I

I

جلسه مشترک هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن

I

و کادر های حزبی شهر کابل تدویر گردید

بتاریخ اول اسد ۱۳۹۸ مطابق به ۲۳ جولای ۲۰۱۹ تعداد ی از اعضای هییات اجراییه شورای مرکزی حزب وطن  و تعداد ی از کادر های حزبی در شهر کابل تحت ریاست محترم میر افغان باوری معاون شورای سراسری حزب وطن  تشکیل جلسه دادند۰

درجلسه بعد از بحث وسیع و همه جانبه پيرامون شیوه های تحقق تصامیم هفتمین  اجلاس شورای سراسری حزب وطن بويژه تاکیدات مشخص شورا در رابطه با توسعه و تشدید کار حزبی در شورا های شهری بحث  های همه جانبه بعمل آمد .

جلسه طرح ها و نظریات رفقا در مورد  اقدامات عملی برای تشدید، تحکیم و توسعه کار حزبی در شهر کابل به بحث ګرفته ، در اخیر توافق صورت ګرفت که برای  تجدید سازماندهی شورای شهر کابل حزب وطن، بعداز  جمعبندی  نظریات و پیشنهادات اعضای واحد های اولیه حزبی در شهر کابل، جلسه وسیعتر از کادر حزب دایر و تصامیم لازم اتخاذ ګردد۰