I

]

پیام مشترک شورای ولایتی حزب وطن در ولایت جوزجان

و شورای شهری حزب وطن در شبرغان بمناسبت تدویر موافقانه

هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن !

I

هیات اجراییه و سایر مسولین حزب وطن از مدتها قبل کار برای تدویر هفتمین احلاس شورای سراسری حزب وطن را اغاز کرده بودند. طرح ابتدایی ګزارش اساسی  وسایر اسناد اجلاس با دقت تمام و به اشتراک تعداد زیادی از کادر های حزبی برای بحث اماده شده بود، هفتمین جلسه شورای سراسری دقیقا در روز و ساعت  که از قبل برنامه ریزی شده بود( ساعت نه صبح مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۹۸ – شهرکابل) دایر ګردید. رفیق محترم باوری ګزارش تفصلی و دقیقا تنظیم شده را پيرامون مسایل مهم حیات داخلی حزب، کمیسون تفاهم و انکشافات  سیاسی- امنیتی کشور به جلسه ارایه نمود که  مورد دلچسپی و حمایت کامل اعضای شورا قرار ګرفت. یکی از موارد دیګر که رفیق باوری ان را مطرح نمود، طرح استعفایشان از مقام ریاست شورای سراسری حزب و پیشنهاد انتخاب رفیق عبدالبشیر پیوستون درین پست بود، اعضای جلسه با ابراز تشکر ازکار خستګی ناپذیر رفیق باوری ، انتخاب رفیق پیوستون را بحیث ریس شورای سراسری حزب وطن به اتفاق ارا تصویب کرد۰ شورای ولایتی حزب وطن در ولایت جوزجان و شورای شهر حزب وطن در شهر شبرغان ضمن تقدیم بهترین تمنیات برای انعده از رفقای که با حوصله مندی و دقت تمام تدویر این اجلاس را  سازماندهی کرده بودند، از تمام تصامیم و مصوبات هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب حمایت قاطع و کامل خود را ابراز داشته مکلفیت خود میدانیم تا در تحقق اسناد مصوب این اجلاس  در تحقق وظایف حزبی خود  مبنی بر تقویت ، تحکیم و توسعه واحد های سازمانی حزب وطن ګام های عملی بر داریم۰

انجینر ایوب نیوند

عضو هیات اجراییه و ریس شورای سراسری حزب وطن در جوزجان

نور احمد قاضی زاده

مسول شورای شهر حزب وطن در شبرغان