I

I

محمدولی

I

امریکای لعنتی گناه افغانها چیست؟

ترامپ تهدید به محو افغانستان از نقشه جهان میکند
ایا میتواند این کاررا بکند؟

I

I
ازیک نگاه بلی چون توانسته است ازسال ۱۹۷۸ تاکنون دررگ وپوست وشریانهای گروهی از جواسیس ومعاش خوارانش ریشه بدواند که حالا بی امریکا در افغانستان زندگی نمیتوانند اما امریکا انان را بر سر نوشت این ملت حاکم ساخته است وهرچه بگوید عملی میشود.
ولی نمیتواند چرا؟
امریکا در سطح جهان بی عزت شده است ، در شرق میانه شکست خورده است ، در افغانستان با سیاست دوپهلویکه پیش گرفته ناکام شده است .
درین کشور یک ملت زندگی میکند برای امربکا که جاپان را بمباردمان اتمی کرد ناممکن است یک ملت رابا سرزمینش از نقشه جهان محو کند.
در همجواری این سرزمین قدرت های قراردارند که منافع شانرا در امحای این سرزمین ومردم ان نمی بینند تا امریکا تل خاکستر انرا به قرارگاه نظامی اسیایی اش مبدل سازد .
اگر امریکا شرف باخته تاریخ نیست دست حمایت از طالب وداعش والقاعده ومجاهد وپاکستان وغیره بردارد انگاه خواهد دید که چگونه این ملت که بزعم امریکا ملت خنثی است از وقار وحیثیت خود وسرزمینش دفاع خواهد کرد.اگر امریکا با هلیکوپتر هایش شبانه پول وسلاح ومواد لوژستیکی به قرارگاههای طالب وداعش نرساند همین عسکر پا پرهنه وشکم گرسنه افغان که هرروز بخاطر سیاست امریکا کشته میشود وزخمی میدهد وطن وناموسش را در برابر دشمنانش دفاع میکند دفاع قاطعانه وموفقانه.
امریکا برای افغانستان چه کردی؟ 
۴۰ سال قبل سناتور های افراطی ات که در سنا بخاطر جنگ افغانستان خودرا به گروپ رگزنان مسمی ساخته بودند میگفتند انتقام شکست ننگین امریکا در جنگ ویتنام را از شوروی ها در افغانستان میگیریم.
۴۰ سال قبل تروریسم را وسیله برد این جنگ ساختی وحالا کوه دشت ودره وبیابان را در مکروب تروریسم پیچیده ای ، کشورمارا به سرزمین مواد مخدر وکشت تریاک مبدل کردی، معادنش را میدزدی، برادر را با برادر در جنگ انداختی ، نفاق ملی را پیوسته دامن میزنی ، تفرقه می اندازی ، یک گروه کوچک خود فروخته وفاقد وجدان را با پولهایکه منت انرا برملت افغان میگذاری صاحب سر مایه وسلاح وقدرت ساختی وبحیث قشر حاکم درهمه ارگانهای دولتی ومقامات تصمیم گیری واجرائیوی مسلط ساختی که جز انان وفرزندان شان کس دیگری در مورد سر نوشت این سرزمین حق تصمیم گیری ندارد .
تو بادادن ملیونها دالر به همین قشر حاکم معاهده امنیتی یکجانبه وظالمانه را تحمیل کردی ونام انرا دوستی وهمکاری با افغانها ماندی وحالا در برابر دشمن ۷۰ ساله افغانها از موقف یک غول دالر وسلاح لاف امحای این ملک را از جغرافیای جهان میزنی . ننگت باد مدعی دموکراسی وحقوق بشر، شرمت باد غول سرمایه وسلاح که به کشور تحت اشغالت چنین تهدید میکنی .
جز دروغ ، فریب، توطئه ،نیرنگ ، تهدید، تعذیرات، جنگ خون ووحشت در بساط تفکر وعمل شما جنایت پیشگان حرفوی وجود ندارد ، تاریخ تانرا فراموش نکنید از امریکای مرکزی تا ویتنام واز انجا تا شرق میانه تعفن خون وباروت شما چشم ودماغ طفل وجوان وپیر این کشورهارا سوختانده است از شما نفرت دارند ، بخود بیایید وبه حقانیت زندگی مردم وموجودیت کشور های جهان حرمت کنید .بگذارد جهان در صلح باشد وما هم پس از ۴۰ سال جنگ یکبار نفسی در فضای صلح براریم ، بگذارید مادران افغان فارغ از دلهره برگشت سلامت اطفال شان از مکتب به خانه دمی براحت بکشند.
مدعیان دروغین حقوق زنان ! تاچه وقت مادر افغان را درغم اولادش ، خانم افغان را درماتم شوهرش وطفل افغان را در اندوه پدرش به گلیم گریه وماتم می نشانید؟ بس کنید به وجدانهای تان مراجعه کنید واز جنگ دست بردارید .