل عضو هییت اجراییه شورای  سراسری حزب وطن

بنا بر پیشنهاد رفیق محترم باوری (که مدت ۱۰سال حزب وطن را با روحیه عالی

در عرصه های مختلف رهبری کرده است) رفیق عبدالبشیر پیوستون در هفتمین

اجلاس وسیع شورای سراسری حزب وطن به حیث ریس شورای سراسری این

حزب به اتفاق ارأ انتخاب شد۰

رفیق عبدالبشیر پیوستون از دانش،تجربه کاری،توانمندی و خرد عالی رهبری

برخوردار میباشد یک بار دیگر حمایت کامل خود را از این انتخاب شایسته و

بجا اعلام میدارم موفقیت های هر چه بیشتر شان را در تمام عرصه های                                                                   

زندگی خواهانم.

محمد سرور پوپل